Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luonnostaan"

FI

"luonnostaan" bahasa Inggris terjemahan

FI luonnostaan
volume_up
{kata benda}

luonnostaan
volume_up
by nature {kt bnd}
Se vaikuttaa luonnostaan sosiaalisen markkinatalouden markkinaosaan.
By its very nature, it addresses the market component of the social market economy.
Vuoropuhelu on luonnostaan kaksipuolinen eikä yksipuolinen prosessi.
By its very nature, dialogue is a two-sided process, not a one-sided one.
Yhteenvetoraportti kattaa luonnostaan komission toimia laajalta alueelta.
The synthesis report by its nature covers a wide area of the Commission's activity.

Contoh penggunaan untuk "luonnostaan" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishKansallinen mainonta ja sponsorointi eivät luonnostaan vaikuta sisämarkkinoihin.
By definition, national advertising and sponsorships do not affect the internal market.
FinnishSe kuuluu luonnostaan Euroopan unionin ja jäsenvaltion suhteisiin ja ohjaa niitä.
It is inherent in and directs relations between the European Union and a Member State.
FinnishAvaruudessa on luonnostaan tilaa keksinnöille ja luovalle mielikuvitukselle.
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
FinnishOlen kuitenkin eri mieltä siitä, että valtion monopolit takaavat luonnostaan nämä normit.
However, I disagree that public monopolies are the natural guarantor of such standards.
FinnishSiirtymäkausien yhteenkytkennästä totean, että se käy luonnostaan.
As far as linking transition periods is concerned, this happens automatically.
FinnishTämä on varma tapa pettää kansalaisten odotukset; kriisi syvenee kuin luonnostaan.
That is a recipe for disappointed public expectations; the worsening of the crisis is built in.
FinnishEsteet voivat näyttää valtavilta, yhteiskuntaan luonnostaan kuuluvilta osilta.
The obstacles may seem huge, an inherent part of society itself.
FinnishTiedän, että on virhe olla luonnostaan näin optimistinen, mutta toivon, että tuette tätä rahastoa.
I know that my natural optimism is a mistake, but please support these funds.
FinnishMinusta nämä käsitteet kuuluvat luonnostaan huumausainekaupan yhteyteen ja niiden lisääminen on tarpeetonta.
To me, these concepts appear to be inherent to drug trafficking and need not be added.
FinnishSiksi nämä asiat on osattava luonnostaan erottaa toisistaan.
In this respect, the proposal is not very well thought out.
FinnishOlimme kuitenkin jatkuvasti tietoisia niistä ongelmista, jotka vuoropuhelun salliminen toisi luonnostaan mukanaan.
However, we were always aware of the problems inherently possible in allowing dialogue.
FinnishIhmisoikeuksien edistämisen ja suojelun kaltaisella alalla arvion tulos on luonnostaan ristiriitainen.
In a field such as the promotion and protection of human rights, the assessment is inevitably mixed.
FinnishParlamentithan ovat luonnostaan vastuussa perustuslain säätämisestä!
That is by definition what parliaments are for.
FinnishOngelma ratkeaisi kuitenkin luonnostaan toimivien markkinoiden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön myötä.
However, a functioning market and a competitive environment would solve this problem in a natural way.
FinnishSe on tuulesta tempaistu luku, joka antaa ymmärtää, että torjunta-aineiden käyttö on luonnostaan paha asia.
It is a figure drawn from thin air which somehow gives the impression that pesticide use is inherently bad.
Finnish"Myönteisen syrjinnän" käsite on luonnostaan ristiriitainen, sillä syrjintä ei voi olla myönteistä.
The concept of 'positive discrimination' is an inherent contradiction, as discrimination cannot be a positive thing.
FinnishKatsomme aivan loogisesti, että tämä on luonnostaan ristiriitaista ja poliittisesti täysin tuomittavaa.
We take the view – logically enough – that this is inherently contradictory and politically utterly unacceptable.
FinnishToiseksi tiedottamisvelvollisuus kuuluu luonnostaan komission vastuuseen yhteisön budjetin täytäntöönpanosta.
Secondly, the obligation to inform is inherent in the Commission' s responsibility to implement the Community budget.
FinnishTuskin mikään elintarvike on luonnostaan huono.
Almost no foodstuffs are inherently bad.
FinnishMeidän on kaikkien oltava sosiaalisesti vastuussa ympäristön suojelemisesta, koska sen resurssit ovat luonnostaan rajalliset.
We all must be socially responsible about protecting the environment because it is inherently a finite resource.