Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "ajatella"

FI

"ajatella" bahasa Inggris terjemahan

FI ajatella
volume_up
[ajattelen|ajatellut] {kata kerja}

(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
On riittävästi syitä ajatella, ettei tämä tapahtunut sattumalta vaan suunnitellusti.
There is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
Saatat ajatella, että kuva vasemmalla esittää miestä, kuva oikealla naista.
You probably think the picture on the left is male, the one on the right is female.
Ettekö voisi ajatella, että niitä edes osittain julkaistaisiin?
Could you not conceive of at least partly disclosing these documents?
EU:ssa ei voida ajatella kevättä, jos itse Kiinassa on vielä sydäntalvi.
We in the European Union cannot conceive of spring if in China itself it is still the middle of winter.
Voisin hyvin ajatella eräänlaisia step by step -sopimuksia, joilla varmistetaan yhteinen tie eteenpäin.
I could conceive of a process of step-by-step agreements, so that a common way forward is assured.
Voisitteko ajatella, että rahoitusta jaettaisiin samalla tavoin kuin Eurostars-ohjelmassa?
Can you imagine allocating programme funding in the same way as with the Eurostars programme?
Eikö voitaisi ajatella, että tehdään toimintaelokuva Euroopan unionista?
Could you not imagine making an action film about the European Union?
Emme saa kuitenkaan ajatella, että tuo oli ihannemaailma.
However, we should not imagine that this was an ideal world in which to live.
ajatella (juga: saada, rakentaa, tehdä, luoda)
(NL) Arvoisa puhemies, en ole varma, mitä ajatella kansalaisaloitteesta.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
Mitä sitten ajatella laivaston kapasiteettia koskevista tiedoista?
And what should we make of the data on fleet capacity?
Mitä pitäisi ajatella esimerkiksi budjettikohtaa B7-6000 koskevasta tarkistuksesta 139?
What, for example, is one to make of Amendment No 139 to line B7-6000?
ajatella (juga: pohtia)
Vastasitte tuolloin, ettei teillä ollut ollut aikaa ajatella asiaa.
You replied on that occasion that you had not had time to think about it.
Nämä tarinat voivat muuttaa tapaamme ajatella toisistamme.
These stories can really change the way that we think about each other.
Teidän tarvitsee ajatella vain Yhdysvaltojen kanssa tehtyä SWIFT-sopimusta.
You only need to think about the agreement with the US on SWIFT.
ajatella (juga: olettaa)
volume_up
to figure [figured|figured] {kt krj} [bhs Ingg. Amr] [prckpn shr-hr]
He ajattelevat, että ihmisten ajatuksia colajuomista ei ole niin helppo saada selville.
They think, well, you know, figuring out what people think about cola's not that easy.
PR-alalla voitaisiin ajatella "vuoden uusi yrittäjä" -palkintoa, jolla palkitaan se yrittäjä, joka on luonut eniten työpaikkoja absoluuttisesti ja prosentuaalisesti.
When it comes to PR, one idea would be to have a 'young entrepreneur of the year' prize, awarded to the entrepreneur who has created the most jobs in absolute terms and in percentage figures.

Contoh penggunaan untuk "ajatella" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishKun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
FinnishMeidän ei enää pitäisi ajatella vain omaan tietokoneeseemme lähetettyjä viestejä.
We should no longer be thinking mainly about messages arriving at a PC on our desk.
FinnishEttekö voineet ajatella asiaa vuosi tai kaksi vuotta sitten, kun tämä tapahtui?
Why didn't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
FinnishVaroitan antautumasta houkutukselle ajatella, että minkäänlaista edistystä ei tapahdu.
I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita heille samaa kuin moni meistä saattaisi ajatella.
It does not mean new regulations, new laws - new restrictions, as they would see it.
FinnishOlisi suuri virhe ajatella, että tämä ongelma koskee oikeistoa tai vasemmistoa.
It would be a great mistake to see this as a question of right- or left-wing politics.
FinnishTarvitsee ajatella vain Euroopan sisämarkkinoita sekä talous- ja rahaunionia.
You need only consider the European internal market and economic and monetary union.
FinnishEuroopan parlamentin pitäisi tietenkin ajatella yhtä asiaa: Irakin kansaa.
But this Parliament, surely, should have one thing in mind: the people of Iraq.
FinnishKuka voi nimittäin hetkeäkään ajatella, ettei komissio ole tästä huolissaan?
Who can believe for a moment that the Commission is not in fact concerned about this?
FinnishTämänpäiväisessä keskustelussa olemme todenneet, että meidän täytyy ajatella ekologisesti.
In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
FinnishJäsen McMillan-Scott, voitte aivan hyvin ajatella, etten toiminut oikein.
Mr McMillan-Scott, you may well believe that I have not acted in the proper manner.
FinnishEi pitäisi ajatella, että tällaiset toimet rahoitetaan ainoastaan yhteisön talousarviosta.
It should not be seen that such action is financed only by the Community budget.
FinnishAjatella, miten nopeasti olette oppineet pelin säännöt Isossa-Britanniassa!
My compliments to the British on how quickly they have learned the rules of the game!
FinnishEi ole syytä ajatella, että EU:n jäsenvaltiot eivät olisi tietoisia tästä.
There is no reason to believe that the EU Member States are unaware of this.
FinnishToisin kuin voitaisiin ajatella, kysymys ei ole pelkästään kansallistunnosta.
Contrary to what might be thought, this is not a simple matter of national sensitivity.
FinnishMutta voidaanko tällaista haastetta ajatella nykyisen kaltaisessa sekavassa tilanteessa?
With the current situation in tatters, however, is such a challenge feasible?
FinnishPerustuslaillista yhteiskuntaa ei voida ajatella ilman riippumatonta oikeusjärjestelmää.
A constitutional state is unthinkable without an independent judicial system.
FinnishEhkä sitä voitaisiin ajatella WTO: n tulevien neuvottelujen yhteydessä?
Perhaps we should consider this in time for the forthcoming WTO negotiations.
FinnishVoimme ajatella kahta asiaa: ensinnäkin tyytyväisyyttä hyvin tehtyyn työhön.
We can consider two things and the first of these is the satisfaction of a job well done.
FinnishMinusta sellaista on mahdotonta edes ajatella - mikä tietenkin on tehty selväksi.
I find this utterly inconceivable - which is made clear, of course.