FI korvaaminen
volume_up
{kata benda}

korvaaminen (juga: tuuraus, substituutio, korvautuminen)
Korvaamisperiaate: vahingollisten tuotteiden korvaaminen on säädettävä pakolliseksi.
The principle of substitution: substitution must be made obligatory for harmful products.
Haluamme lain, jossa useimpien vaarallisten kemikaalien korvaaminen säädetään pakolliseksi.
We want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Aineiden korvaaminen on tietenkin yksi suuri tyytymättömyyttä aiheuttava asia.
Then, obviously, there is this major issue of substitution.
korvaaminen (juga: korvaus, maksu, maksaminen)
volume_up
repayment {kt bnd}
korvaaminen
korvaaminen (juga: siirto, siirtäminen, translokaatio)

Contoh penggunaan untuk "korvaaminen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishAlusten rakentaminen tai korvaaminen, vaikka kapasiteetti ei lisääntyisikään.
The construction or replacement of vessels, even with no increase of capacity.
FinnishNäiden kasvien ja eläinten tarjoamien palvelujen korvaaminen on kallista touhua.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
FinnishYmpäristövahinkojen korvaaminen toteutetaan eri tavoin riippuen vahingon lajista:
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
FinnishTietenkin ymmärrän teollisuuden kannan, ettei korvaaminen voi tapahtua hetkessä.
Of course, I have sympathy for industry's view that replacement cannot be done overnight.
FinnishAihe: Matkustajalentokoneissa käytettävien eristeiden mahdollinen korvaaminen
Subject: Possible replacement of insulating materials in passenger planes
FinnishJälkimmäisen korvaaminen vaikuttaa minusta kuitenkin vaaralliselta vaihtoehdolta.
Replacing the latter, though, seems to me to be a dangerous choice.
FinnishEläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja kehittäminen on sivistyskysymys.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
FinnishPelkkä luottojen saannin korvaaminen lahjoituksilla olisi tehotonta.
Merely substituting donations for access to lending facilities would be ineffective.
FinnishMaatalouden ympäristötoimenpiteiden korvaaminen on siksi tarpeen.
That is why we need to provide remuneration for agri-environmental measures.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Äänten korvaaminen tekstillä ja visuaalisilla vaihtoehdoilla.
For more information, see Use text and visual alternatives to sounds.
FinnishSen korvaaminen EU: n merkillä veisi kehitystä taaksepäin usealla vuodella.
Replacing this with an EU label would be a setback to development to the tune of several years.
FinnishTämän historiallisen linnoituksen korvaaminen nykyaikaisilla kerrostaloilla on estettävä.
It is important to prevent the historic fortress being replaced by modern apartment blocks.
FinnishYhdenlaisen propagandan korvaaminen toisenlaiselle ei kuitenkaan paranna tilannetta.
However, replacing one kind of propaganda with another kind of propaganda does not make it right.
FinnishNäiden aineiden korvaaminen on itse asiassa myöhästynyt jo valtavasti.
In actual fact, the replacement of these substances is long overdue.
FinnishEmme kuitenkaan usko, että ratkaisu on torjunta-aineiden korvaaminen geenimuunnelluilla organismeilla.
However, we do not feel that the solution lies in substituting GMOs for pesticides.
FinnishValtioiden alikalastuksen korvaaminen aloitetaan vuonna 2008.
Compensation with regard to states underfishing will take place with effect from 2008.
FinnishSuurin ongelma tältä osin on tämän taloudellisesti merkittävän menetyksen laadullinen korvaaminen.
The main problem here is the qualitative replacement of this economically serious loss.
FinnishKolmanneksi nykyisen vakaussopimuksen korvaaminen todellisella kasvu- ja vakaussopimuksella.
Thirdly, the current stability pact must be replaced by a genuine pact on growth and employment.
FinnishAihe: Vuonna 1999 toteutettavaksi ehdotetusta tullivapauden poistamisesta aiheutuvien seurausten korvaaminen
Subject: Compensation arising from the proposed abolition of duty-free in 1999
FinnishSopimusten korvaaminen tapahtuu vähitellen ja kestää vuosia.
Replacing those will be a very gradual exercise, taking years.