Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "vykonávat"

CS

"vykonávat" bahasa Inggris terjemahan

CS vykonávat
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

Země EU jsou natolik rozdílné, že je nemožné vykonávat jednotná pravidla.
The EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
Evropský soud pro lidská práva by měl vykonávat spravedlnost, a nikoli se stát loutkou ideologických a protikřesťanských zájmů.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Jedním z důsledků prověrky zaměstnanců bylo, že úlohou 32 % zaměstnanců Komise je vykonávat administrativní činnost, což znamená poskytovat administrativní podporu a koordinaci.
One of the results of the staff screening was that the task of 32% of the Commission's staff is to administer the administration, that is, to provide administrative support and coordination.
Není jí umožněno vykonávat právní praxi, ale nechť nám spravedlnost poslouží.
She is banned from practising law, but let us serve justice.
Nyní byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody a na 20 let jí bylo zakázáno vykonávat právnickou činnost.
Now she has been sentenced to 11 years in prison and banned from practising law for 20 years.
V Británii mu byla jeho činnost zakázána, přesto v současnosti nadále vykonává svou praxi v Německu.
He was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.
vykonávat (juga: namáhat se, uplatnit, vynaložit)
volume_up
to exert {kt krj}
Zástupci menších států, mezi něž patří i Finsko, mohou vykonávat stejně velký vliv jako jejich kolegové z větších zemí.
Representatives from smaller countries such as Finland, just like those from larger states, are capable of exerting great influence.
Uvedu příklad, abych ilustroval skutečnost, že sociální soudržnost je ve společnosti zničena, protože neexistuje dostatečná míra kontroly nebo dostatečná odvaha vykonávat kontrolu.
I will give you an example to illustrate the fact that social cohesion gets destroyed in society because there is not enough control or not enough courage to exert control.
Jak jsme si všimli, sledování výsledků vnitřního trhu vykonává svou funkci nátlakového prostředku a ještě zde existuje značný potenciál pro další vývoj.
As we have noted, the Internal Market Scoreboard performs its function as a means of exerting pressure and there is still considerable development potential.
vykonávat (juga: spravovat, vést)
volume_up
to administrate {kt krj} [bhs Ingg. Amr]

2. "správu"

Země EU jsou natolik rozdílné, že je nemožné vykonávat jednotná pravidla.
The EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
Evropský soud pro lidská práva by měl vykonávat spravedlnost, a nikoli se stát loutkou ideologických a protikřesťanských zájmů.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Jedním z důsledků prověrky zaměstnanců bylo, že úlohou 32 % zaměstnanců Komise je vykonávat administrativní činnost, což znamená poskytovat administrativní podporu a koordinaci.
One of the results of the staff screening was that the task of 32% of the Commission's staff is to administer the administration, that is, to provide administrative support and coordination.

3. "úřední funkci"

vykonávat (juga: sloužit obřad)
Christopher Senyonjo, 70letý anglický biskup, dostal od svých nadřízených zákaz vykonávat svou funkci, jelikož byl jedním z mála lidí, kteří se postavili za práva homosexuálů.
Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.

Contoh penggunaan untuk "vykonávat" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechPokud nezměníme systém jako takový, moc budou vykonávat vlády, nikoli občané.
If we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
CzechProto co nejdůrazněji vyzýváme íránský režim, aby přestal vykonávat tyto popravy.
We therefore urge in the strongest terms the Iranian regime to stop these executions.
CzechTuto funkci začnete vykonávat 1. prosince a přejeme vám v tomto ohledu hodně úspěchů.
This will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
CzechMnohokrát opakovala, že chce vykonávat předsednictví, jež bude vstřícné k Parlamentu.
She said many times that she wanted to lead a parliament-friendly Presidency.
CzechLidé budou vykonávat své právo na svobodné sdělovací prostředky a svobodu projevu.
People will exercise their right to free media and freedom of expression.
CzechMěl tuto povinnost vykonávat důsledně a za taková pravidla prosazovat.
It should have exercised this responsibility in full and fought for such rules.
CzechMyslím si, že tento nový orgán musí začít vykonávat svůj mandát, jakmile bude zřízen.
I think that this new authority needs to exercise its mandate as soon as it is created.
CzechČím více podpory získáme, tím více činností budeme schopni vykonávat přímo na místě.
The more support we have, the more real actions on the ground we will be able to conduct.
CzechDále musí tuto funkci vykonávat někdo, kdo věří v evropskou integraci.
Next, it must be performed by someone who believes in European integration.
CzechJsem přesvědčen, že EIB musí svou činnost vykonávat jak na území Evropy, tak mimo ni.
I believe that the EIB needs to act both inside and outside of Europe.
CzechDříve, než budete moci začít vykonávat některé činnosti, musíte splnit určité podmínky:
You have to satisfy certain conditions before being able to carry out certain activities:
CzechProto bude Komise od 1. listopadu vykonávat jen běžné povinnosti.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
CzechVšechny členské státy by měly nad těmito elektrárnami vykonávat přísnou a naprostou kontrolu.
All Member States should exercise strict and total control over these power plants.
CzechVelmi příznačné pro nedostatek schopnosti vyměňovat si informace a vykonávat rozhodnutí.
It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions.
CzechV krizových oblastech musí agentura Frontex nepřetržitě vykonávat své mise.
Frontex must keep its missions in crisis areas on a permanent basis.
CzechANO — Své povolání můžete začít ve Finsku vykonávat za stejných podmínek jako finští občané.
YES — You can begin practicing in Finland subject to the same conditions as the Finns.
CzechMusíme vypracovat kontrolní mechanismy, které nám umožní vykonávat studie o hodnocení vlivu.
We need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
CzechRozvíjet profesi je možné jedině tehdy, lze-li ji vykonávat bezpečně.
You can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
CzechZjevně je snadnější vykonávat parlamentní kontrolu nad Komisí než nad Radou.
Clearly, it is easier to exercise parliamentary scrutiny of the Commission than of the Council.
CzechUkazuje to také, že novinářům v Libyi není dovoleno vykonávat jejich práci svobodně.
This also shows that journalists are not being allowed to carry out their work freely in Libya.