FI sopiva
volume_up
{kata sifat}

Kytke sopiva johto tietokoneen lähtöportista television tuloliitäntään.
Connect the appropriate video cable from your computer's output to your TV.
On esimerkiksi vaikeaa löytää sopiva silmäkoko monilajikalastuksessa.
For example, it is difficult to find the appropriate mesh size in mixed fisheries.
Tämä on minusta sopiva täydennys konsertille, josta saimme nauttia maanantaina.
I believe this is an appropriate encore to the concert we enjoyed on Monday.
sopiva (juga: kelvollinen)
volume_up
suitable {kt sft}
On olennaista laatia sopiva kehys kemikaaleille altistumisen vähentämiseksi.
It is essential that a suitable framework is established to reduce exposure to chemicals.
129 artikla ei ole sopiva oikeusperusta, ja siksi ajatus sen käytöstä on hylättävä.
Article 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
Lakiosastomme on ilmoittanut 49 artiklan olevan sopiva oikeudellinen perusta.
Our Legal Service had indicated Article 49 as a suitable legal basis.
Tämä olisi sopiva syy estää häntä todistamasta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa.
This would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
C-kirjain lyhenteessä CFSP tarkoittaa monessakin mielessä enää vain "" (sopiva).
In many ways, the 'C' in CFSP still only means 'convenient'.
Internet voi olla myös sopiva tiedonvälityskeino rikollisille ja terroristeille.
On the other hand, the Internet can also be a convenient communication tool for criminals and terrorists.
Aito toissijaisuus on sopiva vastaus myös tähän ongelmaan.
Once again, the correct response here is that of genuine subsidiarity.
Tulostinohjaimen tulee olla liitettävään tietokoneeseen (x86- tai x64-pohjainen) sopiva.
Printers must use the correct driver for the type of PC they're connected to (x86-based or x64-based).
Tulostinohjaimen tulee olla liitettävään tietokoneeseen (x86- tai x64-pohjainen) sopiva.
Printers must use the correct driver for the type of computer they are connected to (x86-based or x64-based).
Kuten minusta on hyvä sanoa, lapsille sopivan maailman täytyy olla myös perheille sopiva maailma.
As I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family.
Mielestäni tämä olisi myös sopiva kunnianosoitus paavin kaltaiselle suurmiehelle.
I believe that this would also be a fitting tribute to such a great man.
Se olisi sopiva tapa juhlistaa YK:n vuosituhannen huippukokousta.
This would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit.
sopiva (juga: sovelias)
volume_up
fitting {kt sft}
Mielestäni tämä olisi myös sopiva kunnianosoitus paavin kaltaiselle suurmiehelle.
I believe that this would also be a fitting tribute to such a great man.
Se olisi sopiva tapa juhlistaa YK:n vuosituhannen huippukokousta.
This would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit.
Mielestäni vuodeksi 2014 asetettu määräaika on sopiva, ja sitä voitaisiin jopa jatkaa.
In my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
sopiva (juga: osuva)
volume_up
opportune {kt sft}
Ratkaisu ei ole myöskään sopiva, koska siinä luodaan vaarallinen ennakkotapaus.
It is also not opportune because it creates a dangerous precedent.
Meidän mielestämme Turkin jäsenyys ei ole realistinen eikä sopiva monista syistä.
We do not feel that Turkey's membership is either realistic or opportune for many reasons.
Kosovon-ratkaisu ei ole laillinen eikä sopiva.
The Kosovo solution is neither legal, nor opportune.
sopiva
volume_up
adapt {kt sft}
sopiva (juga: mukava, miellyttävä)
volume_up
agreeable {kt sft} [resmi]
sopiva (juga: terve, luotettava)
volume_up
alright {kt sft}
sopiva (juga: soveltuva)
Mielestäni sopiva oikeusperusta tähän asetukseen on perustamissopimuksen 175 artikla.
I consider Article 175 of the common treaties applicable to this Regulation.
sopiva
volume_up
apposite {kt sft} [resmi]
sopiva (juga: osuva, oleellinen)
volume_up
apropos {kt sft}
sopiva (juga: omiaan, pystyvä, lahjakas, kyvykäs)
volume_up
apt {kt sft}
sopiva (juga: sovelias)
volume_up
befitting {kt sft} [resmi]
sopiva (juga: miellyttävä)
volume_up
comely {kt sft}
volume_up
decent {kt sft}
Pyydän hallintoa varmistamaan, että meillä on sopiva lämpötila, jossa työskennellä.
I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
20 % on sopiva määrä tavalliselle tupakkarasialle.
25 % is fine for a standard packet of cigarettes.
Sakot eivät kuitenkaan yleensä ole sopiva tapa taata, että kuljettaja noudattaa lepoaikoja, sillä se voidaan varmistaa vain estämällä ajoneuvolla ajaminen.
Fines, however, are often an unsuitable way of guaranteeing compliance with rest periods, which can only be possible when a vehicle is immobilised.
Komission olisi aika kerätä rohkeutensa ja määritellä kaikille jäsenvaltioille järkevä ja sopiva huumaavien aineiden käytön vastainen politiikka.
It is time that the Commission had the courage to define a reasonable and appropriate policy for fighting addiction in all Member States.
Mielestäni jäsenvaltioilla olisi tässä yhteydessä myös sopiva tilaisuus arvioida alkuperämaahan perustuvan arvonlisäveron maksujärjestelmän soveltamista.
I think this would also be a reasonable occasion for the Member States to review the application of a value-added tax payment scheme based on place of origin.

Contoh penggunaan untuk "sopiva" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishLuulen, että tämä ei ole sopiva tapa, ja meidän on vielä keskusteltava tästä.
I believe that this measure is inappropriate and will require further discussion.
FinnishRanskan malli voisi olla sopiva ja elinkelpoinen ratkaisu lähitulevaisuutta varten.
The French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, vakuutan teille, että äänestyksen vauhti on aivan sopiva.
(FR) Mr President, I can assure you that the speed of the vote is perfect.
Finnish   Hyvä jäsen Bonde, keskeytin teidät, koska nyt ei ole sopiva hetki antaa lausuntoja.
   Mr Bonde, I have cut you off because this is not the time to make statements.
FinnishTällainen toimi olisi populistinen ja se ei olisi sopiva nykyisen tilanteen kannalta.
Such a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
FinnishSe saa kuitenkin mahdollisuutensa, kun aika on sopiva ja jos äänestäjät niin päättävät.
However, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.
FinnishSille löytyy siis oikein sopiva ajankohta Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.
It can therefore easily be accommodated after the elections to the European Parliament.
FinnishMeidän on saavutettava sopiva tasapaino ja pidettävä viestintäkanavat auki.
We must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
FinnishTutustu näihin tuotteisiin ja löydä itsellesi parhaiten sopiva Touch Mouse -hiiri.
Learn about each of these products and find the right Touch Mouse for you.
FinnishPCV on moneen käyttöön sopiva, mutta sen hävittäminen aiheuttaa ympäristöongelmia.
PVC has a wide range of applications, but its disposal creates environmental problems.
FinnishSe ei myöskään ole sopiva tapa motivoida Bosnia ja Hertsegovinan asukkaita.
Nor am I sure it is a good way to motivate the people of Bosnia-Herzegovina.
FinnishKeskushallinnon varoista on myös saatava sopiva täysimääräinen lisärahoitus.
There must also be full and additional matching funding from central government funds.
FinnishLentomatkustajien määrästä sanoisin, että meistä 5 miljoonaa on sopiva luku.
As far as the number of passengers is concerned, we feel that 5 million is acceptable.
FinnishNäiden seikkojen perusteella meidän on päätettävä, oletteko te sopiva ehdokas.
We have to decide on the basis of these points whether or not you are the right candidate.
FinnishMeillä on tähän tilanteeseen sopiva hyvä syy. Kyse on nimittäin banaaniasiasta.
We can give an excellent incidental reason, namely the banana affair.
FinnishSiinä on myös löydetty kansalaisten ja kuluttajien oikeuksien välille sopiva tasapaino.
It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
FinnishArvoisa puhemies, inhimillinen mittapuu on työllisyyden mittaamiseen sopiva.
Mr President, the human measure is the measure that befits employment.
FinnishSe ei ole sopiva näkökulma mietinnössä, jota muuten kannatan täysin.
That has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
FinnishKuusi valtiota on tässä yhteydessä sopiva lukumäärä, eikä sitä pitäisi korvata seitsemällä.
Six states are adequate in this context and should not be replaced by seven.
FinnishSopiva vaihtoehto löytyy varmasti — mikä kiinnostuksen kohteesi sitten onkaan.
There’s something here for you, no matter where your interests lie.