Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "riittää"

FI

"riittää" bahasa Inggris terjemahan

FI riittää
volume_up
[riitän|riittänyt] {kata kerja}

riittää (juga: suorittaa, tehdä, ratkaista, sopia)
volume_up
to do [did|done] {kt krj}
Älkää ajatelko, että kansallisten talousstrategioiden löyhä koordinointi riittää.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
Kyllä, mutta paradoksaalisesti, kun päästöt kasvavat ... tämä riittää siis.
Yes, they do, but paradoxically, when emissions rise ... so that is good.
Se ei riitä eikä se voi riittää myöskään seuraavina vuosina!
That will not do, and that will not do for the coming years!
riittää (juga: johtaa, kuulua jhk, käydä, sopia yhteen)
Tavoite on vielä kaukana, joten tehtävää riittää.
There is still a long way to go, so there is much to be done here.
Voisin jatkaa luetteloa, mutta tämä riittää osoittamaan, mistä on kyse.
I could go on - but the point is clear.
Ja nyt olen päässyt tien päähän, tämä riittää.
I have now reached the top of the mountain and I do not want to go any higher.
riittää (juga: kelvata, tyydyttää, menetellä, piisata)
Kaksi käsittelyä jokaisessa toimielimessä riittää sopimuksen saavuttamiseksi.
The two readings in each institution suffice to reach agreement.
Kysymykseen riittää vastaukseksi yksinkertaisesti kyllä tai ei.
A simple answer of yes or no to that question will suffice.
Mielestäni riittää, kun YK:n pääsihteeri määrittelee heidän tehtävänsä.
I think that a definition of their mandate by the UN Secretary-General would suffice.
riittää (juga: täyttää vaatimukset)
volume_up
to cut it {kt krj} [bhs Ingg. Amr] [prckpn shr-hr]
ISAFilla eli kansainvälisillä turvallisuusjoukoilla (International Security Assistance Force) riittää kuitenkin työsarkaa.
However ISAF, the International Security Assistance Force, still has its work cut out.
Ei, tämä on väärinkäsitys, ja näissä asioissa on pidettävä huolta siitä, että toimitaan avoimuuden puolesta, joten työsarkaa meillä riittää todella runsaasti.
No, this idea is erroneous; and in these matters we must be careful to operate on the side of transparency, and so we certainly have our work cut out for us.

Contoh penggunaan untuk "riittää" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
FinnishSe riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
FinnishRiittää, kun mainitaan, että päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä.
It is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
FinnishHyväksytty lähestymistapa ei ole tältäkään osin oikea, ja vaihtoehtoja riittää.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
FinnishTämän vakuudeksi riittää, kun katsoo ilmoittautuneiden puhujien pientä lukumäärää.
You only have to look at the small number of speakers to be convinced of this.
FinnishRiittää, että kiinnitämme huomiota siihen, mitä joissakin maissa jo tapahtuu.
We therefore say to you: 'look at what is already happening in some countries'.
FinnishVain tämä epäilys riittää siihen, että on mahdotonta tuomita syytettyä kuolemaan.
With this simple source of doubt, it is impossible to condemn a defendant to death.
FinnishEuroopan ja Afrikan välisissä suhteissa riittää silti vielä paljon tehtävää.
Yet there is still much to be done in relations between Europeans and Africans.
FinnishRiittää, että näkee, mikä vaikutus 100 miljoonalla eculla oli Pohjois-Irlannissa.
One only has to look at what impact ECU 100 million had in Northern Ireland.
FinnishRiittää, että myyjä ilmoittaa selkeästi, kuinka kauan sen tarjous on voimassa.
It is enough for the provider to state clearly how long his offer will remain open.
FinnishJo pelkän työpaikan tarjoamisen piti riittää maahanmuutto-oikeuden perusteeksi.
The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights.
FinnishNiille riittää palanen retoriikkaa, mitä emme voi muuta kuin kiivaasti vastustaa.
For them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
FinnishTässä riittää, kun lukee Euroopan ympäristökeskuksen viimeisimmän raportin.
You only have to read the latest report from the European Environment Agency.
FinnishMielestäni se riittää.
After 25 years of elected politics that is an adequate sufficiency, I think.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, yksi minuutti riittää sähkösanomaan.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.
FinnishMaailmassa riittää esimerkkejä ihmisryöstöistä ja poliittisista ratkaisuista.
There are many examples of abductions and political solutions in the world.
FinnishRiittää, jos tämä osoitetaan ja siihen pyritään sopimuksissa ja erityistoimilla.
It suffices if this is demonstrated and sought in agreements and with specific policies.
FinnishSaattaa riittää, että puhemies sanoo, kuka on puolesta, kuka on vastaan.
It might be sufficient for the President to say who is in favour, who is against.
FinnishMikäli tarvitaan todisteita, riittää, kun katsomme eurooppalaista pidätysmääräystä.
If proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
FinnishSen kuvaamiseen riittää hyvin lyhyt ja yksinkertainen sana, ja se sana on velka.
The English language has a very short, simple word to describe it, and that word is debt.