Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "läpikotaisin"

FI

"läpikotaisin" bahasa Inggris terjemahan

FI läpikotaisin
volume_up
{keterangan}

läpikotaisin
Sen sijaan mietintö on läpikotaisin täynnä interventionistista ideologiaa.
Instead, it is riddled through and through with interventionist ideology.
Romania on läpikotaisin Eurooppa-mielinen maa.
Romania is a European-minded country through and through.
Hän on - kuten hän sanoisi - eurooppalainen ensin, mutta ranskalainen läpikotaisin, ranskalainen ensin, mutta eurooppalainen läpikotaisin.
He is, as he would have it, a European first, but a Frenchman through and through, a Frenchman first, but a European through and through.
läpikotaisin (juga: nurin, nurinperin, nurinpäin)

Contoh penggunaan untuk "läpikotaisin" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOn tärkeää, että ekologista suunnittelua koskeva direktiivi arvioidaan pian läpikotaisin.
It is important that the directive on ecodesign be thoroughly evaluated soon.
FinnishTätä ei vain saatu selville, koska asiaa ei tutkittu läpikotaisin.
This was just not discovered as there was no thorough investigation of the case.
FinnishNäin olemme pystyneet arvioimaan kunkin asianosaisen tärkeinä pitämiä asioita läpikotaisin.
As a result, we have a deeper appreciation of the concerns of all involved.
FinnishParlamentti tuntee läpikotaisin kiistanalaiset asiat, joita ei ole ratkaistu.
The House is fully aware of the controversial issues that remain.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, olen lukenut Slovakian uuden lain läpikotaisin.
(DE) Mr President, I have read the new Slovak law from beginning to end.
FinnishSiinä omaksutaan läpikotaisin militaristinen, Yhdysvaltojen imperialismiin sidottu Naton tie.
It embraces the profoundly militaristic NATO route, tied to United States imperialism.
FinnishEsittelijä Patsy Sörensen tuntee läpikotaisin sen alueen, jota hänen mietintönsä käsittelee.
Patsy Sörensen, our rapporteur, knows the topic of her report like the back of her hand.
FinnishRakennus kunnostetaan läpikotaisin, ja siihen sijoitetaan EKP:n yleisötilat.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
FinnishSyy tähän on, että haluan toimia tuntien asian läpikotaisin.
The reasons is that I should prefer to act in full knowledge of the facts.
FinnishTämä on aivan liian yleinen vaatimus, jota ei ole läpikotaisin harkittu ja jota emme voi asettua tukemaan.
This is a far too general and ill-considered demand, which we cannot support.
FinnishKaikki asialistalla olevat kohdat on käsiteltävä läpikotaisin ja saatava valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.
All the items on the agenda must be worked through and completed by the end of May.
FinnishNe ovat hyvin pintapuolisia ja ennen kaikkea läpikotaisin tekopyhiä.
They are superficial throughout and above all hypocritical.
FinnishOlemme tilanteessa, jota kuvaisin läpikotaisin tekopyhäksi.
We are in a situation that I would describe as complete hypocrisy.
FinnishTuon keskustelun ilmapiiri oli läpikotaisin pessimistinen ja Euroopan toimintaa kritisoiva.
In that debate there was an atmosphere of pervasive pessimism and criticism of the performance of Europe.
FinnishTämän vuoksi voin todeta ja minun on todettava, että mietintöä on tarkistettava läpikotaisin tämän seikan huomioon ottamiseksi.
That is why I can and must say that it needs to be completely revised to that effect.
FinnishRakennerahastot on uudistettava läpikotaisin, ja meillä on oltava selkeät tavoitteet varojen käytössä.
We need root and branch reform of the Structural Funds and we need clear guidance on what our aims are when spending the money.
FinnishKomissio on analysoinut asian läpikotaisin.
The Commission has analysed this thoroughly.
FinnishArvoisa puhemies, kuten minä ja monet kollegat olemme jo jonkin aikaa esittäneet, rahaliittohanke on läpikotaisin vaarallinen.
Mr President, as I and many colleagues have argued for some time, the monetary union project is profoundly dangerous.
FinnishSanon tämän, sillä olen työskennellyt tämän sopimuksen parissa kauan ja uskon tuntevani sen läpikotaisin.
I say this from the standpoint of somebody who has worked on this Agreement for a long time and who I believe has a thorough knowledge of it.
FinnishSukupuoleen perustuva valtarakenne on pureutunut yhteiskuntaamme läpikotaisin ja haittaa kasvua sekä kaikkea kestävää kehitystä.
This gender power structure is present in every aspect of our society and it hampers growth and every kind of sustainability.