FI laskettava
volume_up
{kata sifat}

laskettava
laskettava

Contoh penggunaan untuk "laskettava" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTakavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
FinnishOnko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi?
Are we going to take the flag down or is this meeting going to be considered illegal?
FinnishMeidän on laskettava naisten, miesten, nuorten ja ikääntyneiden työttömyysastetta.
We need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
FinnishKeskustelumme koskee kuitenkin luonnonkatastrofeja, ja myös tulvat on laskettava niihin.
After all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
FinnishOn erittäin vaikeaa määrätä, mihin mennessä työttömyysasteen on laskettava seitsemään prosenttiin.
It is very difficult to determine when unemployment has been brought down to 7 %.
FinnishTeidän suureksi ansioksenne on laskettava, että olette puolustanut sopimusta niin selkeästi.
It is very much to your credit that you have stood up for it so clearly.
FinnishPuun polttaminen on nimittäin laskettava myös hiilidioksidilähteeksi.
After all, wood burning must also be included as a source of carbon.
FinnishAivan liian korkeaa veroastetta on selvästi laskettava.
Deep cuts must be made in non-wage labour costs, which are vastly excessive.
FinnishAnsioiden on oltava vähintään 80 prosenttia palkasta, ja ne on laskettava eläkkeeseen oikeuttavaksi tuloksi.
A minimum salary of 80% must be guaranteed, with no loss of pension rights.
FinnishKatsotteko, että korkoja, jotka teidän on maksettava tulevan ohjelman aikana, olisi laskettava?
Do you feel that the interest rate which you will have to pay under the future programme should be lowered?
FinnishMeidän on laskettava yhteistyön tuoman lisäarvon varaan, yhteiskunnan todellisten etujen ja tarpeiden varaan.
We must build on the added value of cooperation, on the actual interests and needs of society.
FinnishOn olemassa teollisuusministerineuvosto, joka keskustelee ja sanoo, että energian hintaa on laskettava.
There is a Council of Ministers of Industry which discusses and then says energy prices have to be cut.
FinnishKummankin osapuolen, Sri Lankan armeijan ja Tamilitiikerien, on laskettava aseet välittömästi.
An immediate cessation of all fighting on both sides, that of the Sri Lankan army and that of the LTTE, is needed.
FinnishKannatan aloitetta, jonka mukaan tukeen oikeuttavien irtisanomisten rajamäärää olisi laskettava (500:een).
I support the idea of a reduction in the number of redundancies (to 500) required to trigger intervention.
FinnishErityisesti yhteisrahoituksen enimmäisastetta on laskettava kymmeneen prosenttiin kaikkien rakennerahastojen osalta.
In particular, the maximum rate of cofinancing should be lowered to 10% for all Structural Funds.
FinnishEmme voi vastata humanitaariseen kriisiin muulla tavalla kuin esittämällä vetoomuksen, että aseet on laskettava välittömästi.
Therefore, all we can do to overcome the humanitarian crisis is to appeal for an immediate ceasefire.
FinnishTietysti vielä -kustannusten on laskettava.
Obviously, again, roaming costs should be reduced.
FinnishSiksi on laadittava yksittäisiä toimintasuunnitelmia eri maille, ja kaikki on laskettava todellisin perustein.
Therefore, action plans for different countries should be drawn up individually, with everything calculated on a real basis.
FinnishMietinnön ansioksi on laskettava, että siinä osoitetaan huolta merentakaisista kansalaisista ja puolletaan elintarviketurvaa.
In its favour, this report has the merit of showing concern for overseas citizens and advocating food security.
FinnishVeropolitiikkaa olisi kehitettävä kannustavaan suuntaan, kustannuksia laskettava ja poistettava työpaikkojen synnyttämiseksi.
A stimulating fiscal policy, with charges reduced and abolished for the creation of jobs, needs to be implemented.