Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "odškodňování"

CS

"odškodňování" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "odškodňování".

Contoh penggunaan untuk "odškodňování" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechDruhý byl o hlasování o návrzích usnesení o odškodňování cestujících.
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
CzechPřesto v rámci evropské solidarity nebyla Česká republika při odškodňování opomenuta.
Compensation for the Czech Republic was nonetheless not forgotten within the framework of European solidarity.
CzechNa rozsahu nabývá i problém odškodňování, přičemž nároky na odškodnění uplatňují zdravotníci i pacienti.
The problem of compensation is also growing, and claims are being made by healthcare workers as well as patients.
CzechDovolte mi zdůraznit, že jen málo systémů má pravomoci, které jdou za hranice pouhého odškodňování vkladatelů.
Let me underline that only very few schemes have powers which go beyond the mere reimbursement of depositors.
Czech. - Mechanismy odškodňování s celoevropskou platností, jako je SOLVIT, jsou něco, čím se musíme vážně zabývat.
in writing. - Serious consideration has to be taken as regards existing Union-wide redress mechanisms such as SOLVIT.
CzechZ údajů rovněž vyplývá, že mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly a že leccos je možné zlepšit v oblasti mechanismů odškodňování.
Data also shows that there are great differences between Member States and that there is room for improvement in respect of redress mechanisms.
CzechPřed chvilkou jsem se ptal na dvě věci: prohlášení Rady o situaci v Guineji a hlasování o návrzích usnesení o odškodňování cestujících.
A moment ago, I asked about two things: the Council statement on the situation in Guinea, and voting on motions for resolutions on passenger compensation.
CzechZřejmé je navíc také to, že pro řádné fungování trhu má zcela zásadní význam účinné uplatňování právních předpisů a aktuálních mechanismů odškodňování.
Moreover, we can see that effective application of the legislation and actual redress mechanisms are of crucial importance for the proper operation of the market.
CzechK tomu potřebujeme systém kolektivního odškodňování, aby spotřebitelé nezůstali na tomto vnitřním trhu sami a bez pomoci, nýbrž byli schopni skutečně uplatňovat svá práva.
For this, we need a system of collective redress so that consumers do not stand alone in this internal market, but are also able to really assert their rights.
Kata lain
Czech
  • odškodňování

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.