Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "häiritä"

FI

"häiritä" bahasa Inggris terjemahan

FI

häiritä [häiritsen|häirinnyt] {kata kerja}

volume_up
Eiväthän lait ole olemassa, jotta voimme estää, häiritä tai kiristää toisiamme.
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Joskus siihen voivat vaikuttaa tai sitä voivat jopa häiritä ulkoiset tekijät.
External events can sometimes influence them, or disrupt them.
Kansalliset hallitukset voivat merkittävällä tavalla joko tukea tai häiritä tätä järjestelmää.
National governments are important elements that can either support or disrupt this system.
Toivon, että hallitusten päämiehet eivät anna Egyptin tilanteen häiritä liikaa.
I hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
6:50 Yleensä, kun harjoittelemme tietoisuutta, ajatukset alkavat häiritä.
6:50 Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought.
Sosiaalisten ongelmien ja ilmastonmuutoksen ei pidä tämän osalta häiritä keskittymistä pääasiallisiin tavoitteisiin.
Social problems and climate change must not, in this regard, be allowed to distract attention from the main goals.
Älkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja.
Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
Arvoisa puhemies, en halunnut häiritä teitä äänestyksen aikana.
Madam President, I did not want to disturb you a minute ago during the vote.
Sen ei pidä antaa häiritä talouden tasapainoa.
They must not be allowed to disturb the economic balance.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan kansalaisena ja eurooppalaisena poliitikkona minua häiritsee kaksi asiaa.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, as a European citizen and a European politician, there are two things that bother me.
Se, mikä minua erityisesti häiritsi palovammaosastolla, oli tapa, jolla hoitajat ottivat siteet pois iholtani.
And the one that particularly bothered me in the burn department was the process by which the nurses took the bandage off me.
(HU) Arvoisa puhemies, elintarviketurvakysymyksessä minua häiritsee se, että mietinnössä EU:n jäsenvaltioita käsitellään yhtenä yhdentyneenä yksikkönä.
(HU) Mr President, speaking of the food security issue, I am bothered by the fact that the report is treating EU countries as a single integrated unit.
häiritä
volume_up
to fuss [fussed|fussed] {kt krj} [bhs Ingg. Ingg.]
häiritä (juga: kiusata)
0:45 Haluan myös selittää, koska Dave Eggers uhkasi häiritä minua, jos sanoisin jotain, mikä on valhe tai ei päde yleisesti luovuudesta.
0:45 So, I also want to explain, because Dave Eggers said he was going to heckle me if I said anything that was a lie, or not true to universal creativity.
(PL) Arvoisa puhemies, miljoonia naisia hakataan, häiritään seksuaalisesti, ostetaan, myydään, raiskataan ja tapetaan vain siksi, että he ovat naisia.
(PL) Mr President, millions of women are beaten, molested, bought, sold, raped and killed only because they are women.

Contoh penggunaan untuk "häiritä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishToivon, että hallitusten päämiehet eivät anna Egyptin tilanteen häiritä liikaa.
I hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
FinnishHäiriöt ja "kohina" sähköverkossa saattavat häiritä datasähköverkkojen toimintaa.
Powerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
FinnishEpäilemme, että murhaaja tai murhaajat ovat yrittäneet häiritä rauhanprosessia.
We think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
FinnishTšekin tasavallan sisäisen tilanteen ei pitäisi millään tavalla häiritä sitä.
The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
FinnishEmme saa ryhtyä mihinkään sellaisiin toimiin, jotka voisivat häiritä tällaista kehitystä.
We must not take any action that could interfere with that course of events.
FinnishOlen kiitollinen pyrkimyksestänne, mutta en halua häiritä järjestystä.
I appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
FinnishArvoisa puhemies, en haluaisi häiritä kollegaani Hageria, mutta haluaisin vain sanoa seuraavaa.
Mr President, I did not wish to interrupt Mr Hager, but simply to say the following.
FinnishSen vuoksi teidän täytyy häiritä minua.
You are unsure, and that is why you feel the need to interrupt.
FinnishMuut lisätavoitteet eivät saisi häiritä tähän tavoitteeseen keskittymistä.
This focus should not be troubled by other additional objectives.
FinnishPienen vähemmistön ei pitäisi voida väärinkäyttää tai häiritä käynnissä olevaa lainsäädäntöprosessia.
A tiny minority should not be able to abuse or impede the actual legislative process.
FinnishJälkimmäiset vaihtoehdot voivat häiritä lyhyellä aikavälillä, mutta niiden vaikutus kestää.
These latter options can be more disruptive in the short term, but their impact is long lasting.
FinnishYhden asian on kuitenkin oltava selvä: uudistuskeskustelu ei saa häiritä liittymisneuvotteluja.
However, one thing must be clear: the reform debate must not interfere with the negotiations.
Finnish6:50 Yleensä, kun harjoittelemme tietoisuutta, ajatukset alkavat häiritä.
6:50 Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought.
FinnishHän ei ole antanut ympärillään olevan hälinän häiritä.
She has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
FinnishSitä käytettiin Euroopan unionia vastaan, sitä kutsuttiin pyrkimykseksi häiritä ihmisten yksityisyyttä.
It was being used against the European Union, cited as an effort to invade everybody's privacy.
FinnishTällä hyökkäyksellä haluttiin luoda epävakautta ja häiritä jälleenrakennustyötä Afganistanissa.
This attack sought to destabilise the consolidation and reconstruction process under way in Afghanistan.
FinnishJotkin langattomat puhelimet ja mikroaaltouunit voivat käytössä ollessaan häiritä langattomia verkkoja.
Some cordless phones and microwave ovens can interfere with wireless networks when they're in use.
FinnishVielä on tietenkin paljon asioita, jotka pitää ratkaista, mutta emme saa antaa yksityiskohtien häiritä liikaa.
Obviously, there are still a lot of problems to be solved, but we must not drown in details.
FinnishKyseessä ei ole eurooppalainen kiista, vaikka se alkaakin jo itse asiassa häiritä liittymisneuvotteluja.
This is not a European dispute, although it is in fact starting to interfere with the accession talks.
FinnishSen sijaan he ovat vaarassa joutua hänen panttivangeikseen ja saattavat häiritä asetarkastajien työtä.
Instead, they run the risk of becoming his hostages and getting in the way of the work of the inspectors.