Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "laaja alue"

FI

"laaja alue" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "laaja alue".

Terjemahan serupa untuk "laaja alue" dalam bahasa Inggris

laaja kata sifat
alue kata benda
-alue kata benda
English

Contoh penggunaan untuk "laaja alue" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOn laaja valvomaton alue, jonka osalta kukaan ei itse asiassa ole vastuuvelvollinen.
There is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Finnish. - (NL) YMP:n terveystarkastus on laaja-alainen ja tärkeä alue.
in writing. - (NL) The CAP 'health check' is an extensive and important area.
FinnishVaalipiiriini kuuluu , laaja alue, jolla sijaitsee viisi voimansa yhdistänyttä kaupunkia.
My region comprises , a large area encompassing five cities that have joined forces.
Finnish. - (CS) Tonavan alue on erityislaatuinen ja kiistatta laaja alue.
The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory.
FinnishKuten aina, myös tämä on laaja alue. Voin esittää asian lyhyesti.
That, however, is a very big subject, and I can be brief in what I have to say.
FinnishMerkittävin keino tähän pyrittäessä on pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue.
The most significant vehicle to achieve this is the deep and comprehensive free trade area.
FinnishVerotussäännökset ovat toinen laaja ongelma-alue, koska eurooppalaisia yhteensovittamissääntöjä ei ole.
Fiscal regulations are another major problem area. European coordination rules are lacking.
FinnishKyseessä on laaja alue Kiinan länsiosassa Kuenlun-vuorten sekä Altai- ja Pamir-vuorten välissä.
It is a vast region in the west of China between the Kuenlun Mountains and the Altai and Pamir ranges.
FinnishEdustan Skotlantia, joka on laaja naudanlihan tuottaja-alue.
I represent Scotland, which has extensive beef production.
FinnishSe on laaja alue Amur-joen varrella, täällä ylhäällä.
Which is an area along the Amur River, which is up here.
FinnishSillä on mittava ydinasevarasto, laaja alue ja runsaat luonnonvarat, joihin kuuluvat muun muassa kaasu ja öljy.
It has an enormous nuclear arsenal, extensive territory and abundant natural resources, including gas and oil.
FinnishTällä hetkellä on kuitenkin katettu melko laaja alue, kuten yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan perusta.
For the moment, however, a good part of the ground has been covered, as have the bases for a common European asylum policy.
FinnishOlisiko komissio vihdoinkin tiedostanut sen ehdottoman tärkeän asian, että Eurooppa on muutakin kuin laaja tavaroiden vapaakauppa-alue?
The Commission has finally realised the vital fact that Europe is more than just a vast free trade area.
FinnishLaaja vapaan kaupan alue, ja Adam Smithistä lähtien jokainen tietää, että vapaa kauppa tarkoittaa kansojen kurjuutta.
It will be merely a vast free-trade area, and everyone knows that, according to Adam Smith, free trade equals national poverty.
FinnishKummassakin esittelijän käsittelemässä kohdassa on kysymys siitä, että komission ehdotuksella pankeille annetaan laaja toiminta-alue päätösten suhteen.
In both the instances he mentioned, the effect of the Commission proposal is to grant the banks considerable latitude.
FinnishSe on laaja alue, ja minun on pakko sanoa lisäksi, että siitä ei ole vielä lainkaan selvyyttä, sillä meillä ei ole mitään yhtenäisiä energiapoliittisia päämääriä.
It is a broad field, and I must add that it is in thick fog, because we have no uniform energy policy goals.
FinnishAasia - tämä on suurin viimeaikaisista varovaisista ilmaisuistani - on erittäin laaja alue, ja siksi emme puhu ?
Asia - this is my greatest recent understatement - is an extremely large region and therefore we are not advocating a 'one-size-fits-all policy'.
FinnishSen vuoksi Eurooppa, tämä laaja Schengenin alue ei ole linnoitus, mutta se varmasti suojaa Euroopan unionin kansalaisia rikollisten tulemisilta ja menemisiltä.
That is why this Europe, this large Schengen area, will not be a fortress but certainly will protect EU citizens from criminal comings and goings.
FinnishKuka luulee, ettei tämä riitä varmistamaan humanitaarisen avun toimittamista, vaikka tiedän - kuten tekin - että suojeltava alue on laaja?
Who is going to believe that this is insufficient to guarantee access for humanitarian assistance, even if I am aware, as you are too, of the vast territories to protect?
FinnishYhteisön toimielinten epäselvän tilanteen vuoksi, jota äsken arvostelin, laajentunut Euroopan unioni voi mielestäni olla vain laaja markkina-alue.
In view of the confused state of the European institutions I criticised a few moments ago, I believe an enlarged European Union can be no more than a large market.
Kata lain
Finnish
  • laaja alue

Lihat kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia oleh bab.la.