Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "pitää"

FI

"pitää" bahasa Inggris terjemahan

FI pitää
volume_up
[pidän|pitänyt] {kata kerja}

1. lazim

Vapaassa Euroopassa jokaisella pitää olla vapaus pitää omat vakaumuksensa.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Jäsenvaltioiden pitää uskaltaa noudattaa asetettuja pyyntirajoituksia.
Member States must have the courage to respect the limits that have been set.
Kaikilla hakijamailla pitää olla samat mahdollisuudet kvalifioitua.
All the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
Vapaassa Euroopassa jokaisella pitää olla vapaus pitää omat vakaumuksensa.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Jäsenvaltioiden pitää uskaltaa noudattaa asetettuja pyyntirajoituksia.
Member States must have the courage to respect the limits that have been set.
Kaikilla hakijamailla pitää olla samat mahdollisuudet kvalifioitua.
All the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
pitää (juga: pysyä, odottaa, pidättää, estää)
Vapaassa Euroopassa jokaisella pitää olla vapaus pitää omat vakaumuksensa.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Burmassa aiotaan pitää tänä vuonna vaalit ensimmäisen kerran 30 vuoteen.
Burma is going to hold an election this year for the first time in 30 years.
Näin kylät ja kaupungit yrittävät pitää kiinni talousarvionsa olennaisista osista.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
Viranomaisilla on suuri merkitys ponnisteluissa pitää urheilu puhtaana ja asianmukaisena.
They are a vital tool in the battle to keep sport clean and to keep it as it should be.
Komissio pitää parlamentin ajan tasalla tilanteen kehittymisestä.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
Huolestuttavaa on myös se, että sosialistit halusivat pitää asiantilan entisellään.
That the Socialists wanted to keep it that way is also a matter of concern.
pitää (juga: tykätä)
avata ehdotetut sivustot valitsemalla Löydä muita sivustoja, joista saatat pitää.
Open Suggested Sites by clicking Discover other sites you might like.
Ryhmämme pitää sitä kiitettävänä ja muistuttaa siitä läsnäoleville jäsenille.
Our group welcomes this and would like to remind the House of these priorities.
Viranomaisilla pitää siis olla näkemys alueiden toivotusta profiilista tulevaisuudessa.
A government should therefore have a vision of regional profiles it would like in future.
On harhaanjohtavaa pitää monikielisyyttä kalliina ja tehottomana.
It is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
Mielestäni sitä voitaisiin pitää ehtona neuvottelujen jatkamiselle.
I think this could be seen as a condition for proceeding with negotiations.
Meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä päätöksiä me Euroopan parlamentissa teemme.
We should think carefully about the decisions we take as a European Parliament.
pitää (juga: nauttia, nautiskella)
Varojen täydentävyyttä pitäisi pitää ensimmäisellä sijalla kuten ennenkin.
The additionality of resources should continue to enjoy priority.
Vaikuttaisi siltä, että nauttiakseen Joshua Bellin musiikista, pitää tietää kuuntelevansa Joshua Belliä.
Apparently to really enjoy the music of Joshua Bell, you have to know you're listening to Joshua Bell.
Laillisilla maahanmuuttajilla pitää olla Euroopan unionissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla työntekijöillä.
Legal immigrants in European Union Member States must enjoy the same rights and obligations as other workers.
Osoitin muuttuu punaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi, kun pidät osoitinta leikkauskahvan päällä.
The pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
Arvoisa puhemies, ryhmäni pitää valitettavana tapaa, jolla tätä asiaa on käsitelty muutaman viime viikon aikana.
Mr President, my group deplores the way this matter has been handled in the last few weeks.
Osoitin muuttuu punaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi, kun pidät osoitinta leikkauskahvan päällä.
When you hold your pointer over a trim handle, the pointer changes to a red double-headed arrow.
Jos yhteisö halutaan pitää taisteluvalmiina, sen on säilytettävä dynaamisuutensa.
If Europe is to be ready for battle, it must retain its dynamism.
Kiina ei kerta kaikkiaan saa pitää hallussaan 50 prosenttia maailmanmarkkinoista.
China cannot simply retain 50% of the world market.
On järjetöntä haluta pitää kiinni ydinaseista, puhumattakaan ensi-iskun vaihtoehdosta.
It is absurd to want to continue to retain nuclear weapons or even the first-strike option.
Ehkä kaikki urheilijat voisivat pitää mustaa nauhaa merkkinä suruajasta.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Lisäksi on mukava tietää, miten pitkään voin vielä pitää tätä I'm With Stupid -paitaa.
Plus, it's nice to know how many more days I can wear this "I'm With Stupid" T-shirt.
Eräs jäsen kertoi esimerkin naisesta, joka ei halunnut pitää burkhaa.
One of the Members gave the example of the woman who did not want to wear a burkha.
Se, joka tuntee kyseistä alaa, tietää, että rahaa ei yksinkertaisesti voi pitää yhtä vuotta varalla.
Anybody who knows this business will confirm that it is simply not possible to withhold money for a whole year.
On varsin tavallista, että liikeyritys pidättää palkkoja joskus kaksi kuukautta tai pitää hallussaan tiettyjen työntekijöiden henkilökortteja useita kuukausia.
It is not unusual for businesses to withhold wages for sometimes two months, or to keep the identity cards of certain workers for several months.
Sen tarkoituksena on pitää asiakirjoja salassa ja luottamuksellisina.
It is used to withhold documents and to keep documents confidential for, in the end, it is the Commission which decides whether a document should be deemed confidential.

2. "puhe tms."

Kehotan teitä kunnioittamaan puhujaamme ja antamaan hänelle mahdollisuus pitää puheensa.
You should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
Koska heidän pitää toimittaa jotain yön yli. Se on nättiä.
Because you have to deliver something overnight. It's pretty. It's not bad.
Ne päivät, joina he eivät voineet toimittaa maitoa, pitää ottaa huomioon heidän maitokiintiössään.
The days on which they were unable to deliver should be added to their quota.

3. percakapan sehari-hari

pitää
volume_up
to hold down {kt krj} [prckpn shr-hr]
Voit lisätä useita tiedostoja pitämällä Ctrl-näppäimen painettuna valitessasi.
To insert multiple files, hold down the Ctrl key while selecting them.
Kortti on nähtävissä niin kauan, kun pidät hiiren kakkospainiketta alhaalla.
The card will remain visible as long as you hold down the mouse button.
Jos pidät hiiren painiketta painettuna, vieritys tapahtuu yhtäjaksoisesti.
Hold down the mouse button to scroll continuously.

Contoh penggunaan untuk "pitää" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishValiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
FinnishEU:n pitää tulevaisuudessa vaatia eurooppalaisten avoimuusnormien noudattamista.
The EU should, in future, insist that European standards of transparency apply.
FinnishPäinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
FinnishValitan tätä syvästi, ehkä meidän pitää olla seuraavalla kerralla kielteisempiä.
I very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
FinnishJos tämä pitää paikkansa, voimmeko varmistaa, että asiasta on laillinen varmuus?
If it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
FinnishMeidän pitää yhdessä vaatia ja työstää eurooppalaista vastausta rahoituskriisiin.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
FinnishJos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
FinnishLiberaalien ryhmä pitää erittäin tärkeänä pyrkimystä elävöittää täysistuntoja.
The Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
FinnishEmme saa pitää itsestään selvänä sitä, että laajentuminen sujuu kitkattomasti.
Let us not take it for granted that enlargement is on course to happen smoothly.
FinnishTämä on uusi ajatus, jonka pitää heijastua myös jäsenvaltioiden politiikoissa.
This new concept should also inform corresponding policies in the Member States.
FinnishTämä on täysin ymmärrettävää, tai järkevää, ja sitä on syytä pitää myönteisenä.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
FinnishMinkään toisen jäsenvaltion edustajat eivät kerro meille, mitä meidän pitää tehdä.
We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
FinnishAsiakirjan, josta tänään äänestämme, pitää välittää tästä asiasta vahva viesti.
The text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
FinnishSiksi EU:n pitää meidän mielestämme parantaa kansainvälisen tason toimintaansa.
We therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
FinnishVoin tässä vaiheessa kertoa teille, että ryhmäni pitää mietintöä tasapainoisena.
I can tell you at this stage that my group considers this to be a balanced report.
FinnishKoska se loppujen lopuksi voisi, tarpeen tullen voimatoimin, pitää oman päänsä.
Because, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
FinnishSamalla on selvää, että unionin laajentumispolitiikkaa pitää hoitaa linjakkaasti.
At the same time, obviously, the Union's enlargement policy must be respected.
FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishEuroopan parlamentin poliittisia painopisteitä pitää siksi rahoittaa kunnolla.
The European Parliament's political priorities must therefore be properly funded.