Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "na vedlejší kolej"

CS

"na vedlejší kolej" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "na vedlejší kolej".

Terjemahan serupa untuk "na vedlejší kolej" dalam bahasa Inggris

na kata depan
vedlejší kata sifat
kolej kata benda

Contoh penggunaan untuk "na vedlejší kolej" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechEvropský parlament byl při vytváření strategie EU 2020 odstrčen na vedlejší kolej.
The EU Parliament was sidelined during the design of EU 2020 strategy.
CzechKolik z nich bylo kvůli tomu odsunuto na vedlejší kolej - uchovávají se vůbec nějaké záznamy?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
CzechTo je důvod, proč nemůžeme dovolit, aby opatření na podporu a informovanost byla odsunuta na vedlejší kolej.
That is why we cannot allow promotion and information action to be sidelined.
CzechAle dostali jsem se do bodu, kdy jsou muži odstaveni na vedlejší kolej?
But have we reached a point where we have sidelined men?
CzechJe nešťastné, že rezoluce OSN byla odsunuta na vedlejší kolej.
It is unfortunate that the UN's resolution has been sidelined.
CzechMůžeme problematiku obcházet anebo ji odklonit na vedlejší kolej.
We can skirt around the issue or divert to the sidelines.
CzechKromě toho nesmí finanční krize sloužit jako záminka pro odsunutí situace v Gruzii na vedlejší kolej.
In addition, the financial crisis must not serve as a pretext for sidelining the situation in Georgia.
CzechKvůli zmatku mezi regionálními a federálními kompetencemi se řešení krize dostalo na vedlejší kolej.
In the confusion between regional and federal competences, management of the crisis fell by the wayside.
CzechSoustřeďme se na to a nedovolme, abychom byli nadále odsouváni na vedlejší kolej, a to i v případě této rozpravy.
Let us concentrate on that and not allow ourselves to be sidetracked further, including in this debate.
CzechOtázka právní ochrany se tak často dostává na vedlejší kolej vzhledem k zásadám, kterými se stávající systém řídí.
Thus, the issue of legal protection is frequently sidelined, in the light of the principles which govern the current system.
CzechNa druhou stranu musíme být opatrní, abychom nesjeli na vedlejší kolej, protože tento problém nemá s touto zprávou nic společného.
On the other hand, we must be careful not to get side-tracked because this issue has nothing to do with this report.
CzechPo desetiletí odstavování na vedlejší kolej vstupují na scénu vlády a stávají se hlavními aktéry přestavby sociální Evropy.
After a decade of being sidelined, the governments are stepping in and becoming the main players in the rebuilding of social Europe.
CzechVím, že v otázce změny klimatu sdílí tento parlament mé přesvědčení, že se jedná o téma, které nemůže být odsunuto na vedlejší kolej.
Regarding climate change, I know that this Parliament shares my conviction that climate change is not a subject that can be put on the back burner.
CzechMyslím, že to je nepřijatelné, a EU se nesmí nechat nadále Spojenými státy vytlačovat na vedlejší kolej, ale musí přijmout nezávislý postoj.
I think this is unacceptable, and the EU can no longer allow itself to be sidelined by the United States, but must adopt an independent stance.
CzechDomnívám se, že je důležité, aby emisní kvóty a finanční podpora poskytovaná rozvojovým zemím neodsunuly na vedlejší kolej otázku energetické účinnosti.
I think that it is important that the issue of energy efficiency does not get sidetracked by emission quotas and the financial support being granted to developing countries.
CzechLépe by bylo neuzavřít vůbec žádnou dohodu než mít mlhavý závazek, který tuto záležitost odstaví na vedlejší kolej a přiměje občany, aby věřili, že byla vyřešena.
It would be better to have nothing at all than to have a vague commitment that puts this issue on the back-burner, making people believe that it has been dealt with.
CzechTen odsouvá na vedlejší kolej rozvíjející se ekonomiky, včetně Polska, v zájmu zachování ekonomik starých členských států ohrožených současnou krizí.
The latter sidelines developing economies, including Poland's, in the interests of saving the economies of the old Member States that find themselves under threat in the present crisis.
CzechEvropská unie si musí udržet své vedoucí postavení v boji proti změně klimatu, který ani v důsledku současných hospodářských potíží nesmíme odsunout na vedlejší kolej.
The European Union must maintain its leading position in the battle against climate change, which must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.

Kata lain

Czech
  • na vedlejší kolej

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.