Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luontaisesti"

FI

"luontaisesti" bahasa Inggris terjemahan

FI

luontaisesti {keterangan}

volume_up
luontaisesti (juga: synnynnäisesti)
1:32 Luonnon alalla, katsomme olemmeko luontaisesti varustautuneita -- kenties aivoissamme on jokin epänormaali kromosomi, joka aiheuttaa muusan tyyppisen vaikutuksen.
1:32 Now in the nature area, we look at whether or not we are innately equipped with something, perhaps in our brains, some abnormal chromosome that causes this muse-like effect.

Contoh penggunaan untuk "luontaisesti" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

FinnishNe katsoivat niiden johtuvan luontaisesti viimevuotisesta komitologiasopimuksesta.
They felt that this was an inherent element of the comitology agreement made last year.
Finnish3:32 Nämä nuoret naiset eivät ole mitenkään luontaisesti seksikkäitä.
3:32 And there’s nothing intrinsically sexy about these young ladies.
FinnishNäyttää kuitenkin siltä, että järkeviä pitoisuuksia ei edellytetä, jos epäpuhtautta esiintyy pohjavedessä luontaisesti.
However, we seem to waive sensible levels if the pollutant occurs naturally in groundwater.
FinnishKiinnitän erityisesti huomionne tarkistukseen 274, joka koskee luontaisesti makeiden viinien tuotantoa.
I would like in particular to draw your attention to Amendment No 274 on the production of natural sweet wines.
FinnishTämä direktiivi liittyy luontaisesti jäsen Wortmann-Koolin mietintöön, jota on jo käsitelty yksityiskohtaisesti.
This Directive is intrinsically linked to the Wortmann-Kool report which has already been elaborated on.
FinnishHunaja ei ole mitenkään luontaisesti makeaa.
There’s nothing intrinsically sweet about honey.
FinnishTurvapaikka ja maahanmuutto ovat erillisiä mutta toisiinsa luontaisesti liittyvää asiaa, ja niitä on käsiteltävä yhdessä.
Asylum and immigration are two distinct, yet intrinsically linked phenomena, which must be addressed together.
FinnishVuorovaikutteisemmassa yhteisössä tajuamme luontaisesti, että oma hyvinvointimme on tiukasti sidoksissa muiden hyvinvointiin.
In a more collective society, we realize from the inside that our own well-being is deeply tied to the well-being of others.
FinnishTurkin tapahtumat estävät meitä näkemästä minkälainen on tulevaisuus valtiossa, jolla on luontaisesti aasialaiset ominaispiirteet.
Developments in Turkey are preventing us from seeing what kind of future will emerge for that country with its inherent Asiatic traits.
FinnishArvoisa puhemies, kalastus on toimintaa, joka tapahtuu luontaisesti vaarallisessa ympäristössä, ja se liittyy selkeästi riskinottoon.
Mr President, fishing is an activity which takes place in a naturally hostile environment, and is clearly associated with risk-taking.
FinnishTämä tapaus korostaa paitsi tyttöjen ja naisten haavoittuvaa asemaa Somaliassa myös heihin luontaisesti kohdistuvaa syrjintää.
This episode highlights not only the vulnerability of girls and women in Somalia, but the inherent discrimination such individuals have to endure.
FinnishTähän tuskin on parempaa tapaa kuin tulkita niitä signaaleja jotka syntyvät luontaisesti aivoissamme, kokemuksen ja hallinnan keskuksessamme.
And what better way to do this than by interpreting the signals naturally produced by our brain, our center for control and experience.
FinnishAlueena, jossa on luontaisesti suotuisa ilmasto, Euroopalla on myös vastuu elintarvikehuollon toimivuuden varmistamisesta kaikkialla maailmassa.
As an area with a naturally favourable climate, Europe also has a responsibility to ensure that people world-wide are supplied with food.
FinnishMitä tulee sotilasoperaatioon ja siihen luontaisesti liittyviin vaaroihin, jokaisessa sotilasoperaatiossa on luontaisia vaaroja, joita ei voida välttää.
As regards the military operation and any dangers inherent in it, naturally unavoidable dangers are inherent in any military operation.
FinnishOhjelmaan luontaisesti kuuluva osa koskee tarvetta kehittää lastenhoitopalveluja, joita ei aiemmin yksinkertaisesti ole ollut olemassa.
An intrinsic element of this relates to the need to put in place more expansive childcare facilities heretofore which simply have not been in existence.
FinnishEU:n on toimittava aloilla, jotka liittyvät yhteisöön, ja jäsenvaltioiden on toimittava aloilla, jotka kuuluvat luontaisesti niiden toimivaltaan.
Let the EU deal with matters that relate to the Community and let the Member States deal with what should naturally fall under their competence.
FinnishOn tärkeää tuoda esiin, että liukenevan uraanin määrä on hyvin pieni verrattuna uraanin luontaisesti runsaaseen esiintymiseen kaikissa merivesissä.
It is important to note that the amount of uranium that could be dissolved is very small compared to the natural abundance of uranium in all sea-water.
FinnishGonzález Álvarezin mietinnössä korostetaan, että vetoomusvaliokunta toimii luontaisesti yhdyssiteenä parlamentin ja Euroopan kansalaisten välillä.
Mrs González Álvarez's report emphasises that by its very nature, the Committee on Petitions acts as a link between Parliament and the citizens of Europe.
FinnishSamaan aikaan Irlannissa luontaisesti kasvavien puiden ja metsien istutusta on laiminlyöty suuresti.
At the same time, the planting of native Irish trees and forests was largely neglected, because of the way the funds were organised in the past.
FinnishTämän vuoksi tarvitsemme toleranssitason rehun luontaisesti sisältämälle eläinvalkuaiselle, käytännöllisen rajan, jonka haluaisimme nyt määrittää 0,5 prosentiksi.
That is why we need a tolerance for natural contamination of feed with animal protein, a practicable limit, which we should like to fix at 0.5% today.