Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "melkein"

FI

"melkein" bahasa Inggris terjemahan

EN

FI melkein
volume_up
{keterangan}

melkein (juga: lähes, miltei, liki)
volume_up
almost {ket.}
Melkein kaikki valmiussuunnitelman osat ovat luonteeltaan yleisiä.
Almost all aspects of the preparedness plans are generic in nature.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
Miksi on melkein kiellettyä keskustella kunnollisesta investointipolitiikasta?
Why is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
melkein (juga: lähes, miltei, liki)
volume_up
nearly {ket.}
Voin tyytyväisenä todeta, että ehdottamanne toteutettavuustutkimus on melkein valmis.
I am pleased to say that the feasibility study you requested is nearly complete.
Kaikki, tai ainakin melkein kaikki, ovat iloisia tehdystä päätöksestä.
Everyone, or nearly everyone, is delighted at the decision that has been taken.
Ukrainassa melkein kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä altistui radioaktiiviselle säteilylle.
In the latter country, nearly two and a half million people were exposed to radioactivity.
Perustuslaki on saatu hallitustenvälisessä konferenssissa melkein valmiiksi.
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
Melkein ainoa täsmällinen toimi on fosfaattien kieltäminen pesuaineissa.
Virtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
Arvoisa puhemies, on todellakin melkein turhaa keskustella Turkin vankiloiden rakenteesta.
Mr President, it really is virtually pointless to discuss how Turkish prisons should be organised.
Saavutettu edistys ja hyvät esimerkit on melkein kokonaan unohdettu.
The progress achieved and good examples are almost completely ignored.
Jos olet sitä mieltä, että näytät hyvältä vaatteessasi, melkein varmasti näytätkin.
If you think you look good in something, you almost certainly do.
Tämä on melkein liian hyvää ollakseen totta.
It is almost too good to be true.

Contoh penggunaan untuk "melkein" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTämä portti on nyt suljettu melkein kokonaan, mutta siinä on vielä pieni rako.
The door is not completely secure inasmuch as there is still a small chink in it.
FinnishTäällä on mainittu myös biologinen monimuotoisuus, joka on minulle melkein sydämenasia.
Biodiversity has also been mentioned here, and this is something close to my heart.
FinnishWindows 8 toimii hyvin melkein kaikissa samoissa laitteistoissa kuin Windows 7.
Windows 8 works great on most of the same hardware that runs Windows 7.
FinnishMelkein kaikilla toimielimillä on asiakirjojen saantia koskevia sääntöjä kaikilla kielillä.
Practically all institutions have rules on access to documents in all languages.
FinnishBudjettivaliokunta on saavuttanut yksimieliset kannat melkein kaikissa asioissa.
We on the Committee on Budgets have reached agreement on most areas.
FinnishSen puolesta puhuu ensinnäkin se, että ekopistejärjestelmän tavoite on melkein saavutettu.
First, because the objective of the ecopoint system has more or less been achieved.
FinnishOlen melkein varma, että komissiokin saa sen myötä uusia haasteita.
I am fairly certain that this will present the Commission with further challenges.
FinnishMiten tämä tavoite saavutetaan, kun polttoainevarannot ovat melkein lopussa?
How can we achieve this as fuel wells' supplies approach depletion?
FinnishLoppujen lopuksi melkein kaikki ihmisen toiminta vaikuttaa jollain tavoin ympäristöön.
After all, most human activities have some impact on the environment.
FinnishLibanonin konflikti on meitä lähellä; melkein omalla kynnyksellämme.
The Lebanese conflict is taking place near us, practically on our doorstep.
FinnishHänen autonsa murskautui, mutta hän selvisi tilanteesta melkein vahingoittumatta.
Her car was destroyed, but she walked away relatively unhurt.
FinnishTänään neuvoston puheenjohtaja melkein myönsi asian olevan näin.
Well, today the President-in-Office all but admitted that this is the case.
FinnishPyydän teitä toistamaan kysymyksen, joka oli niin lyhyt, että se jäi melkein huomaamatta.
I would ask you to repeat the question since it has been so brief that we hardly noticed it.
FinnishSe olisi melkein sama kuin jos sanoisimme ettemme halua ohjesääntöä.
Otherwise, we might as well be saying that we do not want a statute.
FinnishNyt on kuitenkin kulunut jo melkein neljä kuukautta enkä ole saanut vielä minkäänlaista vastausta.
Well, four months have gone by and I have received no reply whatsoever.
FinnishToteutuksen ensiaskel on siten jo ainakin melkein otettu.
A first step in completing the projects has thus been achieved or is on course to be.
FinnishSe melkein itkettää minua. Se on mielestäni vakava asia.
It is enough to make you weep, and I think it is a very serious omission on our part.
FinnishTyö on nyt saatu melkein päätökseen, ja komissio aikoo piakkoin tehdä neuvostolle ehdotuksen.
Work is now near completion, and the Commission intends to submit a proposal to the Council soon.
FinnishNykyisin syön, kun minulla on nälkä, ja olen laihtunut melkein viisi kiloa.
Now I eat whenever I'm hungry, and I've lost 10 pounds.
FinnishJäsen Helmer, se on melkein sama kuin sanottaisiin teidän tekevän lähestulkoon viisaita huomautuksia.
It is, Mr Helmer, as if one were to associate you with clever remarks.