Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "nebo jestli"

CS

"nebo jestli" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "nebo jestli".

Terjemahan serupa untuk "nebo jestli" dalam bahasa Inggris

nebo kata hubung
English
jestli kata hubung
English

Contoh penggunaan untuk "nebo jestli" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechNetuší, zda to je infekce nebo jestli to má něco do činění se špatnou stravou.
But he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.
CzechRozdílný charakteristický rys pylu, jestli chcete, nebo rozdílný otisk pylu.
A different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
CzechNevíme, jestli rozuměl, nebo ne, že robot -- Všimněte si, jak přebírá slovo.
We don't know whether he understood or not that the robot -- Notice the turn-taking.
CzechDalší diskuse se týkala otázky, jestli regulace nebo stimulační balíčky.
Further discussions related to questions about regulation versus stimulus measures.
CzechZáleží na nás, jestli tento program zůstane na papíře, nebo jestli bude uskutečněn v praxi.
Whether this programme remains on paper or is translated into action on the ground depends on us.
CzechMůžeme se dohadovat, jestli mohly nebo by měly být větší.
We can argue about whether or not they could or should have been larger.
CzechPoslouchali všechno, co experti říkali, a dávali na jejich radu, bez ohledu na to, jestli dobrou nebo špatnou.
And they listened to whatever the experts said and took their advice, however right or wrong.
CzechZajímalo by mne, pane předsedo, jestli vy nebo skupina PPE podporuje stejný postup v případě Turků v Německu.
I wonder if you, Mr President, or the EPP support the same approach for the ethnic Turks in Germany.
CzechNezáleží na tom, zda nahráváte album, nebo jestli jste architekt, nebo děláte práci o sociologii.
It doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
CzechNebo jestli jdete s módou, můžete vyzkoušet LED tetování.
Or if you're fashion forward, some silk LED tattoos.
CzechKaždý, s kým sdílíte účet Microsoft, uvidí vaše účty v Mailu bez ohledu na to, jestli jste nebo nejste přihlášení.
Anyone you share a Microsoft account with will be able to see your Mail accounts whether or not you're signed in.
CzechHovoříme o tom, zda tato zvířata mají být zanesena do Přílohy I nebo II a nebo, jestli jsou prostě postradatelná.
We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
CzechNevím, jestli je to špatně oznamováno, nebo jestli je to problém tlumočení, ale v angličtině máme opět 52.
I do not know whether it is you announcing it wrongly or whether it is the interpretation but, in the English, we got 52 again.
CzechMůžeme se zde dohadovat o tom, co zde někteří kolegové poslanci dělají, jak se chovají, jestli vykřikují, nebo ne.
We can argue here about what individual fellow Members are doing here, how they conduct themselves, whether or not they shout.
CzechProto bych chtěla Komisi požádat o sdělení, zda změnila na tuto záležitost názor nebo jestli prostě neví.
Therefore, I would ask the Commission to indicate to us whether it has changed its mind on this issue or whether it simply does not know?
CzechChtěl jsem se jenom zeptat, jestli je to založeno na mezinárodním právu, nebo jestli je zde ve hře nějaká politická spojitost.
I only wanted to ask whether it was based on international law or whether some political connection is involved here.
CzechMísto toho se bude jednat o rámec a členské státy se následně rozhodnou, jestli vypracují nebo nevypracují vlastní strategie.
Instead, we will have a framework, and then the Member States will decide whether or not to draw up their own strategies.
CzechMyslel jsem, že už končíte, a pak jste najednou ve svém projevu pokračovala, a tak jsem nevěděl, jestli mám nebo nemám udeřit kladívkem.
I thought you were finishing, then suddenly you continued your speech, so I did not know whether or not to bang the gavel.
CzechV dokumentaci k bráně firewall nebo antivirovému programu zjistěte, jestli neblokují web, na který se chcete dostat.
Check the documentation for the firewall or antivirus programs you're using, to see if they might be blocking the site you’re trying to access.
CzechV konečném důsledku se musíme rozhodnout, jestli nám jde o evropskou solidaritu nebo jestli se chceme podvolit politice od zeleného stolu.
In the end, you have to decide whether you want to have European solidarity or whether you want to give in to armchair politics.
Kata lain
Czech
  • nebo jestli

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.