Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "csalás"

HU

"csalás" bahasa Inggris terjemahan

HU

csalás {kata benda}

volume_up
Ez részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
A képességünk, hogy csaljunk, meghaladja a képességünket a csalás leleplezésére.
Our ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem (vita)
Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (debate)
csalás (juga: csaló, rászedés)
Vagy olyan jelenség történt, ami hatmilliárdból egyszer fordulhat elő, vagy csalás.
We either have a one-in-six-billion phenomenon or a cheat.
Persze vehetne lebeghámot, de az csalás volna.
'I thought the whole point of this sort of exercise was to cheat.'
What cheat is this, how can it be?
csalás
- Ez volna a legocsmányabb, leggerinctelenebb, legbecstelenebb csalás, Genar-Hofoen.
'That's cheating, Genar-Hofoen, or a particularly insulting invita­tion to a duel!
Sosem gondolta, hogy ilyen egyszerű eszközökkel is kiderülhet a csalás.
It had never even occurred to him that his cheating could be exposed by such ordinary means.
Unless you start cheating and just order the salads.
Ez nem mindig tudatos csalás, a tudatalatti gondoskodik önmagáról.
It's not always deliberate deceit, it's just the subconscious looking after itself.
Elnök úr, a taqiyya doktrína alapján a csalás a Koránban elismert harci eszköz.
Mr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
Az EU alapja a megtévesztés, a csalás és a hazugság.
The EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.
Valamennyien civil ruhában voltak, hogy hihetőbb legyen a csalás.
They were dressed in civilian clothes so as to make the deception plausible to someone.
A bűvészet csalás, de élvezzük a csalást.
Magic is deception, but it is a deception we enjoy.
Kék szeméből érzékenység sugárzott felé, a csalás legkisebb jelét sem látta bennük.
His blue eyes were achingly sensitive and utterly unclouded by any sign of deception.
csalás
volume_up
do {kt bnd} [bhs Ingg. Ingg.] [bhs gaul]
Végezetül azt is szeretném elmondani, hogy többet kell tennünk a csalás elleni küzdelem terén.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Hét évvel ezelőtt csalás vádjával letartóztatták, de a vádhatóságnak nem volt semmi esélye.
He was arrested seven years ago on federal racketeering charges, but the government didn't stand a chance.
Az egész csupán kémiai csalás volt, ami szertefoszlott idővel, de az élet is semmivé foszlik idővel, nem?
It was a chemical lie, and it killed with time; but life killed in time, didn't it?
Az akadályok száma még tovább nő, ha országhatárokat átlépő csalás elleni együttműködésről van szó.
The number of obstacles even increases when we come to cross-border anti-fraud cooperation.
Behunytam, kinyitottam a szemem, és láttam, hogy nem csalás, nem ámítás, hacsak csöndjét nem mondom annak.
I closed my eyes and opened them again and saw it was no delusion, any more than her silence was a delusion.
What delusion was this?
It was all faked, of course.
Ballygowlanban ugyan összeházasodtunk, de mikor megjelentek a rokonaim, Micky odajött hozzám, és azt mondta, hogy csalás volt az egész esküvő.
We were married in Ballygowlan, but when my people turned up, Micky came to me and told me the marriage had been a fake.
csalás
csalás
Más esetben elhessegette volna a gondolatot, de ebben a légkörben nem segített az álszent csalás.
At another time he would have repudiated that thought; but in this atmosphere pious humbug was impossible.
Alkotnék egy szókapcsolatot, egy bevált angol szókapcsolatot - és imádom tesztelni a világ legjobb tolmácsait - mindez csalás és ámítás volt!
To coin a phrase, an old English phrase - and I love to test the best interpreters in the world - it was all humbug!
A Parlament által tárgyalt, kibocsátáskereskedelemről szóló irányelv kapitalista "zöldre festés”, és ennek ellenére nem több, mint kaszinó-kapitalizmus, illetve legalizált csalás.
The Emissions Trading Directive before Parliament is capitalist 'greenwash', and, despite that, is nothing less than casino capitalism and a legalised racket.

Contoh penggunaan untuk "csalás" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEz részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
HungarianErre azt válaszoltad, hogy amit a tanáccsal közöltél, az szükséges csalás volt.
You answered her by saying that what you told them was a necessary deception.
HungarianAz október 31-i első kör viszonylag rendben zajlott, nem volt csalás és erőszak.
The first round passed off quite well on 31 October. There was no fraud or violence.
Hungarian- Ez volna a legocsmányabb, leggerinctelenebb, legbecstelenebb csalás, Genar-Hofoen.
'That's cheating, Genar-Hofoen, or a particularly insulting invita­tion to a duel!
HungarianA HÉA-csalás által okozott torzulások kihatnak a forrásrendszer átfogó egyensúlyára.
Distortions caused by VAT fraud affect the overall balance of the resource system.
HungarianTisztázzunk egy dolgot rögtön az elején: az OLAF feladata a csalás elleni küzdelem.
Let us be clear about one thing right from the start: OLAF is there to combat fraud.
HungarianKék szeméből érzékenység sugárzott felé, a csalás legkisebb jelét sem látta bennük.
His blue eyes were achingly sensitive and utterly unclouded by any sign of deception.
HungarianHatékony csalás elleni küzdelmet akarunk látni, amely magában foglalja a megelőzést is.
We want to see an effective fight against fraud, one that includes prevention.
Hungarian. - (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a héa-csalás nem pusztán gyarlóság.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, VAT fraud is not a mere peccadillo.
HungarianBecslések szerint a HÉA-csalás Európában évente 100 milliárd eurót tesz ki.
It is estimated that VAT fraud in Europe comes to EUR 100 billion per year.
HungarianBelgiumban például - a bizonyítható csalás esetének kivételével - három év.
In Belgium, for instance, it is three years except in the case of demonstrable fraud.
HungarianEzért hoztuk létre az OLAF-ot, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, tíz évvel ezelőtt.
That is why we set up OLAF, the European Anti-Fraud Office, ten years ago.
HungarianA képességünk, hogy csaljunk, meghaladja a képességünket a csalás leleplezésére.
Our ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
HungarianEzek az ügyek nem tesznek jót a csalás elleni ellenőrzés komolyságába vetett bizalomnak.
None of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
HungarianMeg kell erősítenünk a csalás elleni küzdelemre szolgáló gyenge mechanizmusokat.
We must give new strength to the weak mechanisms for combating fraud.
HungarianA nagyszámú parlamenti képviselő által képviselt Európai Parlament a csalás melegágya.
The European Parliament, as represented by many MEPs, is a hotbed of fraud.
HungarianA Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem (vita)
Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (debate)
HungarianAz e megállapodásból származó pénzt a csalás elleni küzdelemben kell felhasználni.
The money that results from this agreement must be put to use in the fight against fraud.
HungarianÉs nagyon fontos a csalás elleni küzdelem, én ebben sok sikert kívánok a Bizottságnak.
Combating fraud is also very important, and I wish the Commission good luck with this.
HungarianMímelni akarod, hogy halandó vagy, ám a csalás haragra gerjeszt, és ettől ölnöd kell.
You want to pretend to be mortal, but to deceive makes you angry and it makes you kill.