Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "integroitua"

FI

"integroitua" bahasa Inggris terjemahan

FI integroitua
volume_up
[integroidun|integroitunut] {kata kerja}

Venäjän pitää läheisesti integroitua Itämeren alueen yhteistyöhön.
Russia must be integrated closely in the co-operation on the Baltic Sea region.
Uusia innovatiivisia toimia ja tutkimusta on tuettava, jotta vammaiset saadaan integroitua työmarkkinoille.
New innovative measures and research must be promoted to integrate people with disabilities into the labour market.
Tämä päätöslauselma tarjoaa romaneille mahdollisuuden integroitua paremmin yhteiskuntaan.
This resolution offers an opportunity for the Roma to be better integrated into society.

Contoh penggunaan untuk "integroitua" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishRaitiovaunuliikennejärjestelmän olisi oltava osa integroitua liikennejärjestelmää.
The light transit system should be part of an integrated transport system.
FinnishVenäjän pitää läheisesti integroitua Itämeren alueen yhteistyöhön.
Russia must be integrated closely in the co-operation on the Baltic Sea region.
FinnishTämä päätöslauselma tarjoaa romaneille mahdollisuuden integroitua paremmin yhteiskuntaan.
This resolution offers an opportunity for the Roma to be better integrated into society.
FinnishMeidän on kehitettävä sekä alueellisesti että temaattisesti integroitua kaupunkipolitiikkaa.
We need to develop urban policy that is integrated in both spatial and thematic terms.
FinnishTelevision toisto- ja tallennusominaisuudet edellyttävät integroitua tai ulkoista USB-TV-viritintä.
TV playback and recording features require an integrated or external USB TV tuner.
FinnishKollega Jové Peresin erinomaisessa mietinnössä käsitellään myös valvottua integroitua viljelyä.
Mr Jové Peres's excellent report also talks about controlled and integrated cultivation.
FinnishKomissio raportoi bentseenistä osana uutta integroitua puhtaan ilman ohjelmaa vuonna 2004.
The Commission will report on benzene as part of a new integrated clean air programme in 2004.
FinnishDirektiivin tavoitteena oli edistää vesistöjen integroitua hallinnointia valuma-alueilla.
That Directive's ambition was to promote the integrated management of watercourses in catchment areas.
FinnishSitä kutsuttiin aluksi IRP-direktiiviksi - integroitua varojen suunnittelua koskevaksi direktiiviksi.
Originally that was called the IRP Directive - the Integrated Resource Planning Directive.
FinnishToinen toimivaltaiselta viranomaiselta edellytetty seikka koskee virallisen valvonnan integroitua järjestämistä.
Another thing required of the competent authority is the integration of controls.
FinnishIntegroitua tuholaistorjuntaa on aina kehitettävä joustavasti.
Integrated Pest Management must always be developed flexibly.
FinnishOlen siis erittäin pitkälle samaa mieltä teidän kanssanne: tarvitsemme tätä integroitua lähestymistapaa.
So I very much agree with you, we need this integrated approach.
FinnishPidämme integroitua strategiaa aivan välttämättömänä, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista.
We believe that an integrated strategy is absolutely essential if it is to be possible to solve these problems.
FinnishKomission ehdotuksessa ei myöskään ole mainintaa integroitua tuotantoa koskevasta yhteisön politiikasta.
There is no mention of Community policy on integrated production in the Commission's proposal either.
FinnishTärkeintä kehitysmaille on kuitenkin integroitua kansainväliseen talouteen.
The most important thing for the developing countries, however, is for them to be integrated into the international economy.
FinnishEnsimmäinen asia koskee integroitua tuotepolitiikkaa.
The first revolves around an Integrated Product Policy.
FinnishLuulen, että meidän on pohdittava integroitua suunnitelmaa.
I think we must look for an integrated programme.
FinnishKomission on säilyttävä tällaisena siihen asti, kunnes uudet jäsenvaltiot on saatu täysin integroitua.
This solution for the Commission must stand until such time as the new Member States are completely integrated.
FinnishAikooko se todella integroitua Euroopan unioniin?
Does it really have the right to join the European Union?
FinnishSe on tärkeää sekä naisten itsensä takia että siksi, että seuraava sukupolvi voisi integroitua yhteiskuntaan.
It is important both for women’s own sake and in order that the next generation might be integrated into society.