Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "heikentyä"

FI

"heikentyä" bahasa Inggris terjemahan

FI

heikentyä [heikennyn|heikentynyt] {kata kerja}

volume_up
Siinä tapauksessa sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskeva alue saattaisi heikentyä.
If that were the case, the field of gender discrimination could be weakened as a result.
Euroopan unionin päätöksenteko ja sen toimintamahdollisuudet eivät saa heikentyä laajentumisen vuoksi.
Decision making in the European Union and its potential for action cannot be allowed to weaken as a result of enlargement.
Parlamentin asema heikentyisi 308 artiklan takia, sillä siinä ei mainita parlamenttia lainkaan.
Article 308 would weaken this House, for it makes no reference whatever to Parliament.
Neuvosto on kuitenkin juuri osoittanut meille, että tämä solidaarisuus alkaa heikentyä tasaisesti.
However, the Council has just shown us that this solidarity is starting steadily to diminish.

Contoh penggunaan untuk "heikentyä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishSiinä tapauksessa sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskeva alue saattaisi heikentyä.
If that were the case, the field of gender discrimination could be weakened as a result.
FinnishNäkö ja kuulo voivat heikentyä huomattavasti, ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat yleisiä.
Sight and hearing can be significantly impaired, and the prevalence of circulatory disease is high.
FinnishEmme kuitenkaan voi antaa jäsenvaltioiden heikentyä.
Nonetheless, we cannot allow the Member States to become weak.
FinnishJos kaikki sosiaaliset tulonsiirrot poistetaan, määrä kasvaa 24 prosenttiin, ja tilanne saattaa heikentyä.
If you take away all social transfers, this figure rises to 24% and the situation is in danger of worsening.
FinnishMeidän on vietävä asiaa sitkeästi eteenpäin, sillä poliittinen tilanne voi heikentyä, ellemme anna voimakasta poliittista viestiä.
We must press ahead because the political situation could worsen if a strong message is not sent out.
FinnishJos lisäät käsinkirjoitussanastoon väärin kirjoitetun sanan, käsinkirjoituksen tunnistuksen laatu voi heikentyä.
If you add a misspelled word to the handwriting dictionary, it could degrade the quality of your handwriting recognition.
FinnishMitä enemmän Euroopan unioni jatkaa rajatonta laajentumistaan, sitä suuremmassa vaarassa se on heikentyä pysyvästi.
The more Europe continues to embark on unlimited enlargement, the greater the risk that it will be permanently weakened.
FinnishMarkkinat ovat näin ollen vaarassa heikentyä.
We therefore risk weakening the markets.
FinnishHeidän asemansa palkkaustilanteessa ei saa heikentyä.
FinnishOikeusturva saattaa sen vuoksi heikentyä. Kyse on erityisesti komission ehdottamasta terrorismin määritelmästä.
There is a risk of undermining the rule of law, particularly with the Commission' s proposed definition of the term 'terrorism' .
FinnishNämä luokitukset eivät saa heikentyä.
FinnishSe ei saa heikentyä sen vuoksi.
FinnishOn uskomatonta, että yksikään Euroopan parlamentin jäsen sallii tai puoltaa sellaisia käytäntöjä, jotka antavat otsonikerroksen heikentyä entisestään.
It is incredible that any MEP would allow or support practices which will allow this depletion to continue.
FinnishNiinpä euro saa luvan laskea, ja korkoa nostetaan, niin että kasvu voi heikentyä ja työttömyys taas lisääntyä.
In this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment.
FinnishÄlkäämme kuitenkaan unohtako, ettei Uzbekistanissa eikä varsinkaan Turkmenistanissa ole vuosiin ollut lainkaan demokratiaa, joka voisi heikentyä.
But let us not forget that in Uzbekistan, and certainly in Turkmenistan, for years there has been no democracy at all left to deteriorate.
FinnishRuotsin jäsenyysneuvotteluidensa aikana neuvottelemat harvaan asuttuja alueita ja maaseutuja koskevat ehdot eivät saa heikentyä.
Furthermore, the conditions relating to sparsely populated and rural areas, which Sweden negotiated as part of its membership package, should not be undermined.
FinnishTällöin jo hyväksyttyjen yleissopimusten lainvoimaisuus olisi suuressa vaarassa heikentyä, mihin en halua myötävaikuttaa.
There would then be a high risk of the legitimacy of the conventions that have already been adopted being undermined, which is something that I do not wish to be party to.
FinnishDemokratioita ei voida kaataa perinteisten sotilasvallankaappausten avulla, mutta demokratia voi heikentyä, jos köyhien auttamisessa ei saavuteta konkreettisia tuloksia.
Democracies cannot be overthrown by traditional military coups, but democracy can be weakened by a lack of tangible results for the poor.
FinnishKoheesio on vaarassa heikentyä entisestään laajentumisen aiheuttamien muutosten ja luultavasti sen hyötyjen epäoikeudenmukaisen jakautumisen vuoksi.
This lack of cohesion risks becoming even more serious as a result of the dynamics introduced by enlargement and by the probably unfair distribution of its benefits.
FinnishHuumausaineiden käytön ehkäisyn merkityksen on komissiossa samalla määrä heikentyä siten, että se on vastedes enää vain vähäpätöinen terveydenhoitoon liittyvä aihe.
At the same time, in the Commission it is intended that, from now on, the issue of prevention should only play a minor role as a small part of health policy.