Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "Hvis det er"

DA

"Hvis det er" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Hvis det er".

Terjemahan serupa untuk "Hvis det er" dalam bahasa Inggris

hvis kata hubung
English
hvis kata ganti benda
English
det kata sandang
English
er kata kerja
English
være kata kerja
English

Contoh penggunaan untuk "Hvis det er" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishHvis det er dét, som det ærede medlem ser i Serbien, så er vi blevet så kloge.
If that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
DanishHvis det er nødvendigt at tilpasse de internationale regler, skal vi gøre det.
If it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
DanishHvis det er Deres måde, er det en politisk fejltagelse for Rådet og for Europa.
If that is your way, it is a political mistake for the Council and for Europe.
DanishHvis det er tilfældet, kan vi så sikre os, at der er retssikkerhed på dette område?
If it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
DanishHvis det er nødvendigt, at vi er 12, der rejser os, så vil 12 af os rejse sig.
If it is necessary for twelve of us to rise, moreover, twelve of us will rise.
DanishOg hvis det er formålsløst at gå over til en daglig anvendelse af euroen?
And what if the entering of the euro into daily life really did serve no purpose?
DanishJeg beklager, hvis det er en smule kompliceret, men det skyldes den ændrede situation.
I am sorry if it is a bit complicated but it is because of the changing situation.
DanishHvis det er sandt, er det ikke en statistik, som noget land kan være stolt af.
If this is true, it is not a statistic of which any country can be proud.
DanishSådanne operationer ledsages altid, hvis det er nødvendigt, af tydelige betingelser.
Explicit conditions are always applied with operations of this kind, where necessary.
DanishJeg anmoder kommissæren om, hvis det er muligt, i nogen grad at begrænse sig.
I would ask the Commissioner to restrict his speaking time a little if at all possible.
DanishHvad enten tærskelværdien er 1 % eller 0,5 %, hvis det er muligt, udgør det et fremskridt.
Whether the threshold is 1 % or 0.5 %, if practicable, these are a step forward.
DanishHvis det er rigtigt, må vi udfordre WTO, hvis de kommer med en negativ afgørelse.
If they are, let us challenge the WTO if they give an adverse decision.
DanishHvis det er resultatet af denne debat, så har vi hjulpet ganske mange mennesker.
If that is the outcome of this debate then we have helped many people.
DanishHvis det er tilfældet, vil Kommissionen gøre alt for at genoprette bestandene.
If this is the case, the Commission must act to rectify this situation.
DanishJeg vil have Dem til at sige, at artikel 7 skal anvendes, hvis det er rigtigt!
I want to hear you say that Article 7 is applicable, if the statements are true, that is!
DanishHvis det er garanteret, er en aftale ikke mindre værd end detaljeret lovgivning.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
DanishHvis det er tilfældet, vil du ikke kunne kontrollere din stavning på det pågældende sprog.
If that's the case, you won't be able to check your spelling in that language.
DanishHvis det er nødvendigt, så lad os fastsætte standarder hen ad vejen på længere sigt.
If we have to, let us set standards somewhere down the road longer-term.
DanishDet ser virkelig ikke godt ud med henblik på forbedring af lovgivningen, hvis det er sandt.
It bodes extremely ill for the improvement of law-making for that to be the case.
DanishHvis det er tilfældet, hvad kan vi så gøre for at sikre, at den træder i kraft?
If that is the case, what can we do to make sure it comes into force?
Kata lain
Danish
  • Hvis det er

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.