Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "ratkaista"

FI

"ratkaista" bahasa Inggris terjemahan

FI ratkaista
volume_up
[ratkaisen|ratkaissut] {kata kerja}

1. lazim

Mitä kauemmin asian ratkaisemisessa viivytellään, sen vaikeampi sitä on ratkaista.
The longer it takes to resolve this issue, the more difficult it will become to resolve.
Guatemalan on korkea aika ratkaista nämä kysymykset demokraattisella tavalla.
It is high time for Guatemala to resolve these issues in a democratic manner.
Siten meillä on mahdollisuus todellakin ratkaista tämä ongelma lopullisesti.
That is the opportunity for us genuinely to resolve this problem once and for all.
ratkaista (juga: selvittää, ratketa)
Jotta voimme ratkaista ilmastonmuutoskriisin, meidän on ratkaistava demokratiakriisi.
In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
Totuus on kuitenkin se, että näillä ratkaisuilla ei ratkaista peruskysymyksiä.
However, the truth is that these solutions do not solve the fundamental issues.
Tällä toimenpiteellä ei kuitenkaan ratkaista maailmanlaajuistumisen ongelmaa.
But that does not solve the problem of globalisation.
ratkaista (juga: valita, päättää)
Komission tehtävä ei ole ratkaista, mikä on moraalitonta aineistoa.
It is not the Commission's role to decide on the morality of material.
Naisen pitää itse ratkaista, tehdäänkö abortti vai ei.
It is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
Lapsen edun tulisi ratkaista asia, ei aikuisten.
It is the child's best interests which should decide the matter, not adults' best interests.
Sosiaalinen tausta ja varallisuus eivät saisi ratkaista ohjelmiin osallistumista.
Social background and prosperity should not determine participation on the programmes.
On kunkin kansallisvaltion asia ratkaista, mitä lainsäädäntöä tällaisiin asioihin sovelletaan.
It is a matter for each nation state to determine the law which would be applicable to such matters.
Uskoisin meidän kaikkien tuomitsevan ne, jotka haluavat ratkaista Irakin tulevaisuuden ääritoimilla ja väkivallalla.
I think we all condemn those who want to determine Iraq's future through extremism and violence.
ratkaista (juga: suorittaa, tehdä, sopia, välttää)
volume_up
to do [did|done] {kt krj}
Totuus on kuitenkin se, että näillä ratkaisuilla ei ratkaista peruskysymyksiä.
However, the truth is that these solutions do not solve the fundamental issues.
Kuinka voimme ratkaista tämän kysymyksen, jos kieltäydytte tekemästä mitään?
How are we to get to grips with the issue if you simply refuse to do anything?
En tiedä, miten Yhdysvallat aikoo käytännössä ratkaista tämän asian.
I do not know how the United States proposes in practice to do that.
On tärkeää ratkaista rahoitusvälineisiin liittyvät kysymykset ennen uutta ohjelmakautta.
It is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Tässä on muutamia yksinkertaisia ohjeita, jotka voivat ratkaista ongelman:
Here are some simple steps that might help you fix the problem:
Voit yrittää ratkaista tietokoneesi ongelman seuraavilla tavoilla:
Here are some things that you can try to fix the problem with your usual PC:
ratkaista (juga: sakkautua, asettua, ratketa)
Meidän suuntaviivamme voivat ratkaista taitoja ja järjestelmiä koskevat virheet.
Our guidelines can settle the skills and systems failure.
Kukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
There must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
Espanjan pitäisi antaa hoitaa ja ratkaista tämä konflikti itse.
The Spanish should be left to manage and settle this conflict between themselves.
En tiedä, kuinka aiotte ratkaista ongelman, mutta se on pakko tehdä ennen vuoden 2002 loppua.
I really do not know how you square the circle, but by the end of 2002 we must.
Muutaman neliösenttimetrin tilan lisäys ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa.
But a few extra square centimetres do not solve the problem.
Sitten neuvottelujen päättymisen olemme yrittäneet ratkaista täällä parlamentissa kaupan ja kehityksen välisen mahdottoman yhtälön.
We have, as a Parliament, since the conclusion of the negotiations been trying to square the circle between trade and development.
Vuonna 1997 Gordon Brown laati viisi kuuluisaa niin sanottua testiä ennen kuin voisimme ratkaista punnan liittämisen yhtenäisvaluuttaan.
In 1997 Mr Brown established five famous so-called tests before we could adjudge sterling's accession to the single currency.
ratkaista (juga: avata, irrottaa, avautua)

2. "salakirjoitus, koodi"

Uskomme edelleen, että kyseiset ongelmat voidaan ratkaista lopettamalla kyseinen maatalouspolitiikka.
We still believe that these problems can be overcome by breaking with these agricultural policies.
to make or break
Eikö olisi parempi ratkaista näitä ongelmatilanteita laajenevan kilpailun, purettujen monopolien ja vähentyvän säännöstelyn kautta?
Would it not be better to solve these problem situations through greater competition, broken monopolies and reduced regulation?

Contoh penggunaan untuk "ratkaista" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishMeidän olisi pitänyt ratkaista 1990-luvulla ongelmat, jotka Siim Kallas mainitsi.
We should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
FinnishNyt ei voida ratkaista toimivaltaa koskevaa kiistaa jonkun muun kustannuksella.
There is no point in waging a conflict of competence at someone else's expense.
FinnishOngelmaa ei ratkaista parhaiten edes kansallisesti vaan kenties paikallisesti.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
Finnish(BG) Hyvä Sharon Bowles, ihailen pyrkimystänne ratkaista veropetokset unionissa.
(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
FinnishMolemmat teistä korostivat, ettei tätä konfliktia voida ratkaista sotilaallisesti.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
FinnishToivon suuresti, että asia voidaan ratkaista tyydyttävällä tavalla lähiviikkoina.
I very much hope that it can be resolved satisfactorily over the coming weeks.
FinnishKiinan hallitus tietää, että tätä konfliktia ei voida ratkaista väkivallalla.
The Chinese Government knows that this conflict cannot be solved with violence.
FinnishMinusta tuntuu, että he toivovat ja uskovat, että voimme ratkaista asiat yhdessä.
I have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
FinnishTällaiset tekijät voivat siis ratkaista vastuussa olevan turvapaikan suovan maan.
The country of asylum responsible can therefore be decided in terms of such factors.
FinnishMeillä on monia sosiaalisia ongelmia, mutta aiomme ratkaista ongelmat päättäväisesti.
We have many social problems, but we are completely determined to overcome them.
FinnishEuroopan unionilla on oltava asianmukainen toimivalta ratkaista tällaiset ongelmat.
The European Union is meant to have proper competences to deal with such problems.
FinnishTällaisia periaatteellisia poliittisia päätöksiä ei pidä ratkaista talousarviossa.
It is not the job of the budget to make such fundamental political decisions.
FinnishPelkään, että tämä politiikka luo ensin ne kriisit, jotka se aikoo sitten ratkaista.
I fear that this policy first creates crises which it then endeavours to control.
FinnishOngelmaa ei tietenkään ratkaista muutamalla, vaikkakin säännöllisellä tapaamisella.
And the problem will not be solved by a few meetings, however regular they may be.
FinnishTämä on ainoa tapa ratkaista energiaintensiivisten teollisuudenalojen ongelmat.
That is the only way the problems in the energy-intensive industries will be solved.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, euron taloudellisia perusongelmia ei voida ratkaista.
Madam President, the basic economic problems of the euro cannot be reconciled.
FinnishTiedätte, että Länsi-Balkanin alueella on vielä asioita, jotka pitää ratkaista.
As you know there are still elements to be resolved in the Western Balkans.
FinnishOlisi tietenkin erinomaista, jos asiat voitaisiin ratkaista jo ennen ensi viikkoa.
It would obviously be admirable if things could be sorted out even before next week.
FinnishTällaisia ongelmia ei voida ratkaista ilman tehokasta kansainvälistä yhteistyötä.
Such problems cannot be solved without effective international cooperation.
FinnishKuinka puute ammattitaitoisista työntekijöistä yrityksissä voidaan muuten ratkaista?
For how can the shortage of specialist workers in companies otherwise be remedied?