Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "maine"

FI

"maine" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
maine {kt bnd}
EN

"main" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
main {kt bnd}
volume_up
main {kt sft}

FI maine
volume_up
{kata benda}

maine
Tähän saakka merenkulkualan maine turvallisuuskysymyksissä on ollut moitteeton.
So far, this sector has enjoyed a sound reputation where security is concerned.
Bulgarian maine tahrataan lyhyen aikavälin poliittisten voittojen takia.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
EU:lla on hyvä maine sosiaalikysymyksiä koskevassa kansainvälisessä vuoropuhelussa.
The EU has a good reputation in terms of international dialogue on social issues.
maine (juga: nimi, nimitys)
volume_up
name {kt bnd}
Parlamentin maine on vaarassa; toiminta on Euroopan parlamentin päätöslauselman vastaista.
Parliament’s good name is at stake; this is a case of non-compliance with a European Parliament resolution.
Se merkitsee myös sitä, että EU: n hyvä maine - arabimaailmassa se on nimittäin ollut hyvä - häviää.
That also means that the EU's good name - it has actually had a good name in the Arab world - will disappear.
Kivihiilellä on huono maine osaksi saasteen vuoksi sekä sen vuoksi, että se tuottaa enemmän hiilidioksidia kilowattituntia kohden maakaasuun verrattuna.
Coal has a bad name, partly for pollution and partly for the extra carbon dioxide it produces per kilowatt as compared to gas.
maine (juga: kuuluisuus)
volume_up
prestige {kt bnd}
Se todistaa, että raha ja maine ovat yhä tärkeämpiä kuin ympäristön kestävä hoito.
This proves that money and prestige are still worth more than sustainable environmental management.
Investointien laadusta tai tarpeellisuudesta ei keskustella, vaan kaikki suhtautuvat asiaan kuin siitä riippuisi kansakunnan maine ja arvovalta.
There is no discussion of the quality of these investments or whether they are necessary; everyone is treating the issue as though it were a matter of national prestige.
Koska olen kotoisin La Riojan alueelta, viini olisi tietenkin Riojan viiniä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti ja jonka maine ja arvostus johtuvat vanhasta viininvalmistuskulttuurista.
And since I am from La Rioja, the wine would naturally be a Rioja, which has an international reputation and whose renown and prestige are due to an ancient wine-making culture.
maine (juga: kuuluisuus)
volume_up
fame {kt bnd}
Jäsen Bowisin maine on kiirinyt ympäri Eurooppaa.
Mr Bowis’s fame has spread throughout Europe.
maine (juga: sädekehä, suuruus, kunnia, loisto)
volume_up
glory {kt bnd}
maine (juga: ylistys, kiitos, kehut)
volume_up
kudos {kt bnd}
volume_up
note {kt bnd}
maine (juga: kuuluisuus)
volume_up
renown {kt bnd}
Koska olen kotoisin La Riojan alueelta, viini olisi tietenkin Riojan viiniä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti ja jonka maine ja arvostus johtuvat vanhasta viininvalmistuskulttuurista.
And since I am from La Rioja, the wine would naturally be a Rioja, which has an international reputation and whose renown and prestige are due to an ancient wine-making culture.
maine (juga: arvo, asema)
volume_up
standing {kt bnd}
Ammattiin pääsylle jo esitetyt vaatimukset - hyvä maine, taloudellinen tilanne ja ammatillinen pätevyys - säilytetään.
The conditions already laid down for accessing the occupation - namely good repute, financial standing and professional competence - are maintained.
Sillä on oltava hyvä maine elintarviketurvallisuuden alalla, jotta viranomainen herättäisi luottamusta yli 300 miljoonassa eurooppalaisessa kuluttajassa.
It should have a long standing tradition in food safety in order to lend credibility to the authority in the eyes of over 300 million European consumers.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "main":

main

Contoh penggunaan untuk "maine" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishJa kunnioitus tiimiä kohtaan on paljon tärkeämpää kuin kaikki maine maailmassa.
And the respect of your team is more important than all the laurels in the world.
FinnishAOL:llä ja NTL:llä on erinomainen maine, mutta muut eivät hoida tehtäväänsä.
AOL and NTL have excellent reputations, but others are not doing the job.
FinnishEU:n maine kärsii edelleen, jos säädämme, ettei työpaikalla saa olla aurinkoa.
It would bring the EU into further disrepute if we legislate against the sun in the workplace.
FinnishKanslerillamme ei muuten ole Saksan viljelijöiden ystävän maine!
Incidentally, our Chancellor is not renowned for being the German farmers' friend!
FinnishMolemmilla valtioilla on esimerkillinen maine vähemmistöjen osalta.
Both countries have an exemplary record as far as minorities are concerned.
FinnishEU:lla on jo huono maine niiden ambivalenttien sääntöjen takia, jotka koskevat kolmansia maita.
The EU is already notorious for its ambivalent rules in relation to third countries.
FinnishLopuksi olemme sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että van Buitenenin maine palautetaan.
Lastly, we think it crucial that Mr Van Buitenen should be reinstated.
FinnishParlamentin maine huonontuu, kun vaadimme 20 viikon äitiysvapaata.
By demanding 20 weeks of maternity leave, we are discrediting the European Parliament.
FinnishLaboratoriolla oli hyvä maine ja se tunnettiin kaikkialla Euroopassa.
The record of that laboratory was a very fine one, it was recognized right across Europe.
FinnishUuden ympäristöystävällisen tekniikan maine on myös mainittu, ja olen siitäkin samaa mieltä.
There has been mention of the need for new green technology - and I also agree with that.
FinnishKun tarkastellaan autoteollisuuden mahdollisuuksia parantaa ympäristöä, sen maine on häpeällinen.
Judged against the potential for environmental improvement, its record has been shameful.
FinnishTulen maasta, jonka maine EU: n ympäristölakien noudattajana on huono.
I come from a country that has a very bad record as regards obligations under EU environmental law.
FinnishVasta neuvostokommunismin romahdettua voitiin noiden vuosien uhrien maine vihdoin palauttaa.
Only with the fall of Soviet communism could the victims of those years finally be rehabilitated.
FinnishYhdellä yrityksistä, ICI: llä, on tältä osin erittäin huono maine.
One of the firms, ICI, has a very bad record in this respect.
FinnishNiistä puhutaan lakkaamatta, ja uusiutuvilla energialähteillä on hyvä maine, mikä on aivan oikein.
They are on everyone’s lips, renewable energies get good write-ups in the press, and rightly so too.
FinnishBlairin on osoitettava johtajuutta, jotta EU:n tähän mennessä tahraantunut maine voidaan puhdistaa.
Mr Blair must and should show leadership so that the EU’s by now tarnished image can be polished up.
FinnishEU: sta aseita ostavien maiden maine ihmisoikeusasioissa.
Factors to be taken into account include the human rights record of countries buying arms from EU states.
FinnishTällä välin monien Eurostatin virkamiesten maine ja ura on tuhottu kyseenalaisin perustein.
Meanwhile, and on dubious grounds, the reputations and careers of many Eurostat officials have been destroyed.
FinnishHyvä maine ja korkealaatuiset kuljetukset liittyvät läheisesti yhteen.
Honesty and high-quality transport go together.
FinnishOlette ollut ja olen varma siitä, että tulette aina olemaan merkittävä virkamies, jolla on esimerkillinen maine.
You have been and will remain, I am sure, a remarkable public servant with an exemplary record.