Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "klip"

NL

"klip" bahasa Inggris terjemahan

NL klip
volume_up
{de}

klip (juga: klif)
volume_up
cliff {kt bnd}
Terwijl hij gaat, ziet hij een vogel een nest maken, op de rand van een klip.
And as he's leaving, he sees a bird making a nest on a cliff ledge.
Ik wil het delen, om formatievluchten te doen; Mijn plan is om van een klip te starten, om van een klip te worden gekatapulteerd.
. ~~~ And I plan to start from a cliff, like catapulted from a cliff.
klip (juga: rots, schelpenbank)
volume_up
crag {kt bnd}
klip (juga: rif)
volume_up
reef {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "klip" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchDe eerbied voor de mens als zodanig vereist dat we klip en klaar " nee " zeggen.
I believe respect for human beings demands a clear 'no '.
DutchDat heeft het Hof van Justitie op 2 oktober in de laatste Conventievergadering klip en klaar aangegeven.
The Court of Justice made this crystal-clear at its last assembly on 2 October.
DutchHet zou veel helpen als wij ook klip en klaar tegen lidstaten zouden zeggen dat dit gewoon rusttijd is.
Telling Member States in plain language that this is normal rest time would also be a great help.
DutchLaten we klip en klaar eisen dat de wensen die leven in de samenleving worden gehoord en serieus worden genomen.
We must demand vigorously that the calls from our societies be heard and taken seriously.
DutchIk zeg klip en klaar dat dit geen oplossingen zijn voor de mondiale en maatschappelijke problemen.
Let me tell you, in plain terms, that this will not enable us to solve the world’ s and society’ s problems.
DutchDe bezetting van Irak is het ware politieke probleem, en dat moeten we klip en klaar zeggen.
It is the occupation of Iraq that is the real political problem, and we should not beat about the bush in saying so.
DutchDe derde klip is die van een slachtofferlijst.
Finally, the third trap that was avoided was the victim list.
DutchHet is klip en klaar dat het Europese geweten een uiterst belangrijke en tevens zeer ernstige crisis doormaakt.
The European conscience is clearly experiencing a significant and undoubtedly serious crisis at the moment.
DutchDaarbij worden ook de schaduwzijden met alle implicaties voor het EU-China-partnerschap klip en klaar benoemd.
These also spelled out the dark sides, with all the implications that these entail for the EU-China partnership.
DutchWaarom stellen wij dit nu zo klip en klaar, terwijl wij het risico lopen dat dit als een dreigement wordt opgevat?
Why are we saying this as clearly as we are, even running the risk of being interpreted as if issuing a threat?
DutchDat is klip en klaar gebleken bij het scheppen van een eigen militaire capaciteit in openlijke samenwerking met de NAVO.
Proof of this is the fact that we are developing our own military capabilities, clearly in tandem with NATO.
DutchMijnheer de Voorzitter, in Seattle etaleerde zich de schrijnende machtsverdeling tussen rijk en arm klip en klaar.
Mr President, the cruel distribution of power between the rich and the poor was very much brought into focus in Seattle.
DutchDit hebben we in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken met onze stem ook klip en klaar laten merken.
We made this abundantly clear with our vote in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
DutchDe Europese Unie moet klip en klaar laten blijken dat er geen enkele dialoog of overeenkomst met China kan worden aangegaan.
The European Union should make it abundantly clear that there can be no deals or dialogue of any kind with China.
DutchEerst moet klip en klaar duidelijk zijn wat de Commissie gaat doen aan de problemen rond de openingsbalans.
First of all, it must be absolutely clear what the Commission intends to do about the problems surrounding the opening balance sheet.
DutchMeester Hoge Klip wil rode inkt.
Master Highcliff wants to borrow red ink
DutchWij hebben hun klip en klaar verteld dat zij niet onder Lomé konden blijven vallen, als zij zich onafhankelijk hadden verklaard.
We pointed out to them quite clearly that they could not continue to be in Lomé if they had declared their independence.
DutchHoge Klip was Gebroken Zwaard.
DutchNiets in het leven is zeker, dat geldt ook voor deze onderhandelingen, maar het doel moet klip en klaar zijn, namelijk volledig lidmaatschap.
Nothing in life is certain; that also applies to these negotiations, but the objective, namely full membership, must be clear-cut.
DutchTurkije, niet de EU, moet de nodige veranderingen doorvoeren met het oog op de toetreding en wij moeten ons standpunt klip en klaar aan Turkije overbrengen.
It is Turkey that must achieve the required accession changes, not us, and we must be honest in making our position clear to Turkey.