Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "obilovin"

CS

"obilovin" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "obilovin".

Contoh penggunaan untuk "obilovin" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechPodobně jako v oblasti obilovin byla tehdy zavedena "Malthusova byrokracie".
As with cereals, then, a policy of 'Malthusian bureaucracy' was introduced.
CzechViděli jsme nejstrmější nárůst u mléčných výrobků mezi 80-200%, a u obilovin mezi 50-80%.
We saw the sharpest rise with milk products, at 80-200%, and cereals, at 50-80%.
CzechDopad spekulací v odvětví obilovin na chov hospodářských zvířat je znepokojující.
The effect on livestock farming of speculation coming from the cereal sector is worrying.
CzechTo vše si vybírá svou daň po celém světě na produkci pšenice a obilovin.
All this is taking its toll on the wheat and cereal production throughout the world.
CzechVítáme skutečnost, že se na trh uvádějí intervenční zásoby obilovin.
We welcome the fact that grain intervention stocks are being put on the market.
CzechStátní podpora, kterou Finsko poskytuje v oblasti setby a osiva obilovin (hlasování)
National aid granted by Finland for seeds and cereal seed (vote)
CzechNavzdory situaci v Evropě se to týká jak masa, tak určitých obilovin, ovoce a zeleniny.
Despite the situation in Europe, meat, certain cereals, fruits and vegetables are all affected.
CzechPrvní se týká problému cen obilovin a intervenčních zásob.
The first one concerns the problem of cereal prices and intervention stocks.
CzechKonečným výsledkem bude pokles produktivity v určitých odvětvích, jako je odvětví obilovin.
The upshot of this will be a fall in productivity in certain sectors, such as the cereals sector.
CzechKvůli dramatickému nárůstu cen, zejména u základních obilovin, hrozí hlad milionům lidí.
The spectacular price increases, especially for basic cereals, risk starvation for millions of people.
CzechZároveň jsme dosáhli těch nejvyšších úrovní v produkci obilovin.
At the same time, we had the highest levels of cereal production.
CzechNárůst poptávky po mase a mléčných výrobcích má nepřímý dopad na ceny krmných obilovin.
The increase in demand for meat and dairy products is having an indirect effect on prices for feed grain.
CzechJe nyní vhodná doba na omezení výroby mléka nebo obilovin?
Is now the time for restrictions on the production of milk or cereals?
CzechIntervenční zásoby obilovin, z nichž většinu tvoří ječmen, mají v současné době 5,6 milionu tun.
The grain intervention stocks, which mainly consist of barley, currently stand at 5.6 million tonnes.
CzechV roce 2008 jsme dosáhli největší celosvětové produkce obilovin.
In 2008, we had the biggest global production of cereals.
CzechŘešením by mohla být daň z vyvážení evropských obilovin, jako tomu bylo v případě pšenice v roce 1994.
A tax on exporting European cereal, as in the case of wheat in 1994, would be a possible solution.
CzechJe známou skutečností, že ceny obilovin ovlivňují v zemědělství zhruba 80 % ceny zvířecích krmiv.
It is a known fact that in farming, cereal prices affect approximately 80% of the price of animal feed.
CzechVyvážení obilovin blokují požáry, horko, sucho a záplavy - jako je tomu nyní v Itálii.
Cereal exporting is blocked due to the effect of the heat, fires, drought and floods - as is happening now in Italy.
CzechJe rovněž důležité, abychom uplatnili kvóty na vývoz obilovin, aby byly nejprve uspokojeny potřeby Evropy.
It is also important that we apply quotas to cereal exports so that Europe's needs are met first.
CzechDomnívám se, že tržní nástroje musí zajistit odpovídající dodávku obilovin pro živočišná krmiva.
I believe that market instruments must guarantee an appropriate supply of cereals for providing animal feed.
Kata lain
Czech
  • obilovin

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.