Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "ympäristö"

FI

"ympäristö" bahasa Inggris terjemahan

FI

ympäristö {kata benda}

volume_up
ympäristö (juga: luonto, elinympäristö, olot)
Ympäristö muotoilee maanviljelyä samoin tavoin kuin maanviljely ympäristöä.
The environment, which shapes agriculture as much as agriculture shapes the environment.
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): Ilmakuljetukset ja ympäristö
International Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
Kertoja: Tämä ympäristö tuo esille odottamattomia kykyjä Kanzissa ja Panbanishassa.
Narrator: This environment brings out unexpected potential in Kanzi and Panbanisha.
ympäristö (juga: luonne, luonto)
Kustannusten pitämiseksi kurissa ympäristö- ja maisema-arvot jätetään usein huomiotta.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
Luonto ja ympäristö ovat tässä tekstissä suurimpia häviäjiä.
Nature and the environment are the biggest losers in the current text.
Jos yhtäältä talous ja toisaalta ympäristö taistelevat etusijasta, luonto ja ympäristö on asetettava etusijalle.
If the economy and the environment are fighting for priority, nature and the environment have to come out on top.
ympäristö (juga: alue, piirikunta, seutu)
ympäristö (juga: paikka, sijainti, paikkakunta)
Unionin epäsuotuisimmassa asemassa olevien alueiden pitäisi siis koko unionin tuella luoda ympäristö, joka suosii aloitteita ja innovaatiota.
The less favoured localities and regions should therefore create, with the help of the entire Union, an environment which is favourable to initiative and innovation.
ympäristö (juga: lähiympäristö)

Contoh penggunaan untuk "ympäristö" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

FinnishEU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
The EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
FinnishMyös ympäristö - aikakautemme suuri uhri - on otettu perusteellisesti huomioon.
The environment - the great victim of our time - is also dealt with exhaustively.
Finnish16:43 SS: Meillä on kaksilajinen ympäristö, jota kutsumme "panhomokulttuuriksi".
16:43 SS: So we have a bi-species environment, we call it a "panhomoculture."
FinnishSe merkitsee valtavaa lisäystä nykyisiin ympäristö- ja terveysalan määrärahoihimme.
This amounts to a massive increase of our current environment and health funding.
FinnishTuontitavaroiden on myös oltava laatu-, ympäristö ja sosiaalisten normien mukaisia.
Imported goods must also comply with quality, environmental and social standards.
FinnishTällainen ympäristö meidän on luotava eurooppalaisille myös maailmanlaajuisesti.
This is the environment which we must create for Europeans at a global level as well.
FinnishEtte ole esittänyt suunnitelmaa EU:n ympäristö- ja sosiaalipolitiikan muuttamisesta.
You do not have a project for transforming Europe environmentally and socially.
FinnishSe aiheuttaa vakavia ympäristö- ja terveysongelmia koko elinkaarensa ajan.
It poses significant environment and health problems over its entire life cycle.
FinnishEUROPA > Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä > Ympäristö > Kestävä kehitys
EUROPA > Summaries of EU legislation > Environment > Sustainable development
FinnishViime vuonna todistimme historiallisia sitoumuksia ympäristö- ja energiapolitiikkaan.
Last year we witnessed historic commitments in environment and energy policies.
FinnishKertoja: Tämä ympäristö tuo esille odottamattomia kykyjä Kanzissa ja Panbanishassa.
Narrator: This environment brings out unexpected potential in Kanzi and Panbanisha.
FinnishTosi asiassa ympäristö tarjoaa uuden mahdollisuuden kerätä pääomaa ja voittoa.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
FinnishAllergioiden syynä ovat kemikaaleja sisältävät ruoat ja saastunut ympäristö.
Foods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
FinnishHe ovat huolestuneita, koska Itämeren herkällä alueella ympäristö on uhattuna.
They are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.
FinnishTorjunta-aineista on yhä enenevässä määrin tulossa ympäristö- ja terveysongelma.
Pesticides are increasingly becoming an environmental and health problem.
FinnishMeidän on myös luotava ympäristö, joka kannustaa investoimaan infrastruktuureihin.
We must also create an environment which will encourage investment in infrastructure.
FinnishKuten kaikki tiedämme, ympäristö on julkinen hyödyke, eikä sillä ole sinänsä rajoja.
The environment, as we all know, is a public commodity and, as such, has no borders.
FinnishKansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): Ilmakuljetukset ja ympäristö
International Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
FinnishMeidän on nähtävä terve ympäristö myös välttämättömänä edellytyksenä taloudellemme.
We need to see a healthy environment too as a prerequisite for our economy.
FinnishTämä on merkittävä mahdollisuus ympäristö- ja työllisyyspolitiikan kannalta.
This is a huge opportunity for environment policy and for employment policy.