Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "na univerzitě"

CS

"na univerzitě" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "na univerzitě".

Terjemahan serupa untuk "na univerzitě" dalam bahasa Inggris

na kata depan

Contoh penggunaan untuk "na univerzitě" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechVíce než 80 % absolventů středních škol v této zemi studuje na univerzitě.
More than 80% of secondary school leavers in this country go on to university.
CzechNa Kalifornské univerzitě přednáším studentům nižších ročníků o rozpadech civilizací.
I'm now teaching a course at UCLA, to UCLA undergraduates, on these collapses of societies.
CzechZaložil jsem Centrum pro zrak v rozvojovém světě tady na univerzitě (v Oxfordu).
What we've done is to set up the Center for Vision in the Developing World here in the university.
CzechV 70. létech, když jsem byl na univerzitě, byla hodně revoluční doba.
The early '70s, I was in college. ~~~ It was a very revolutionary time.
CzechNedávný evropský kongres o rodině na univerzitě v Ružomberku ...
A recent European congress on the family at the University of Ružomberok ...
CzechNa univerzitě Babeş-Bolyai je řada insignií a nápisů v maďarštině a němčině.
A number of signs and inscriptions in Hungarian and German are on display at Babeş-Bolyai University.
CzechKdyž jsem byla v posledním ročníku na univerzitě, měla jsem předmět Historie evropské filosofie.
When I was in college my senior year, I took a course called European Intellectual History.
CzechNajímal jsem si studenty, aby za mne psali práce na univerzitě, celkem na 13 po sobě jdoucích prací.
I hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments.
CzechVlastně jsem to navrhla -- na univerzitě v Alabamě je výzkumnice která zkoumá orgasmus.
I actually suggested to -- there is a researcher at the University of Alabama who does orgasm research.
CzechPozději, když jsem opustila Nigérii, abych studovala na univerzitě v USA jsem si na to vzpomněla.
Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States.
CzechByl součástí sylabu pro aplikovanou vědu a umění na univerzitě v Cambridge v roce 1829.
It was the suggested syllabus for dealing with the Applied Arts and Science at Cambridge University in 1829.
CzechSteve Badylak - který je na Univerzitě v Pittsburgu - měl, asi před deseti lety, pozoruhodný nápad.
Steve Badylak -- who's at the University of Pittsburgh -- about a decade ago had a remarkable idea.
CzechVíte, můžete získat mrtvoly, když pracujete na univerzitě.
You know? ~~~ You can get cadavers if you work at a university."
CzechTaky jsem úplně zaplatil můj první ročník na univerzitě v Carltonu podomním prodejem vaků na víno.
Then I paid my entire way through first year university at Carlton by selling wine skins door to door.
CzechTo máte místo jednoho roku studia historie na univerzitě.
This is instead of studying history for one year at university.
CzechJsem neurolog, profesor na univerzitě v Kalifornii.
I'm a neuroscientist, a professor at the University of California.
CzechNa naší lékařské univerzitě, institutu Karolinska, jsem zahájil výuku předmětu "Globální zdraví".
And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health.
CzechA před tím než byl zatčen, zavraždil svoje prarodiče, svoji matku a pět studentek na Univerzitě Santa Cruz.
And before he was arrested, he had murdered his grandparents, his mother and five co-eds at UC Santa Cruz.
CzechSkvělý vzdělávací systém na Kalifornské univerzitě, všechny ty skvělé věci, které se změnily, prostě to nebude.
The great University of California university system, the great things that have gone on, won't happen.
CzechTřetí záhada je v tomto: Na Univerzitě v Utahu začali sledovat konečné časy lidí běžících maraton.
The third mystery is this: At the University of Utah, they started tracking finishing times for people running the marathon.
Kata lain
Czech
  • na univerzitě

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.