Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "länsimaiset"

FI

"länsimaiset" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "länsimaiset".

Contoh penggunaan untuk "länsimaiset" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishJotkut näyttävät unohtaneen, että länsimaiset demokratiat eivät ole ongelma.
Some seem to forget that it is not the western democracies that are the problem.
FinnishValitettavasti länsimaiset ihmisoikeuskäsitykset eivät kanna Malesiassa kovin pitkälle.
Sadly, Western concepts of human rights are less developed in Malaysia.
FinnishJa näin länsimaiset ihmiset ajattelivat luovuudesta pitkän aikaa.
And this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
FinnishParlamentti tai länsimaiset demokratiat eivät ole siihen vaikuttaneet.
It was not us nor was it western democracies that contributed to this.
FinnishLänsimaiset hallitukset eivät voi yksin täyttää Itä-Euroopan suuria rahallisia tarpeita.
However, Western governments cannot meet Eastern Europe's major financial needs on their own.
FinnishVoimme myös kysyä itseltämme, mitä osaa länsimaiset suurlähetystöt piireineen esittävät.
We could also ask questions about the role of Western embassies and their associated agencies.
FinnishJäsen Santini totesi, että kansalaisjärjestöt tekevät enemmän kuin kaikki länsimaiset hallitukset yhteensä.
Mr Santini said that NGOs did more than all the western governments together.
FinnishSe, että länsimaiset mahdit korjaisivat sen, minkä ne ovat tuhonneet, olisi vähintä, mitä ne voisivat tehdä.
The Western powers must realise that repairing what they destroyed is the least of the matter.
FinnishLänsimaiset pyrkimykset pikademokratisoida despoottisia hallitusjärjestelmiä ovat maailmassa epäonnistuneet.
Attempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
FinnishKahden viimeksi mainitun voimalan reaktorit on nyt saatu valmiiksi, ja ne täyttävät länsimaiset turvallisuusnormit.
The latter are the two sites where reactors are now being completed to western safety standards.
FinnishVastaamaan on pantava myös länsimaiset yritykset, jotka osallistuvat Kongon rikkauksien laittomaan hyödyntämiseen.
Western companies involved in the illegal exploitation of Congolese riches should also be exposed.
FinnishSaatavillani ovat länsimaiset lääkkeet ja hoidot.
I have access to western medicine, treatment and care.
FinnishLänsimaiset hallitukset ja monikansalliset yhtiöt suhtautuvat tähän tilanteeseen täysin ulkokultaisesti kuten tavallista.
Western governments and multinational corporations act, as usual, with great hypocrisy in this regard.
FinnishSananvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat osatekijöitä, joihin kaikki länsimaiset demokratiat perustuvat.
Freedom of speech, assembly and association are the building blocks on which all Western democracies rest.
FinnishKäytännön tuloksia on ollut vähän, ja suurimman hyödyn ovat korjanneet länsimaiset konsultit ja paikalliset välikädet.
There have been few practical results, and the greatest benefits have been reaped by western consultants and local middlemen.
FinnishEi luonnollisestikaan ole hyväksyttävää, että länsimaiset yritykset auttavat sortohallituksia polkemaan ihmisoikeuksia.
It is of course intolerable that Western businesses should be helping repressive governments to trample human rights underfoot.
FinnishLänsimaiset yhtiöt voivat antaa apua ja neuvontaa uusien teknologioiden käyttöönotossa, esimerkiksi SYNERGIA-ohjelman kautta.
Western enterprises could help and advise on the introduction of new technologies, for example through the Synergy programme.
FinnishOlemme joutuneet todistamaan kahden ministerin murhan ja tällä viikolla pommi-iskun, jonka kohteena olivat luultavasti länsimaiset joukot.
We have witnessed the assassination of two ministers and this week a bomb attack, presumably aimed against western forces.
FinnishLisäksi länsimaiset laivanvarustajat ovat joutuneet tyytymään siihen, että "kotimaista syntyperää olevien" pätevien merenkulkijoiden määrä vähenee jatkuvasti.
In addition, the Western fleet has had to contend with a declining number of 'indigenous' qualified seafarers.
FinnishHylätessään länsimaiset markkina-arvot Iran radikalisoitui ja ryhtyi tukemaan islamilaisia ääriryhmiä Libanonissa, esimerkiksi Hitzbollahia.
In rejecting Western consumerist values, Iran radicalised itself and supported radical Islamic groups in Lebanon, such as Hizbollah.

Kata lain

Finnish
  • länsimaiset

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.