Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "läpeensä"

FI

"läpeensä" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "läpeensä".

Contoh penggunaan untuk "läpeensä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Finnish9:51 Mutta on tärkeätä muistaa, ettei maatalous ole läpeensä paha asia.
9:51 But what's really important here to remember is that it's not all bad.
FinnishTurvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö on vuosikausia ollut läpeensä epädemokraattista.
Legislation on asylum and immigration policy has for years been profoundly undemocratic.
FinnishSen lisäksi että kaikenlainen syrjintä on läpeensä huono asia, se on myös vastoin kaikkia EU:n puolustamia arvoja.
Any kind of discrimination is not only thoroughly bad, but surely goes against all that the EU stands for.
FinnishNykyinen läpeensä säännöstetty maatalouspolitiikka on byrokraattista, tehotonta ja jakoperusteiltaan tuomittavaa.
The current tightly regulated agricultural policy is bureaucratic, ineffective and unjustifiably politically divisive.
FinnishArvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää jäsen Böschiä läpeensä kiinnostavasta mietinnöstä tästä aiheesta.
   . Mr President, I too should like to add my thanks to Mr Bösch for his consistently interesting report on this subject.
FinnishNykyinen läpeensä säännöstelty maatalouspolitiikka on byrokraattista, tehotonta ja tulonjakopoliittisesti kelvotonta.
The current tightly regulated agricultural policy is bureaucratic, ineffective and unjustifiably politically divisive.
FinnishTosiasia kuitenkin on, että päätöslauselman lopullinen sanamuoto on edelleen läpeensä vaarallinen, ja äänestimme sitä vastaan.
The fact remains that the final wording of the resolution remained profoundly dangerous and we voted against it.
FinnishOlen erittäin iloinen siitä, että he ovat pitäneet sen, mitä he silloin lupasivat: rakentaa läpeensä eurooppalaisen demokratian.
I am very happy to see they have kept the promise they made at the time: to build up a profoundly European democracy.
FinnishGoethelta voi todellakin lainata jotain muutakin, hän oli nimittäin läpeensä eurooppalainen, ja hän suhtautui myönteisesti Eurooppaan.
But if we want to quote Goethe, we really could do better, for Goethe was a European through and through and he was pro-Europe.
FinnishKoko Eurostatin tapaus on jollakin tapaa läpeensä mätä, eikä parlamentin enemmistö halua, että syylliset kantavat vastuunsa.
There is something rotten permeating the entire issue of Eurostat, and a majority in Parliament do not want to contribute to apportioning the blame.
FinnishBulgaria ja Romania, Itä-Euroopan läpeensä korruptoituneet rikollisuuden pesät, eivät missään nimessä täytä Schengen-alueen liittymiskriteereitä.
Bulgaria and Romania, our corrupt eastern European nests of thieves, absolutely do not meet the conditions for accession to the Schengen area.
FinnishOlemme tässä asiassa läpeensä tekopyhiä: olisiko Bosnian ja Hertsegovinan "otettava vastuu omasta kehityksestään ja oltava vähemmän riippuvainen kansainvälisestä yhteisöstä"?
We are steeped in hypocrisy here: should Bosnia-Herzegovina ‘take responsibility for its own development and rely less on the international community’?
FinnishOn syytä irtautua läpeensä epädemokraattisesta ja uuskolonialistisesta ajattelutavasta, jotta päästäisiin kohti toisenlaista Euroopan ja Afrikan välistä yhteistyötä.
There is a need to get away from the profoundly anti-democratic, neo-colonialist way of thinking in order to move towards another form of cooperation between Europe and Africa.
FinnishTämä osoittaa, että niin kutsutut potilasjärjestöt ovat täysin nielleet suurteollisuuden läpeensä kaupallisen ja tieteenvastaisen näkökannan tiedonkehittämisestä.
This reveals that this so called patients' organisation has completely swallowed the industrial giants' view of the development of knowledge which is wholly commercial and hostile to research.
FinnishIkävä kyllä tämä sopusointuinen suhde on läpeensä häiriintynyt, koska ihmiskunta, joka kieltäytyy tunnustamasta Jumalaa tai hänen ylivaltaansa, vaatii saada olla oma johtajansa.
Unfortunately, this harmonious relationship has been thoroughly disturbed on account of humankind's refusal to recognise God or his authority, instead insisting on being its own boss.

Kata lain

Finnish
  • läpeensä

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.