Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "yhdentyä"

FI

"yhdentyä" bahasa Inggris terjemahan

FI yhdentyä
volume_up
[yhdennyn|yhdentynyt] {kata kerja}

Päätös yhdentyä yhden perustuslain alle voi johtaa vain vahvempaan poliittiseen unioniin.
The choice to integrate under a constitution can only lead to a stronger political union.
Viimeisten vuosien aikana ne ovat alkaneet yhdentyä maailmanlaajuiseen talousyhteisöön.
Over the past several years, they have begun to integrate themselves into the global economic community.
Markkinoiden yhdentyessä laajentuvat myös kilpailusääntöihin liittyvät markkinat, joilla kartellisääntöjä sovelletaan.
As markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.

Contoh penggunaan untuk "yhdentyä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOlennaista on tarjota Ukrainalle vaiheittainen mahdollisuus yhdentyä Eurooppaan.
It is essential to offer Ukraine a European perspective in several steps.
FinnishEurooppa voi yhdentyä ainoastaan, jos ymmärrämme ja kunnioitamme toisiamme.
Europe can only work if we understand others, and if we respect one another.
FinnishTämä mietintö heijastaa todellista halua yhdentyä kohti tietoyhteiskuntaa.
This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
FinnishToinen lakmustesti maan valmiudelle yhdentyä EU:hun on väestölaskenta.
Another litmus test of the country's ability to deliver on EU integration is the census.
FinnishEmme voi jatkaa yhdentymistä syvyyssuunnassa, mikäli samanaikaisesti haluamme yhdentyä leveyssuunnassa.
We cannot have a deepening without at the same time having a widening.
FinnishHaluamme myös yhdentyä tiiviimmin maailmantalouteen.
We also want to enhance our integration into the world economy.
FinnishTiedämme nyt, että Eurooppa voi yhdentyä aktiivisen, ennakoivan globalisaatiota koskevan lähestymistavan puitteissa.
We know now that Europe can unite around an activist, proactive approach to globalisation.
FinnishToisaalta häntä inhotaan niiden keskuudessa, jotka eivät kannata hänen pyrkimyksiään yhdentyä Venäjän kanssa.
On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
FinnishOn aika uudistua, käyttää mielikuvitusta ja yhdentyä.
It is time for reforms, imagination and integration.
FinnishMikäli Serbia haluaa vilpittömästi yhdentyä Eurooppaan, sen on välttämätöntä lisätä ponnisteluja näillä aloilla.
If Serbia genuinely desires integration, it is vitally important that it steps up its efforts in these areas.
FinnishJos Moldovan tasavalta haluaa kuitenkin yhdentyä Eurooppaan, 6. maaliskuuta pidettävien vaalien on oltava demokraattiset.
If, though, there is to be a European Republic of Moldova, the election on 6 March must be democratic.
FinnishUkrainalaiset ovat osoittaneet, että he jakavat eurooppalaiset arvomme ja että he haluavat yhdentyä Euroopan unioniin.
The Ukrainian people have proven that they share our European values, and that they desire integration with the EU.
FinnishEuroopan unionin pitäisi puolestaan todeta, että Ukrainan yrityksiä yhdentyä Eurooppaan arvioidaan parhaillaan.
The European Union, for its part, should state that Ukraine’s attempts to become integrated into Europe are being assessed.
FinnishMoldova on nykyään itsenäinen valtio, jolla tosin on lukuisia ongelmia, mutta jonka tavoitteena on yhdentyä Eurooppaan.
Today Moldova is an independent state, which admittedly has many problems, but which is following the road to European integration.
FinnishNe hankaloittavat Ukrainan pyrkimyksiä yhdentyä unionin kanssa ja vaarantavat siten Euroopan energiansaannin turvallisuuden.
They impede Ukraine's endeavours in respect of integration with the Union and thereby endanger the security of European supply.
FinnishOn kannustavaa nähdä, että Euroopan parlamentti tukee koko sydämestään Montenegron pyrkimystä yhdentyä Euroopan unioniin.
It is encouraging to see that the European Parliament continues to support with all its heart Montenegro's European integration efforts.
FinnishTurkin liittyminen heikentää eurooppalaista hanketta entisestään, eikä Turkin ole toivottavaa yhdentyä EU:hun sen nykyisessä muodossa.
Turkey’s entry will further dilute the European project, and it is not desirable for it to be integrated into the EU in its present form.
FinnishMutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän ei pidä ottaa huomioon Transkaukasian kansojen halua yhdentyä Euroopan unioniin.
On the other hand, I do not think we have to take into account the desire of Transcaucasian peoples to become integrated into European structures.
FinnishTurkilla on pitkä matka edessään ennen kuin se saavuttaa edes näiden kriteerien noudattamisen tason, olettaen, että se haluaa yhdentyä unioniin.
However, Turkey has a great deal of ground to cover even to meet these criteria, if indeed it hopes to go further and become part of the Union.
FinnishEuro on näille talouksille mahdollisuus yhdentyä pysyvästi Keski-Euroopan valtioiden hyviin, uudistaviin ja edistyneisiin käytäntöihin.
The euro is the opportunity for their economies to be permanently integrated into the good, reforming and advanced practices of the countries of Central Europe.