Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "välittäjä"


Maksud anda valittaja
FI

"välittäjä" bahasa Inggris terjemahan

FI välittäjä
volume_up
{kata benda}

1. lazim

välittäjä (juga: arvopaperivälittäjä)
volume_up
broker {kt bnd}
Me olemme todellakin vilpitön välittäjä, ja meidän pitäisi olla tässä asiassa tarmokkaita.
We are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Seuraavaksi Barroso totesi meille haluavansa olla vilpitön välittäjä.
Then Mr Barroso tells us he wants to be an honest broker.
Arvoisa puheenjohtajaehdokas Barroso, Euroopan komissio on muutakin kuin vain rehti välittäjä, johon viittasitte eilisessä puheenvuorossanne, tai suuri sovittelija, .
Mr Barroso, the European Commission is rather more than the honest broker you referred to in your speech yesterday, or the .
välittäjä
Erityisesti jos välittäjä käyttää esitettä ja tekee siihen mielivaltaisia muutoksia, niin vastuullinen osapuoli on tällöin välittäjä.
In particular, if an intermediary uses this prospectus, if he makes arbitrary changes to the contents, then the liable party is the intermediary.
Lisäksi on edistettävä agentin tehtävien selkeämpää määrittelyä siten, että hän on joko pelaajien manageri tai pelaajasiirtojen välittäjä.
In addition, we will have to support a clearer definition of the functions of an agent, whether as a manager of players or as an intermediary in transfers.
Kuinka välittäjä voisi tehdä tällaisen päätöksen muutamassa sekunnissa, kun lainsäätäjien epäiltyjä henkilöitä koskevat tutkimukset voivat kestää kuukausia?
How can an intermediary take such a decision in a matter of seconds when the regulators' enquiries into the activities of suspected offenders may take months?
välittäjä (juga: sovittelija, neuvottelija)
volume_up
mediator {kt bnd}
Tarvitaan neutraali välittäjä, joka saattaa päätöksenteon alulle poliittisten kiistakysymysten yläpuolella.
A neutral mediator is needed to initiate decision-making that overrides political controversies.
Aiomme tehdä juuri niin, koska kansainvälinen välittäjä, Óscar Arias, pyytää myös sitä.
We are going to do precisely that, because the international mediator, Óscar Arias, is also requesting it.
Välittäjä on Kunaista, Intiasta.
The mediator is from Pune, India.
välittäjä (juga: sovittelija)
volume_up
arbiter {kt bnd}
välittäjä (juga: välikäsi)
välittäjä
välittäjä (juga: välimies, välikäsi)
volume_up
middleman {kt bnd}
Sen vuoksi on väärin, että ainoastaan taidekauppias, joka on pelkkä välittäjä, hyötyy kaupasta taloudellisesti.
It is therefore wholly unfair for the dealer - who is no more than a middleman - to reap the full benefit of this value.

2. "esim. tiedon"

välittäjä
volume_up
conveyor {kt bnd}

3. ilmu ekonomi

välittäjä (juga: edustaja)
volume_up
factor {kt bnd}

4. bersifat kiasan

välittäjä (juga: kuljettaja, kantaja)
volume_up
conduit {kt bnd} [brsft kiasan]

Contoh penggunaan untuk "välittäjä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishMuilta osin uskon, että elokuva on paras kulttuurisen monimuotoisuuden välittäjä.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
FinnishSaako välittäjä, yritys, jonka piti odottaa varaosia, korvausta?
Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?
FinnishJoten ne tarvitsevat välittäjän -- ja tämä välittäjä on yleensä eläin.
So they need a vector -- and this vector, it's normally an animal.
FinnishEtte ole tarkkailija, vaan omien sanojenne mukaan välittäjä.
You are not a spectator; you said, 'I am a facilitator'.
FinnishUrheilu on Eurooppa-kylässämme yhteisyyden ja yhteenkuuluvuuden välittäjä, jota meidän on määrätietoisesti edistettävä.
Yes, from our village to the whole of Europe, sport is a powerful vehicle of union and cohesion that we must resolutely encourage.
FinnishMissä on eurooppalainen välittäjä?
FinnishValitettavasti kiinteistökauppojen välittäjä, joka oli erään toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, huijasi heitä.
Unfortunately for them, they were the subjects of fraud on the part of the promoter, who was from another country of the European Union.
FinnishHän on hyvin tunnettu tiedoistaan ja riippumattomuudestaan, ja suoraan sanottuna hän on Microsoftin ja komission välittäjä.
He is very well-known for his knowledge and independence and to put it in quite clear language, he is the bridge between Microsoft and the Commission.
FinnishNykyään valtio on välittäjä, ja onnittelen Ranskan hallitusta myös siitä taidosta, jota se on tähän mennessä osoittanut ratkaisujen löytämiseksi.
The state today is a conciliator, and I congratulate the French Government on the felicitous way in which they have found solutions so far.
FinnishTästä syystä voidaan odottaa, että parlamentin, joka on Euroopan väestön huolenaiheiden tärkein välittäjä, on seurattava tiiviisti edistymisen arviointia.
It is therefore to be expected that Parliament, as the mouthpiece par excellence of what is of concern to the European population, should keep a close watch on assessment of progress.