Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "ympäristö"

FI

"ympäristö" bahasa Inggris terjemahan

FI ympäristö
volume_up
{kata benda}

ympäristö (juga: luonto, elinympäristö, olot)
Ympäristö muotoilee maanviljelyä samoin tavoin kuin maanviljely ympäristöä.
The environment, which shapes agriculture as much as agriculture shapes the environment.
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): Ilmakuljetukset ja ympäristö
International Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
Kertoja: Tämä ympäristö tuo esille odottamattomia kykyjä Kanzissa ja Panbanishassa.
Narrator: This environment brings out unexpected potential in Kanzi and Panbanisha.
ympäristö (juga: luonne, luonto)
volume_up
nature {kt bnd}
Kustannusten pitämiseksi kurissa ympäristö- ja maisema-arvot jätetään usein huomiotta.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
Luonto ja ympäristö ovat tässä tekstissä suurimpia häviäjiä.
Nature and the environment are the biggest losers in the current text.
Jos yhtäältä talous ja toisaalta ympäristö taistelevat etusijasta, luonto ja ympäristö on asetettava etusijalle.
If the economy and the environment are fighting for priority, nature and the environment have to come out on top.
ympäristö (juga: alue, piirikunta, seutu)
volume_up
district {kt bnd}
ympäristö (juga: sijainti, paikka, paikkakunta)
volume_up
locality {kt bnd}
Unionin epäsuotuisimmassa asemassa olevien alueiden pitäisi siis koko unionin tuella luoda ympäristö, joka suosii aloitteita ja innovaatiota.
The less favoured localities and regions should therefore create, with the help of the entire Union, an environment which is favourable to initiative and innovation.
ympäristö (juga: lähiympäristö)
volume_up
milieu {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "ympäristö" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishEtte ole esittänyt suunnitelmaa EU:n ympäristö- ja sosiaalipolitiikan muuttamisesta.
You do not have a project for transforming Europe environmentally and socially.
FinnishTaloudellinen ympäristö alkaa olla suotuisa taloudellisen toiminnan kannustamiseen.
The climate is becoming favourable to stimulating economic activity.
FinnishMe kaikki kannatamme sellaista markkinataloutta, jossa ympäristö otetaan huomioon.
We all stand for an environmentally responsible market economy.
FinnishYmpäristö on kuitenkin ainutlaatuinen biologisen monimuotoisuuden kannalta.
Yet these environments are unique, with rich biological diversity.
FinnishMikä on paras ympäristö huolehtia vanhuksista ja vammaisista?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
FinnishKuolema ja nälkä eivät todellakaan ole suotuisa ympäristö rauhan syntymiselle!
Death and famine are emphatically not fertile ground for peace.
FinnishMyös komitologiasta neuvosto ja ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta ovat eri mieltä.
Nor does the committee agree with the Council on the subject of comitology.
FinnishTämä on se ympäristö, jossa otamme euron käyttöön ensi vuonna ja sitä seuraavina vuosina.
It is in this context that we are going to introduce the euro next year and in subsequent years.
FinnishVuonna 1992 Riossa pidetyssä ympäristö- ja kehityskonferenssissa käsiteltiin kestävää kehitystä.
In 1992, the Earth Summit took place in Rio to address the issue of sustainable development.
FinnishMinusta tämä on myös koko K.9 artiklaa koskevan keskustelun aatteellinen ympäristö.
That seems to me constantly to be the ideological background in the whole debate about Article K9 as well.
FinnishTaksissa ollaan usein yksin ja ympäristö voi olla tuntematon.
You are very often alone in the car in strange surroundings.
FinnishMe vihreät vaadimme, että EU:n yhteisrahoitus suunnitellaan uudelleen siten, että ympäristö otetaan huomioon.
We Greens request that EU Cofinancing be redesigned to be environmentally friendly.
FinnishTällainen ympäristö on erittäin monimutkainen ympäristö - eräänlainen sekametelisoppa.
It is a very complex scene - a kind of alphabet soup.
FinnishSe on pelottavan otollinen ympäristö terrorismin kehittymiselle.
It represents a fearsome breeding ground for terrorism.
Finnish33:n tai 35 prosentin vähemmistö maassa ei ole pikku juttu, kun otetaan huomioon ympäristö, jossa tämä maa sijaitsee.
For it is no small thing to have a minority of 33% or even 35% in one' s own country.
FinnishKansallisvaltio ei ole enää asianmukainen ympäristö moniin aikamme haasteisiin vastaamiseen.
The nation state is no longer the appropriate context in which to deal with many of the great challenges of our time.
FinnishMenetelmälle on hyvät ympäristö- ja talousperusteet, ja sen tekninen arvo on todettu laajalti.
This process makes perfect sense in both ecological and economic terms and has proved its technical worth on a large scale.
FinnishMeidän on kuitenkin tuomittava myös eräs toinen väkivaltaan liittyvä näkökohta: se ympäristö, jossa väkivalta tapahtuu.
However, we must also denounce another aspect of violence: the context in which violence takes place.
FinnishPersianlahden alueen geopoliittinen ympäristö on nyt erilainen, ja sillä on maailmanlaajuista ja alueellista vaikutusta.
The Gulf region's geopolitical climate is different now, entailing global and regional implications.
FinnishTätä pitäisi helpottaa ottamalla käyttöön totutteluasuntoloita, joiden ympäristö on vangeille sopiva ja heitä tukeva.
In order to help with this, there should be 'halfway houses' which have appropriate, supportive surroundings.