Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "nahrazena"


Menunjukkan hasil untuk "nahrazený" "nahrazena" is currently not in our dictionary.
CS

"nahrazena" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
nahrazený {kt sft mask.}

CS nahrazený
volume_up
{kata sifat maskulin}

nahrazený
volume_up
replaced {kt krj bntk lmpau}
Původní smlouvy jsou nahrazeny smlouvami ve španělštině, kterým nerozumějí.
The original contracts are replaced by contracts in Spanish, which they do not understand.
Jednoho dne budou kulky a bomby nahrazeny volebními lístky.“
A day will come when bullets and bombs will be replaced by votes.’
Tomu by se dalo zabránit, pokud by stávající jehly byly nahrazeny jehlami bezpečnějšími.
This could be avoided if the needles they were using were replaced with a safer kind.
nahrazený
Je třeba jasně a konkrétně definovat, jak přesně budou výkonné energetické zdroje nahrazeny, kde a kdy budou vybudovány nové elektrárny z našich finančních prostředků.
It is necessary to define clearly and specifically exactly how powerful energy sources will be substituted, where and when new electric stations will be constructed by our financial means.
nahrazený (juga: vynahrazený)
volume_up
recompensed {kt krj bntk lmpau}
Včera v Radě prohlásil zástupce jiného členského státu, Lucemburska, že finanční ztráty by mohly být nahrazeny, ale lidský život ne.
Yesterday in the Council, a representative of another Member State, Luxembourg, said that financial losses could be recompensed, but human life cannot.

Contoh penggunaan untuk "nahrazena" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechDefinice, které se dovolává, byla poněkud nahrazena vyjmenovanými kritérii.
The definition to which he refers has been somewhat superseded by the criteria listed.
CzechKrize soukromého zadlužení by neměla být jednoduše nahrazena veřejným zadlužením.
The private debt crisis should not simply be traded for public debt.
CzechV této verzi systému Windows jsou místa v síti nahrazena umístěními v síti.
Network locations replaces Network Places in this version of Windows.
CzechVe Windows 8 a Windows RT je nabídka Start nahrazena Úvodní obrazovkou.
The Start screen replaces the Start menu in Windows 8 and Windows RT.
CzechVydávání dalších bude probíhat po určitých obdobích, takže stávající série bude nakonec zcela nahrazena.
The others will follow at intervals and ultimately replace the existing series.
CzechZpráva považuje za vhodné, aby byla stávající dohoda nahrazena dohodou novou a šířeji pojatou.
The report indicates the advisability of replacing the current agreement with a new and broader one.
CzechJe ho zapotřebí, aby byla právně nahrazena stávající smlouva, až se úložiště dat přesune ze Spojených států.
It is needed in order to legally replace the existing one after the move of the data storage out of the United States.
Czech. ~~~ Otevřená složka bude nahrazena výchozím webovým prohlížečem. ~~~

~~~ You can browse the Internet by typing a URL in the address bar, which replaces the open folder with your default web browser. ~~~

CzechKritéria, jež jsou v současné době obsažena v zákonech a nařízeních o ratingových agenturách, musí být nahrazena alternativními normami bonity.
The references currently contained in the laws and regulations on credit rating agencies must be superseded by alternative creditworthiness standards.
CzechDomnívám se, že Evropská unie má povinnost podpořit proces nastolení demokracie na zdravých základech a snažit se zabránit situaci, kdy by byla jedna forma totality nahrazena jinou.
I believe that it is the EU's duty to encourage a process for establishing democracy on sound foundations so as to discourage the conditions for replacing one form of totalitarianism with another.