Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "hallita"

FI

"hallita" bahasa Inggris terjemahan

FI hallita
volume_up
[hallitsen|hallinnut] {kata kerja}

PHAREohjelmaan annettujen varojen määrä ylitti komission kyvyn hallita varoja.
The volume of funds provided for Phare exceeded the Commission's ability to administer them.
EU:n jäsenvaltiot ovat niin erilaisia, että yhtenäisiä sääntöjä on mahdotonta hallita.
The EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
Kenen sitten pitäisi hallita tätä rahastoa, ja kuinka sen demokraattinen valvonta toteutettaisiin?
The question is, who should administer such a fund and how it could be subjected to democratic spot checks?
Valitse Lisäasetukset ja poista sitten Tätä tietokonetta saa hallita etäohjauksella -valintaruudun valinta.
Click Advanced, and then clear the Allow this computer to be controlled remotely check box.
Tyhjennä Hallitse kaikkien asemien sivutustiedostojen kokoa automaattisesti -valintaruutu.
Clear the Automatically manage paging file size for all drives check box.
Valitse Hallitse hiirtä näppäimistön avulla -kohdassa Ota käyttöön hiirinäppäimet -valintaruutu.
Under Control the mouse with the keyboard, select the Turn on Mouse Keys check box.
Ette kuitenkaan voi perustaa sitä, koska se ei voi hallita kansan tukea.
Yet you cannot do it, because it will not command public support.
Sanoessamme " lykätään sitä" sanomme, että haluamme hallita sen sisältöä - emmekä lakaista sitä maton alle.
In saying "postpone it" we are saying we want to take command of what is in it - not to sweep it under the carpet.
Puheentunnistuksen avulla voit myös hallita tietokonetta äänikomennoilla ja sanella tekstiä ohjelmiin.
You can also use Speech Recognition to control your PC with voice commands, and dictate text into programs.
Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuus hallita omaa talouskehitystä menetetään.
By extension, you lose the ability to control your own economic development.
Meidän on myös voitava hallita rahoituslähteitämme ja investointejamme.
We will also need to be able to gain control of our sources of finance and investment.
Perheväkivallalla yritetään hallita toisen ihmisen mieltä ja murtaa se.
Domestic violence aims to control and destroy the human spirit.
Yksikään hallitus ei voi hallita kansalaistensa ajattelua.
No government can control or govern its people's thinking.
Minun täytyy valitettavasti todeta, että parlamentin jäsenen perimmäinen rooli ei ole hallita.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Se viittaa jatkuvasti sisämarkkinoiden oikeuteen hallita, mitä tapahtuu.
It continually refers to the right of the internal market to govern what happens.
Tilaukset-välilehdessä voit tarkastella ja hallita tilaustietojasi.
The Subscriptions tab allows you to view and manage your subscription details.
Voit myös tarkastella tai hallita tietokoneeseesi asennettuja varmenteita.
You can also view or manage the certificates that are installed on your computer.
WTO:n vuosituhannen vaihteen neuvottelukierros on tilaisuus hallita globaalistumiskehitystä.
- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
hallita (juga: mestaroida)
Meillä on edessämme suuri haaste, jos haluamme hallita tämän kaiken.
We face a huge challenge if we want to master all that.
Tapahtumista riippumatta me voimme hallita niitä.
No matter what they are, we can be master of them.
Tapahtumien ei pidä hallita Euroopan kansalaisia.
The people of Europe need not be mastered by events.
hallita
Vai annammeko me markkinoiden ja sattuman hallita liikennealaa, joka on joutumassa yhä kovempien paineiden alle?
Or will we allow the market and the laws of chance to reign in a transport industry that is coming more and more under pressure?
Hän ei ole pystynyt hallitsemaan – tai ei ole halunnut hallita – itsemurhaterroristeja, kuten ei myöskään omaa Fatahin al-Aqsa -marttyyrien prikaatiaan.
He has been unable or unwilling to reign in terrorist suicide bombers, including his own Fatah al-Aqsa Martyrs Brigade.
Ei saa käydä niin, että oikeudellisen yhteistyön varjolla Eurooppaa aletaankin hallita poliittisen korrektiuden nimissä kovan oikeudellisen yksisilmäisyyden pohjalta.
We must not arrive at a situation where, under the pretext of mutual assistance in legal matters, a wall of silence reigns over Europe in the name of political correctness.
Hänen aikomuksenaan on nyt hallita kolme vuotta itsevaltiaana.
He now intends to rule as an autocrat for three years.
Ei ole eurooppalainen tapa hajottaa ja hallita.
It is not the European way to divide and rule.
Ne haluavat hallita unionia sivutoimisesti.
They want to rule Europe as a sideline.
hallita (juga: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
volume_up
to run [ran|run] {kt krj}
He yrittävät kertoa teille, miten teidän pitäisi hallita omaa maatanne.
They are trying to tell you how to run your own country.
Jotkut käyttäjät haluavat hallita käynnistyksen yhteydessä suoritettavia ohjelmia Järjestelmän määritykset -työkalulla.
Some people prefer to manage which programs run at startup using the System Configuration tool.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jota haluat hallita, valitse Suorita järjestelmänvalvojana ja sitten Ominaisuudet.
Right-click the printer that you want to manage, click Run as administrator, and then click Properties.
Haluaisin nyt palauttaa mieliin hallintopolitiikan perusperiaatteen, jonka jokainen kunnanvaltuutettu oppii ensimmäisenä virkavuotenaan: vain läheltä voidaan hallita hyvin.
I would like to remind you of an elementary principle of administrative policy which every local councillor learns in his first year of office: you can only administrate well from close at hand.
hallita (juga: tarkastaa, auditoida)
hallita (juga: dominoida)
Kaupallisten seikkojen ei pitäisi antaa hallita täysin tätä elintärkeää alaa.
Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
Biotekniikan ei voi antaa hallita kaikkea muuta.
Biotechnology cannot be allowed to dominate over everything else.
Vuosisatojen kuluessa olemme kokeneet lukuisia eräiden valtioiden yrityksiä hallita toisia kansoja.
Over the centuries many attempts were made by some countries to dominate others.
hallita (juga: vaikuttaa, heilua, heiluttaa, kallistua)
volume_up
to sway {kt krj}
Kotimaassani Jerusalemissa itseään johtajiksemme kutsuvat miehet sallivat kuoleman hallita.
In Jerusalem, where I am from, the men who call themselves our leaders have allowed death to hold sway.
hallita
"Liiankin usein virkamiesten hallitseman koneiston valta, joka sillä oli Santerin puheenjohtajakaudella, on vain kasvanut."
"The Commission apparatus which wielded excessive power even under President Santer has now become even more powerful; moreover it is all too often dominated by coteries".

Contoh penggunaan untuk "hallita" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTotalitaarisen menneisyyden ei pitäisi hallita demokraattisen maan tulevaisuutta.
A democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
FinnishKaikkia yllä lueteltuja mobiililaitteita voidaan hallita Windows Intune -palvelulla.
Each of these mobile devices can now be managed with the Windows Intune service.
FinnishOhjelmat, joita ei voida hallita tarkoituksenmukaisesti, on lakkautettava nopeasti.
Programmes which cannot be managed efficiently must be scrapped, and quickly.
FinnishUnionin pyrkimykset hallita omia kalavarojaan ovat epäonnistuneet täydellisesti.
The Union's management of its own fisheries resources has been an unmitigated disaster.
FinnishSen sijaan rahapolitiikan avulla ei voida hallita pitkän aikavälin korkoja.
On the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
FinnishNähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita.
It seems to me to be designed largely with a view to managing further decline.
FinnishRuoan avulla voidaan hallita stressiä ja paeta elämän varrella tulevia ongelmia.
Food can be perceived as a way of coping with stress and as an escape from life's problems.
FinnishJäsen Jonckheer totesi, että kansallisten egojen ei saa antaa hallita tätä keskustelua.
Well, Mr Jonckheer spoke of not allowing this issue to be dominated by national egos.
FinnishSe tarkoittaa sitä, että voimme paremmin hallita sitä, miten edistys todella tapahtuu.
In other words, we have been placed in a position to monitor how progress actually occurs.
FinnishMusiikkitiedostoja on helppo hallita Musiikki-kirjaston avulla.
An easy way to keep track of music on your computer is to use the Music library.
FinnishHuutokauppaa puoltavien mielestä se on hyvä tapa hallita resursseja.
Those in favour of auctioning believe it to be a good means of controlling resources.
FinnishNiiden myötä tulevan hallituksen on lähes mahdotonta hallita maata.
They make governing the country almost impossible for any future government.
FinnishMe poliitikot emme saa antaa pääoman liikkeiden hallita itseämme.
We politicians must not let ourselves be governed by the momentum of capital.
FinnishVoitaisiinko euroa hallita, ellei Euroopan keskuspankki toimisi täysimääräisesti?
Could we ever envisage managing the euro if the European Central Bank were not fully operational?
FinnishSe on vaikea tehtävä, jota voidaan hallita ylipäätään vain teknisen kehityksen ansiosta.
This is a difficult task which is only possible at all by virtue of technological progress.
FinnishJos asetus ei ole käytettävissä, sitä saattaa hallita ryhmäkäytäntö.
If this setting isn't available, it might be controlled by Group Policy.
FinnishTätä kertakäyttökulttuuria ei voi hallita, sillä se on jo maailmanlaajuinen.
The throwaway society cannot be contained -- it has gone global.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, sodasta on tulossa tänä päivänä tapa hallita maailmaa.
   Mr President, ladies and gentlemen, today war is becoming a way of governing the world.
FinnishTällainen järjestelmä olisi mutkikas ja sekava sekä mahdoton hallita.
It would be a complicated, confused system, and impossible to operate.
FinnishSiksi on ehdottoman tärkeää lopettaa selkkaus välittömästi, mutta Gaddafi ei saa hallita.
It is therefore imperative that the conflict ends immediately, but Gaddafi must not prevail.