FI

tehtävä {kata benda}

volume_up
tehtävä (juga: yritys, asia, juttu, ala)
Tiedän, että tehtävä ei ollut helppo, mutta äänestän silti huomenna tyhjää.
I appreciate that it is not an easy business, but we will be abstaining tomorrow.
Ratifioinnista haluan todeta selvästi, että se on kunkin maan tehtävä.
As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.
Komission tehtävä kuitenkin lienee varmistaa, että oikeudenmukainen kilpailu säilyy.
However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.
Parempi lakien täytäntöönpano on komission ja yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä.
Better enforcement of laws: that is for the Commission and the Court.
Kaikille komission ehdotuksille on tehtävä oikeudellisten vaikutusten arviointi.
Any Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
Komission tehtävä on toimeenpanna ja valvoa eläintensuojelumääräyksiä.
It is the Commission's job to execute and monitor the regulations on animal welfare.
Viranomaisten tehtävä on silloin valvoa, että luodaan avoimia järjestelmiä.
The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.
Vastaavasti on yhteiskunnan tehtävä huolehtia siitä, että nuo oikeudet toteutuvat.
Accordingly, it is society's duty to ensure civil rights are observed.
   – Arvoisa puhemies, parlamentin ensisijainen tehtävä on edustaa kansaa.
   – Mr President, the primary duty of a parliament is to represent the people.
Tämä tehtävä voidaan myös käsittää tehokkaaksi konfliktien torjuntaharjoitukseksi.
The mission can also be seen as an efficient conflict-prevention exercise.
Pyydämme nyt itse asiassa, että tämä tehtävä luokiteltaisiin ensisijaiseksi tavoitteeksi.
What we are actually requesting is for this exercise to be classified as a top priority.
Hyvät naiset ja herrat, minun on kerrottava teille, että tämä on vaikea tehtävä.
Ladies and gentlemen, I should tell you this is a difficult exercise.
Tehtaiden valvonta on jäsenvaltioiden omien tarkastajien tehtävä.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Yhteenvetona haluaisin sanoa, että oikeusasiamiehen tehtävä on erittäin tärkeä.
To summarise, the Ombudsman fulfils a very important function.
Tällainen tehtävä parantaisi AKT-osapuolen sihteeristön toimintavalmiuksia.
Such a function would entail an upgrading of the secretarial capabilities of the ACP side.
tehtävä (juga: työ, homma)
Se ei ole hallitusten tehtävä. Se on puolueiden tehtävä.
That is not a job for governments - it is a job for the parties.
Komission tehtävä on varmistaa, että jäsenvaltiot hoitavat velvoitteensa.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
Se on tuomareiden, syyttäjien ja puolustusasianajajien tehtävä, ei parlamentin.
That is the job of the judges, prosecutors and defence lawyers, not of Parliament.
tehtävä (juga: lähetys, missio, lähetystyö)
Tässä mielessä, ja monessa muussakin, tämä tehtävä oli ehdottoman hyödyllinen.
The benefit of this mission in this regard, as in many others, is undeniable.
Tuomioistuin, jolla on tehtävä, on uhka; korkein oikeusaste, jolla on tehtävä, on sortoa.
A court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
Millainen tehtävä ja aikataulu Euroopan unionin Kosovo-operaatiolle on annettu?
What is the mandate and the timetable for the EU's mission to Kosovo?
tehtävä (juga: asia, aukio, kämppä, paikka)
Lisäksi on tehtävä selväksi, että demokratiassa käydään avointa keskustelua.
For the rest, we should clarify that, in a democracy, discussion takes place in public.
Kaikki vihjaukset siihen, että näin olisi tehtävä, ovat epäliberaaleja.
Any suggestion that this should take place is illiberal.
Me edellytämme, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu yhdenvertaisin ehdoin.
We expect cooperation with the United States to take place on equal terms.
tehtävä (juga: tilanne, olot, asema, sijainti)
Meidän on seurattava tilannetta ja tehtävä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä.
We will have to monitor the situation and work with the Member States.
Minusta meidän olisi tehtävä rohkeita päätöksiä tässä vaikeassa tilanteessa.
I also believe that in a difficult situation, we need to make courageous decisions.
Meidän on sen vuoksi tehtävä suunnitelmia tällaisen tilanteen estämiseksi.
We must therefore develop ideas about how this situation can be prevented.
tehtävä
Tuotteen vaarallisuuden osoittaminen ei ole kuluttajien tehtävä.
It is not the task of the consumers to demonstrate that the product is hazardous.
Meidän tehtävämme täällä parlamentissa on nimetä ongelmat, mikä on merkittävä tehtävä.
Our task here in Parliament is to name the problems, and it is a considerable task.
Tämä tehtävä meillä on edessämme ja se on todella historiallinen tehtävä.
This is the task that lies ahead of us, and it is indeed a historic one.
tehtävä (juga: häly, älämölö)
tehtävä (juga: opetus, oppitunti, luento, läksy)
Tämä on siis ensimmäinen päätelmä, joka on tehtävä: ensiksi on pysäytettävä tartunnan leviäminen.
This is, therefore, the first lesson to draw: we must initially block the spread of the disease.
WADAsta voidaan ottaa oppia, ja meidän olisi tehtävä se nopeasti.
There are lessons to be learned from WADA and we should do so quickly.
Näin ollen meidän on tehtävä johtopäätöksiä tulevaisuutta varten.
Consequently, we need to learn lessons for the future.
tehtävä (juga: asia)
tehtävä (juga: arvoitus, pähkinä, pulma)

Contoh penggunaan untuk "tehtävä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
FinnishMitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
What must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
FinnishNäissä valtioissa on kuitenkin luonnollisesti tehtävä asianmukaiset valmistelut.
However, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
FinnishHaluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että se ei ollut silloinkaan helppo tehtävä.
I would like to remind everyone that it was not particularly easy then, either.
FinnishSamoin on tehtävä selväksi, että operaatio on todella Euroopan unionin yhteinen.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
FinnishMyös rakennerahastoilla on tärkeä tehtävä sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.
The Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
FinnishUuden lainsäädännön osalta on tehtävä järjestelmällisesti vaikutustenarviointeja.
Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
FinnishNyt kyse onkin siitä, että verkoston ja Eurojustin välille on tehtävä selvä ero.
It is now a matter of making a clear distinction between the Network and Eurojust.
FinnishESR:lle olisi osoitettava enemmän rahoitusta, ja siitä olisi tehtävä joustavampi.
More funding should be allocated to the ESF and it should become more flexible.
FinnishPaikallisella tasolla, EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti on tehtävä päätelmiä.
The conclusions must be drawn at the local, the European and the global level.
FinnishSe on tehtävä täysin selväksi ja juuri näin meidän tarkistuksissamme on tehty.
It has to be spelled out and explicit and that is what our amendments have done.
FinnishNyt on tehtävä päätöksiä yhteisön rahoituksen vipuvaikutuksen tehostamiseksi.
Decisions must now be taken to enhance the leverage effect of Community funding.
FinnishKuten tiedätte, monien jäsenvaltioiden on vielä kuitenkin tehtävä tämä päätös.
As you know, however, a number of Member States have yet to take such a decision.
FinnishJäsen Mitchell, hintojen vakaus on tärkein perustamissopimuksessa annettu tehtävä.
Mr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
FinnishTämä kanta on tehtävä yksiselitteisen selväksi ennen neuvottelujen aloittamista.
This position must be made unequivocally clear before the negotiations start.
FinnishNäitä sitoumuksia on päinvastoin vahvistettava uudelleen, ja myös uusia on tehtävä.
On the contrary, these commitments must be reaffirmed and new ones must be made.
FinnishJatkamme keskustelua siitä, mitä on tehtävä jäsenten peruuttaessa kysymyksiä.
We shall continue to discuss what is to be done when Members withdraw questions.
FinnishSiksi asiasta on kuitenkin tehtävä vielä tarkistuksia, ja siitä on päätettävä.
That is why this issue demands that amendments be tabled and resolutions adopted.
FinnishOn tehtävä selväksi, että sulautumat ovat laillisia, kun taas kartellit eivät ole.
What needs to be made clear is that mergers are legal, whereas cartels are not.
FinnishOn tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tämä kuoleman verkosto saadaan puretuksi.
We must take every possible action to dismantle this 'industry' dealing in death.