Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luonnostaan"

FI

"luonnostaan" bahasa Inggris terjemahan

FI

luonnostaan {kata benda}

volume_up
luonnostaan
Se vaikuttaa luonnostaan sosiaalisen markkinatalouden markkinaosaan.
By its very nature, it addresses the market component of the social market economy.
Vuoropuhelu on luonnostaan kaksipuolinen eikä yksipuolinen prosessi.
By its very nature, dialogue is a two-sided process, not a one-sided one.
Yhteenvetoraportti kattaa luonnostaan komission toimia laajalta alueelta.
The synthesis report by its nature covers a wide area of the Commission's activity.

Contoh penggunaan untuk "luonnostaan" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

FinnishKansallinen mainonta ja sponsorointi eivät luonnostaan vaikuta sisämarkkinoihin.
By definition, national advertising and sponsorships do not affect the internal market.
FinnishSe kuuluu luonnostaan Euroopan unionin ja jäsenvaltion suhteisiin ja ohjaa niitä.
It is inherent in and directs relations between the European Union and a Member State.
FinnishNe eivät ole luonnostaan lihansyöjiä, eikä niitä siksi saa pakottaa syömään lihaa.
They are not carnivores by nature and nor, therefore, must they be forced to eat meat.
FinnishNeuvosto on luonnostaan elin, joka kuuntelee, pohtii ja yrittää löytää vastauksia.
The Council is, by nature, a body that listens, considers and tries to provide answers.
FinnishYhteenvetoraportti kattaa luonnostaan komission toimia laajalta alueelta.
The synthesis report by its nature covers a wide area of the Commission's activity.
FinnishAvaruudessa on luonnostaan tilaa keksinnöille ja luovalle mielikuvitukselle.
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
FinnishSe vaikuttaa luonnostaan sosiaalisen markkinatalouden markkinaosaan.
By its very nature, it addresses the market component of the social market economy.
FinnishOlen kuitenkin eri mieltä siitä, että valtion monopolit takaavat luonnostaan nämä normit.
However, I disagree that public monopolies are the natural guarantor of such standards.
FinnishSiirtymäkausien yhteenkytkennästä totean, että se käy luonnostaan.
As far as linking transition periods is concerned, this happens automatically.
FinnishIhminen ei ole kuitenkaan hyvä luonnostaan, vaan hän tarvitsee kurinpidollisia kasvatusnormeja.
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.
FinnishTämä on varma tapa pettää kansalaisten odotukset; kriisi syvenee kuin luonnostaan.
That is a recipe for disappointed public expectations; the worsening of the crisis is built in.
FinnishToisaalta ei voida ajatella, että nainen luonnostaan voisi edistää talouskehitystä.
Furthermore, we do not believe that women can, by nature, be a factor of economic development.
FinnishEsteet voivat näyttää valtavilta, yhteiskuntaan luonnostaan kuuluvilta osilta.
The obstacles may seem huge, an inherent part of society itself.
FinnishVuoropuhelu on luonnostaan kaksipuolinen eikä yksipuolinen prosessi.
By its very nature, dialogue is a two-sided process, not a one-sided one.
FinnishKaristetaan heti pois se ajatus, että onnettomuuksia ei voida luonnostaan aavistaa etukäteen.
Let us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
FinnishTiedän, että on virhe olla luonnostaan näin optimistinen, mutta toivon, että tuette tätä rahastoa.
I know that my natural optimism is a mistake, but please support these funds.
FinnishMuistakaamme, että maanviljelijät ovat luonnostaan ympäristönsuojelijoita!
Let us not forget that farmers are environmentalists by nature!
FinnishKalatalous synnyttää toki luonnostaan kaivattuja työpaikkoja unionin rannikkoalueille.
Of course, fisheries by their very nature create much-needed jobs in coastal regions of the Union.
FinnishArvoisa puhemies, tässä mietinnössä on luonnostaan paljon tilastoja.
rapporteur. - Mr President, by its very nature this report contains a great deal of statistics.
FinnishTiedän kyllä, että kanat ovat kaikkiruokaisia, mutta ne eivät varmasti luonnostaan söisi porsaanlihaa.
I know that chickens are omnivores but I am sure that they do not naturally live on pork.