Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "na vodě"

CS

"na vodě" bahasa Inggris terjemahan

EN
CS

na vodě {keterangan}

volume_up
na vodě

Terjemahan serupa untuk "na vodě" dalam bahasa Inggris

na kata depan

Contoh penggunaan untuk "na vodě" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechJak nám řekl Al Gore, dvě miliardy lidí závisí na vodě z himalájských ledovců.
Like Al Gore told you, two billion people live on the water from the glacier of Himalaya.
CzechTy stanoví cíl snížit do roku 2015 počet lidí bez přístupu k pitné vodě na polovinu.
These provide for the halving by 2015 of the proportion of people without access to safe drinking water.
CzechTaké ve zprávě vítám odkaz na rámcovou směrnici o vodě.
I, too, welcome the link made in the report to the Water Framework Directive.
CzechByly to tohle všechno, ve vodě, na světě, v mém těle.
It was all these things in the water, in the world, in my body.
CzechPrávo na přístup k vodě se již teď odpírá a pravděpodobně bude ještě odepřeno milionům lidí.
The right to access to water is already being denied and is likely to be denied more and more for millions of people.
CzechJsme závislí na vodě, lesích, pouštích, oceánech.
We depend on water, forests, deserts, oceans.
Czech. - Voda je vzácným zdrojem a přístup k čisté pitné vodě na celém světě musí být klíčovou prioritou.
in writing. - Water is a precious resource, and access to clean drinking water across the world has to be a key priority.
CzechS pouhými osmi miliardami dolarů můžeme dosáhnout cíle tisíciletí a snížit počet lidí bez přístupu k pitné vodě na polovinu.
So with just eight billion dollars, we can hit the millennium goal's target of halving the number of people without access to safe drinking water.
CzechPouze si vzpomeňte na směrnici o vodě, směrnici o pozemních vodách, směrnici o dusičnanech, osmnáct směrnic týkajících se křížového souladu.
Just think of the Water Directive, the Groundwater Directive, the Nitrates Directive, the 18 Directives relating to cross-compliance.
CzechI Mickey Mouse ve filmu "Parník Willie" je remixem tehdy velmi známého a populárního "Plavčíka na sladké vodě" Bustera Keatona.
Indeed, Mickey Mouse himself, of course, as "Steamboat Willie," is a remix of the then, very dominant, very popular "Steamboat Bill" by Buster Keaton.
Czechpřistát na vodě
CzechDvě z her mají stanovený počet origami plovoucí na vodě. ~~~ Musíte je sesbírat nebo zapálit. ~~~ Tím je hra dokončena. ~~~

Two of the games have a set number of origami pieces floating on the water. ~~~ You must collect these origami pieces or burn them in order to complete your task. ~~~

CzechPaní Belohorská upozornila na problém přístupu k vodě, který je velmi důležitý a který byl zahrnut do návrhu prohlášení pro schůzku na nejvyšší úrovni v Limě.
The point raised by Madame Belohorská, access to water, is very important and the issue has been included in the draft statement for the Lima Summit.
Czech. - (DE) Nákladní doprava se v současnosti soustředí hlavně na silnicích a podíl této dopravy provozovaný na železnicích a po vodě nebo letecky klesá.
in writing. - (DE) Freight traffic is concentrated mainly on the roads at present and the proportion carried on rail and water or by air is declining.
CzechSpolupráce by neměla být omezena pouze na rozdělení podílů na trhu a přístupu k energiím a vodě či na udělování patentů týkajících se duševního vlastnictví.
Cooperation should not be limited simply to dividing up market shares and access to energy and water or to distributing patents on intellectual property.
CzechMyslím, že bychom měli ocenit několikaletou práci Komise a samozřejmě práci paní Lienemannové na rámcové směrnici o vodě zhruba před sedmi lety.
I think that we should pay tribute to the work of the Commission over the years and indeed to Mrs Lienemann for her work on the Water Framework Directive some seven years ago.
CzechObsah článku 9 rámcové směrnice o vodě, na který bych dnes chtěla upozornit, byl vlastně výsledkem pozměňovacího návrhu, který jsem k původnímu návrhu podala.
In fact the contents of Article 9 of the Water Framework Directive, to which I would like to draw attention tonight, were a result of an amendment I made to the original draft proposal.
CzechÚstředním bodem je zachování biodiverzity a ekosystému, mezi další body patří právo na přístup k pitné vodě a potřeba ochrany lesů a rozvoje zalesňování.
The conservation of biodiversity and the ecosystem is the focal point and the right of access to drinking water and the need to preserve forests and develop a forestation policy are also recognised.