Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "sloučit"

CS

"sloučit" bahasa Inggris terjemahan

CS

sloučit {kata kerja}

volume_up
Nová směrnice má konsolidovat, přepracovat a sloučit tyto stávající směrnice.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
V budoucnu bychom mohli sloučit posty pana Rehna a pana Barniera.
In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
Takže nemám v úmyslu je kvůli tomu sloučit.
It is therefore not my intention to merge for the sake of it.
sloučit (juga: splynout, spojit)
Select the photos that you want to fuse together.
Vyberte fotografie, které chcete sloučit.
Select the photos you want to fuse.
sloučit (juga: syntetizovat)
sloučit (juga: spojit)

Contoh penggunaan untuk "sloučit" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

CzechNová směrnice má konsolidovat, přepracovat a sloučit tyto stávající směrnice.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
CzechDomnívám se, že s ohledem na to bychom měli sloučit tuto rozpravu s hlasováním sněmovny.
I think that in this light we should consolidate this debate with a House vote.
CzechMůžete sloučit i více než dva klipy najednou, pokud následují po sobě.
You can combine more than two clips at a time as long as they are consecutive.
CzechNaproti tomu může existovat soubor rozdělený do menších klipů, které chcete sloučit.
Conversely, you might have a file that was divided into smaller clips that you want to combine.
CzechDojde k přerušení synchronizace souboru, dokud nerozhodnete, jak rozdíly sloučit.
This stops sync from being completed for this file until you decide how to reconcile the differences.
CzechSloučit povolení k pobytu a pracovní povolení je dobrá myšlenka.
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
CzechV budoucnu bychom mohli sloučit posty pana Rehna a pana Barniera.
In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
CzechJak chceme toto nabádání ke konzumnějšímu stylu života sloučit s nutností rozumného využívání zdrojů?
How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
CzechBylo to způsobeno silně odlišnými názory členů Rady, které Komise nedokázala sloučit.
This was simply due to the widely differing opinions held by members of the Council which the Commission could not reconcile.
CzechTakže nemám v úmyslu je kvůli tomu sloučit.
It is therefore not my intention to merge for the sake of it.
CzechNení možné toto všechno sloučit do jednoho bloku.
It is not possible to combine it all into one block.
CzechJe pravda, že tvrdíme, že je potřeba sloučit tato občanská a lidská práva se zajištěním bezpečnosti.
It is true that we are saying that we need to reconcile these rights of citizens and human beings with guaranteeing security.
CzechTyto dvě rozpravy by bylo možné sloučit.
It might have been an idea to combine the two debates.
CzechSloučit neslučitelné zůstane velkou výzvou.
Squaring this circle will remain a challenge.
CzechZa tímto účelem potřebujeme harmonizovaná preventivní i trestní opatření, která bychom měli sloučit do jednotné politiky.
To do so we need harmonised preventive and punitive measures and we need to integrate them into a single policy.
CzechVyberte fotky, které chcete sloučit.
Select the photos that you want to fuse together.
CzechV podokně Obsah, případně ve scénáři, podržte klávesu CTRL a následně klepněte na souvislé klipy, které chcete sloučit.
In the Contents pane or on the storyboard, hold down the CTRL key, and then click the contiguous clips you want to combine.
CzechV nabídce Klip klepněte na příkaz Sloučit.
CzechVyberte fotografie, které chcete sloučit.
CzechJe to nejen Lisabonská smlouva, ale i lisabonský proces, které musíme sloučit dohromady a s činností v oblasti změny klimatu.
It is not only the Lisbon Treaty but also the Lisbon Process that we have to merge together and with the work of climate change.