Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "na východ"

CS

"na východ" bahasa Inggris terjemahan

CS na východ
volume_up
{maskulin}

na východ
volume_up
due east {kt bnd}

Terjemahan serupa untuk "na východ" dalam bahasa Inggris

na kata depan
východ kata benda

Contoh penggunaan untuk "na východ" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechOblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy.
Next door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
CzechUkrajina je země rozdělená na prozápadní západ a východ orientovaný na Rusko.
Ukraine is a country divided between a pro-western west and a Russian-facing east.
CzechČím dále se vydáme směrem na jih a na východ, tím horší je kultura korumpování.
The further we go to the south and east, the worse the culture of corruption becomes.
CzechPřekonala Unie počáteční problémy spojené s jejím rozšiřováním směrem na východ?
Has the Union got over its teething troubles with expansion in the east?
CzechNebylo tomu tak ani před 20 lety, kdy byla Evropa rozdělena na Východ a Západ.
This was not the case 20 years ago, either, when Europe was divided into East and West.
CzechMnožství, které zmizelo v roce 2005, se rovnalo všemu na východ od řeky Missisipi.
The amount that disappeared in 2005 was equivalent to everything east of the Mississippi.
CzechZde narážíme na základní politický problém rozšiřování EU směrem na východ.
Here, we come to the fundamental political problem of expansion of the EU to the east.
CzechPříští týden pojedu na Střední východ a koncem měsíce znovu do New Yorku.
I will go to the Middle East next week and again to New York at the end of the month.
CzechV tomto ohledu by bylo zásadní chybou rozdělit Evropu znovu na východ a západ.
In this respect, it would be a capital error to divide Europe into east and west once again.
CzechS rozšiřováním Unie na východ tento organizovaný zločin narůstá.
This kind of organised crime has grown with the Union's enlargement to the east.
CzechLidská práva jsou klíčovou oblastí; musíme je na Blízký východ vyvážet.
Human rights are one key area; they must be exported to the Middle East.
CzechMusíme zaujmout soudržnější postoj při jednání s oblastí na východ od našich hranic.
We need to adopt a more coherent approach in dealing with the area to the east of our borders.
CzechNení divu, že jsme způsobili, že tak velká část výroby byla přesunuta na Dálný východ!
Little wonder we have driven so much manufacturing to the Far East!
CzechMou poslední poznámkou je, že se nedíváme pouze směrem na východ, ale také směrem na jih.
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.
CzechVe skutečnosti je zde podporován imperialistický plán USA-NATO-EU na Nový Blízký východ.
In fact, what is being promoted is the imperialist US-NATO-ΕU plan for the 'New Middle East'.
CzechByl jsem zodpovědný za Střední východ, na který jsem se specializoval.
And my responsibility was the Middle East, which was my specialty.
CzechNyní se jedná o regionální rozměr bilaterální části politiky sousedství směrem na východ.
This is now the regional dimension of the bilateral part of the neighbourhood policy to the east.
CzechUskutečnila se diplomatická mise na Blízký východ, kterou vedli zástupci předsednictví.
The presidency led a diplomatic mission in the Middle East.
CzechOtevřením severní cesty se zkracuje cesta na Dálný východ.
The opening up of the northern route shortens the journey to the Far East.
CzechKrátce po válce se Evropa rozděluje na Východ a Západ a začíná studená válka, která potrvá 40 let.
Soon after the war, Europe is split into East and West as the 40-year-long Cold War begins.