FI yhdistää
volume_up
[yhdistän|yhdistänyt] {kata kerja}

1. lazim

Matkailua on vaikea yhdistää yötyöhön.
It is hard to associate tourism with the night.
Sanaa ”jättikuorma-auto” ei myöskään pidä automaattisesti yhdistää suurimpaan sallittuun 60 tonnin painoon.
Finally, we must not automatically associate the term 'megaliner' with a maximum authorised mass of 60 tonnes.
Ympäristömerkkiä ei tulisi yhdistää keskinkertaisuuteen.
The eco-label should not be associated with mediocrity.
yhdistää (juga: sitoa, velvoittaa)
Meitä kaikkia yhdistää solidaarisuus.
We are bound together by solidarity.
Te asetitte sitovan ja eriytetyn vastakohdaksi, kun taas minun mielestäni nämä kaksi asiaa on mahdollista yhdistää.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Kolmas pilari yhdistää kaksi edellistä.
The third pillar is the one which binds these two together.
yhdistää
Työvoiman maahanmuuttoa koskeva joustava järjestelmä voisi yhdistää nämä kaksi tosiasiaa.
A flexible system for labour immigration could bring together these two realities.
Se voi yhdistää Ranskan ja Saksan sekä jopa Yhdysvaltain uuskonservatiivit.
It can bring together France, Germany and even neo-conservatives in the US.
Olen yrittänyt, kuten Françoise Grossêtete mainitsi, yhdistää eri mielipiteitä.
I have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions.
Voit sitten yhdistää usean valokuvan parhaat osat täydelliseksi ryhmäkuvaksi.
Then you can combine the best parts of several photos into the perfect group picture.
Yksi vaihtoehto on yhdistää vuosille 2000-2006 suunnitellut nuoriso-ohjelmat.
One solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tällä salasanalla auttaja voi suoraan yhdistää kaksi tietokonetta.
With this password, the helper can directly connect the two computers.
Voit yhdistää Extender-laitteen kotiverkkoon langattomasti.
You can connect an Extender to your home network using a wireless connection.
Jos haluat yhdistää tietokoneen Internetiin, tarvitset modeemin.
To connect your computer to the Internet, you need a modem.
On viisaampaa rajoittaa ja yhdistää EU:n lainsäädäntöä, jotta sen käsittely olisi helpompaa.
It would be wiser to limit and consolidate EU legislation so that it becomes more manageable.
Nyt meidän pitäisi yhdistää nämä ehdotukset.
Now we ought to consolidate those proposals.
Kuten sanoin, meidän pitäisi yhdistää kaikki voimamme tuon strategisen liittoutuman vahvistamiseksi.
We should mobilise all our forces in order to consolidate, as I have said, this strategic alliance.
Valitse valokuvat, jotka haluat yhdistää.
Select the photos that you want to fuse together.
Valitse valokuvat, jotka haluat yhdistää.
Select the photos you want to fuse.
Napauta tai valitse Luo-välilehden Työkalut-ryhmässä Valokuvien yhdistäminen.
On the Create tab, in the Tools group, tap or click Photo Fuse.
Hyvät kollegat, yksistään Euroopan parlamentilla on voima yhdistää Eurooppa.
Ladies and gentlemen, it is the European Parliament that, alone, possesses the power to integrate Europe.
Aiomme tämän lisäksi yhdistää yhteisön kaikki voimavarat parantamalla EU:n virastojen välistä yhteistyötä.
Thirdly, we intend to integrate all the Community resources by improving coordination between EU agencies.
Näitä analyysejä voitaisiin hyödyllisellä tavalla yhdistää strategisiin ympäristöarviointeihin.
These analyses could be very helpfully integrated with strategic environmental assessments.
Eurooppalaisten koulutus- ja erityiskoulutusjärjestelmien on vastattava uuden talouden vaatimuksia ja ne on voitava myös yhdistää keskenään.
European systems of education and specialist training must meet the requirements of the new economy and must be able to interconnect.
Niitä varten, jotka hoitavat itse lapsiaan tai huolehtivat vanhuksistaan, on määritettävä omat puite-ehdot, jotta nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää.
Those who care for their own children or look after elderly family members need to have the framework conditions created for them so that the two can be interconnected.
Näin voimme yhdistää koko maanosan sekä helpottaa audiovisuaalialan tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja siten laajentaa huomattavasti näitä markkinoita.
This will enable us not only to interconnect the whole continent, but also facilitate the free movement of goods and services from the audiovisual sector, thereby considerably expanding this market.
Siksi meidän on hyvin tärkeää yhdistää voimamme neuvottelukierroksen päättämiseksi.
It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
Nyt on aika yhdistää voimamme sen varmistamiseksi, että saavutamme tavoitteen.
This is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Kokeile uusia tapoja yhdistää jalokiviä ja pitää hauskaa.
Join the Angry Birds on an epic adventure in a galaxy far, far away.
yhdistää
Ensinnäkin sen tarkoituksena on yhdistää kansalliset ja kansainväliset tutkinnot.
Firstly, it is intended to link national and international qualifications.
Miten voimme yhdistää kilpailukykyä koskevan suunnitelman Eurooppa 2020 -strategiaan?
How are we going to link the competitiveness pact with the EU 2020 strategy?
On tietenkin tärkeää yhdistää ilmastonsuojelustrategia energian sisämarkkinoihin.
It is of course important to link the climate protection strategy with the internal market for energy.
yhdistää
Unionin tärkeänä tehtävänä on yhdistää sisäiset saavutuksensa ja ulkoiset tavoitteensa.
It is a vital task for the Union to link up its achievements, internally, and its objectives, externally.
Lisäksi on välttämätöntä edistää Pohjois- ja Itä-Euroopan avautumista ja yhdistää Baltian maat Euroopan länsiosiin.
Moreover, it is essential to open up Northern and Eastern Europe, and to link up the Baltic states with the west of Europe.
Niiden avulla on mahdollista yhdistää yleiseurooppalaisella tasolla toimivien yhtiöiden taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.
They make it possible to link up the economic and social aspects of companies operating at a pan-European level.
Aikomuksenani ei ole yhdistää järjestelmiä vain pelkän yhdistämisen ilosta.
It is therefore not my intention to merge for the sake of it.
Komission jäsenten Rehnin ja Barnierin virat voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää.
In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
. – Arvoisa puhemies, käsittelemässämme ehdotuksessa yritetään yhdistää taloudelliset tavoitteet kehitystavoitteisiin.
Mr President, the proposal before us seeks to merge economic objectives with development objectives.
yhdistää (juga: yhdistyä)
Asiakirjan tavoitteena ei ole yhdistää sosiaaliturvajärjestelmiä.
The document does not aim to unify social security systems.
Kuka luuli, että Euroopan yhdistäminen olisi helppoa?
After all, who believed that it would be easy to unify Europe?
Vei yli 60 vuotta tuoda maanne takaisin vapaaseen ja demokraattiseen Eurooppaan ja yhdistää maanosamme.
It took over 60 years to bring your country back into a free and democratic Europe and unify our continent.
yhdistää (juga: yhtyä)
Euroopan perustuslain pitäisi yhdistää Euroopan unionin kansat ja kansakunnat.
The European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
Me haluamme mieluummin yhdistää Euroopan demokratioiden Euroopaksi.
We would rather unite Europe in a Europe of the democracies.
Tämä on laajentumisen tavoite, jos haluamme yhdistää koko Euroopan yhdeksi Euroopan unioniksi.
That is the aim of enlargement, to unite the whole of Europe in a European Union.
yhdistää (juga: liittyä)
yhdistää
Vastanneista 36 prosenttia yhdisti kaikkein vahingollisimman sisällön pedofiliaan ja 13 prosenttia uskonlahkoihin.
36% of the respondents ascribe such content to paedophilia and 13% to religious sects.
yhdistää (juga: koostaa)
Toimien keskittämisellä ongelmat vain yhdistettäisiin, eikä tilanne paranisi.
A centralised policy would compound, not ameliorate, the problem.
yhdistää (juga: yhdistellä)
yhdistää (juga: yhdistyä)
yhdistää
Voit yhdistää Extender-laitteen kotiverkkoon langattomasti.
You can connect an Extender to your home network using a wireless connection.
Tällä salasanalla auttaja voi suoraan yhdistää kaksi tietokonetta.
With this password, the helper can directly connect the two computers.
Onko tällaisessa tapauksessa mahdollista yhdistää tiettyjä palveluntarjoajia tai kuluttajia?
Is it possible, in such an eventuality, to connect up certain providers or consumers?
yhdistää (juga: liittää, nivoa)
volume_up
to graft [grafted|grafted] {kt krj} [brsft kiasan]
yhdistää (juga: liittää yhteen)
Mikä on se side, joka yhdistää meidät poliittisesti ja saa meidät toteuttamaan yhteisiä poliittisia toimia?
What is the bond that links us together politically and encourages us to take joint political action?
Tämä on yritys yhdistää palvelut hyödykkeisiin ja käydä yhteisiä neuvotteluja maataloustuotannosta.
These are an attempt to equate services with commodities and carry out joint negotiations on agricultural produce.
Yhteinen hallintorakenne yhdistää kansalliset hankevastaavat, komission hankejohtajat ja urakoitsijat.
This joint management structure brings together the national project managers, the central project managers and the Commission's contractors.
yhdistää
volume_up
to marry [married|married] {kt krj} [brsft kiasan]
Kysymys onkin nyt siitä, kuinka yhdistää nämä kaksi asiaa.
Our question is, therefore: how can we marry the two together?
Voisimmeko yhdistää nämä kaksi asiaa?
Can we please marry these two concepts?
yhdistää (juga: sulauttaa)
volume_up
to meld {kt krj}
yhdistää (juga: pariutua)
Tämän viestin taiteilija Chang Fan-Hsuan yhdistää iloisiin kukkakuvioihin ja tilkkuhahmoihin tässä maksuttomassa Windows 7 -teemassa.
So reads the message artist Chang, Fan-Hsuan pairs with cheerful florals and patchwork characters in this free Windows 7 theme.
Bluetooth Wedge Mobile Keyboard voidaan oletusarvoisesti yhdistää useimpiin lehtiötietokoneisiin pariliitoksella käyttämällä SSP-tekniikkaa ja todennusavainta.
By default, the Bluetooth Wedge Mobile Keyboard pairs with most tablet PCs through secure simple pairing (SSP) with a passkey.
Tietoja Wedge Mobile Keyboardin yhdistämisestä vaihtoehtoisella pariliitosmenetelmällä on kohdassa En voi yhdistää Wedge Mobile Keyboard -näppäimistöä lehtiötietokoneeseen.
For more information on how to successfully pair your Wedge Mobile Keyboard using an alternative pairing mode, see I cannot connect my Wedge Mobile Keyboard to my tablet PC.
yhdistää (juga: liittää yhteen)
Mietinnön tarkoituksena oli yhdistää huolellisesti ja tarkasti ekosysteemien suojelu ja kalastusalan sosiaaliset kysymykset.
The purpose of this report was to combine, with due care and attention, the issue of protecting ecosystems and social issues relating to fisheries.
Jos emme kykene toimimaan tehokkaasti emmekä yhdistä aluetta ongelman ratkaisuun, ei yhteistä poliisi- ja oikeusaluetta tule.
And if we are not capable of being efficient and if we do not relate the area to the resolution of the problem, there will be no common police and judicial area.
Vientitukia koskeva yhteisön lainsäädäntö yhdistää yksiselitteisesti tuen maksun eläinten hyvinvointia koskevien kaikkien ehtojen täyttämiseen.
Community legislation in the field of export refunds unambiguously links the payment of aid to the respect of all the conditions related to animal welfare.
yhdistää
yhdistää (juga: liittää, iestää)

2. Teknologi Informasi: "www-sivuja hyperlinkillä"

yhdistää (juga: liittää)

Contoh penggunaan untuk "yhdistää" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishJälkimmäiselle on nyt suuri tarve, mutta näitä kahta ei voida yhdistää juuri nyt.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
FinnishEn edes tiedä, millä symbolilla olisi Saksassa sellainen voima yhdistää ihmisiä.
I certainly do not know what symbol would have this unifying force in Germany!
FinnishCotonoun sopimus yhdistää nyt toisiinsa 77 AKT-valtiota ja 15 EU:n jäsenvaltiota.
The Cotonou Agreement now joins together 77 ACP States and 15 countries of the EU.
FinnishMeidän on löydettävä keinoja yhdistää nämä päämäärät ja saada ne tukemaan toisiaan.
We have to find ways of linking these goals and making them mutually supportive.
FinnishTunisia on meidän naapurimme, sillä Välimeri ei erota meitä vaan yhdistää meidät.
Tunisia is our neighbour, because the Mediterranean does not divide, it unites us.
FinnishOn välttämätöntä yhdistää tilastot eri talouden aloihin kansallisissa laskelmissa.
They must be linked to the different economic sectors in the national accounts.
FinnishSe on strateginen silta, joka yhdistää Europan Kaspianmereen ja Keski-Aasiaan.
It is a strategic bridge connecting Europe with the Caspian Sea and Central Asia.
FinnishJos olisin ollut Kenian terveysministeriössä, olisin voinut yhdistää nämä pisteet.
Had I been in the Ministry of Health in Kenya, I may have joined these two points.
FinnishTämä on suuri Euroopan hankkeemme, joka yhdistää meitä puoluerajoista riippumatta.
That is the great European project that brings us together across party boundaries.
FinnishTämä on olennainen seikka, mikä yhdistää kilpailukyvyn EU:n sosiaaliseen malliin.
This is a key point for the linkage between competitiveness and the EU social model.
FinnishOnnittelen neuvostoa päätöksestä yhdistää voimat ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin.
I congratulate the Council for getting their act together and taking decisive action.
FinnishMiten tämä voidaan yhdistää kiintiöjärjestelmän vapauttamiseen tai säilyttämiseen?
How can this be combined with the liberalisation or maintenance of the quota system?
FinnishYksi liittymä yhdistää puheen, pikaviestinnän, äänen, kuvan ja verkkoneuvottelun.
A single interface unites voice, instant messaging, audio, video and web-conferencing.
FinnishSe on kiinni jokaisesta ryhmästä, mutta kyseistä kahta asiaa ei saa yhdistää toisiinsa.
That depends on each group, but we must not establish a connection between them.
FinnishTämä alue yhdistää neljätoista Euroopan maata ja 115 miljoonaa Euroopan kansalaista.
This region connects 14 European countries and 115 million European citizens.
FinnishRajoittava perusnäkemys täytyy aina yhdistää voimakkaaseen sosiaaliseen sitoutumiseen.
A repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
FinnishJoten meidän on keksittävä, miten yhdistää vapaakauppa ja ihmisten turvallisuus.
So we have to find a way of reconciling free trade with human security.
FinnishEräs asia kuitenkin yhdistää aivan kaikkia, eli mitä Eurooppa voi tehdä?
There is one point, however, which unites us all, which is: what can Europe do?
FinnishEsittelijä yhdistää tämän tavoitteen vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan talouteen.
The rapporteur links this objective to the establishment of a low emission economy.
FinnishMeillä on siis todellisuudessa kaksi järjestelmää, jotka pitäisi yhdistää.
In reality, we therefore have two systems that should be amalgamated in one system.