HU csalás
volume_up
{kata benda}

volume_up
fraud {kt bnd}
Ez részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
A képességünk, hogy csaljunk, meghaladja a képességünket a csalás leleplezésére.
Our ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem (vita)
Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (debate)
csalás (juga: csaló, rászedés)
volume_up
cheat {kt bnd}
Vagy olyan jelenség történt, ami hatmilliárdból egyszer fordulhat elő, vagy csalás.
We either have a one-in-six-billion phenomenon or a cheat.
Persze vehetne lebeghámot, de az csalás volna.
'I thought the whole point of this sort of exercise was to cheat.'
What cheat is this, how can it be?
csalás
volume_up
cheating {kt bnd}
- Ez volna a legocsmányabb, leggerinctelenebb, legbecstelenebb csalás, Genar-Hofoen.
'That's cheating, Genar-Hofoen, or a particularly insulting invita­tion to a duel!
Sosem gondolta, hogy ilyen egyszerű eszközökkel is kiderülhet a csalás.
It had never even occurred to him that his cheating could be exposed by such ordinary means.
Unless you start cheating and just order the salads.
csalás (juga: csalárdság, megtévesztés)
volume_up
deceit {kt bnd}
Ez nem mindig tudatos csalás, a tudatalatti gondoskodik önmagáról.
It's not always deliberate deceit, it's just the subconscious looking after itself.
Elnök úr, a taqiyya doktrína alapján a csalás a Koránban elismert harci eszköz.
Mr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
Az EU alapja a megtévesztés, a csalás és a hazugság.
The EU is founded on misrepresentation, deceit and lies.
csalás (juga: fortély, csalódás, tévedés)
volume_up
deception {kt bnd}
Valamennyien civil ruhában voltak, hogy hihetőbb legyen a csalás.
They were dressed in civilian clothes so as to make the deception plausible to someone.
A bűvészet csalás, de élvezzük a csalást.
Magic is deception, but it is a deception we enjoy.
Kék szeméből érzékenység sugárzott felé, a csalás legkisebb jelét sem látta bennük.
His blue eyes were achingly sensitive and utterly unclouded by any sign of deception.
csalás
volume_up
do {kt bnd} [bhs Ingg. Ingg.] [bhs gaul]
Végezetül azt is szeretném elmondani, hogy többet kell tennünk a csalás elleni küzdelem terén.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Hét évvel ezelőtt csalás vádjával letartóztatták, de a vádhatóságnak nem volt semmi esélye.
He was arrested seven years ago on federal racketeering charges, but the government didn't stand a chance.
Az egész csupán kémiai csalás volt, ami szertefoszlott idővel, de az élet is semmivé foszlik idővel, nem?
It was a chemical lie, and it killed with time; but life killed in time, didn't it?
Az akadályok száma még tovább nő, ha országhatárokat átlépő csalás elleni együttműködésről van szó.
The number of obstacles even increases when we come to cross-border anti-fraud cooperation.
Behunytam, kinyitottam a szemem, és láttam, hogy nem csalás, nem ámítás, hacsak csöndjét nem mondom annak.
I closed my eyes and opened them again and saw it was no delusion, any more than her silence was a delusion.
What delusion was this?
volume_up
fake {kt bnd}
It was all faked, of course.
Ballygowlanban ugyan összeházasodtunk, de mikor megjelentek a rokonaim, Micky odajött hozzám, és azt mondta, hogy csalás volt az egész esküvő.
We were married in Ballygowlan, but when my people turned up, Micky came to me and told me the marriage had been a fake.
csalás
volume_up
gip {kt bnd}
volume_up
gouge {kt bnd}
csalás
volume_up
gyp {kt bnd}
Más esetben elhessegette volna a gondolatot, de ebben a légkörben nem segített az álszent csalás.
At another time he would have repudiated that thought; but in this atmosphere pious humbug was impossible.
Alkotnék egy szókapcsolatot, egy bevált angol szókapcsolatot - és imádom tesztelni a világ legjobb tolmácsait - mindez csalás és ámítás volt!
To coin a phrase, an old English phrase - and I love to test the best interpreters in the world - it was all humbug!
A Parlament által tárgyalt, kibocsátáskereskedelemről szóló irányelv kapitalista "zöldre festés”, és ennek ellenére nem több, mint kaszinó-kapitalizmus, illetve legalizált csalás.
The Emissions Trading Directive before Parliament is capitalist 'greenwash', and, despite that, is nothing less than casino capitalism and a legalised racket.
csalás (juga: feljáró, felhajtó, átverés, panama)
volume_up
ramp {kt bnd}
csalás (juga: szélhámosság, gazság)
volume_up
roguery {kt bnd}
csalás
volume_up
scam {kt bnd}
Ez azonban kétségtelenül csalás, amely európai válaszlépést kíván.
But this is without doubt a scam which requires a European response.
Heller nem akarja, hogy tudd, hogy ez az egész csalás!
Heller doesn't want you to know this whole thing is a scam.
Szállitmányozás, bukméker-klub, biztosítási csalás, mindegy.
Insider trading, a line we got at a bookie club, insurance scam, whatever.
csalás (juga: becsapás)
volume_up
sell {kt bnd}
volume_up
sham {kt bnd}
Az állítólagos megválasztása egy szörnyű csalás, a hatalma nem legitim és az az erőszak, amit az ellenzékkel szemben alkalmazott, egy brutális bűncselekmény.
His alleged election is a dreadful sham, his power is not legitimate and his violence against the opposition is a brutal crime.
csalás (juga: szélhámosság, svindli)
volume_up
swindle {kt bnd}
Több volt ez a felismerés a puszta ténynél, hogy minden üzlet csalás.
But there was more to it than the mere fact that business is a swindle.
A legagyafúrtabb csalás Horatio Bottomley ideje óta.
It's the cleverest swindle since the time of Horatio Bottomley.
Először azt hirdetni, hogy a demokrácia csalás, azután pedig azt, hogy harcolj a demokráciáért!
To say first Democracy is a swindle, and then Fight for democracy! is not good tactics.
csalás (juga: trükk)
volume_up
trickery {kt bnd}
Semmi sem csúszik fel vagy le az ingujjamon, nincs csalás.
Nothing goes up or down my sleeve, no trickery.

Contoh penggunaan untuk "csalás" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianMímelni akarod, hogy halandó vagy, ám a csalás haragra gerjeszt, és ettől ölnöd kell.
You want to pretend to be mortal, but to deceive makes you angry and it makes you kill.
HungarianAz ellenzéki pártok azt hangoztatják, hogy a csalás az eredményt 10-15%-kal másította meg.
The opposition parties maintain that rigging has altered the result by 10-15%.
HungarianA szakmutatóban mindenképpen csalás és ámítás nélkül hirdethetné magát így:
He knew he could advertise himself in the Yellow Pages most successfullyeven without lying.
HungarianKövetelem, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal indítson átfogó vizsgálatot az ügyben.
I hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
HungarianAz egész csupán kémiai csalás volt, ami szertefoszlott idővel, de az élet is semmivé foszlik idővel, nem?
It was a chemical lie, and it killed with time; but life killed in time, didn't it?
HungarianHét évvel ezelőtt csalás vádjával letartóztatták, de a vádhatóságnak nem volt semmi esélye.
He was arrested seven years ago on federal racketeering charges, but the government didn't stand a chance.
HungarianAz EBB elszámoltatható valamennyi uniós tagállam, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal felé.
The EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
Hungarian1990 óta körülbelül 6000, összesen 700 milliárd euróra becsült vállalatot privatizáltak csalás útján.
Since 1990, approximately 6 000 companies valued at EUR 700 billion have been privatised fraudulently.
HungarianEbben van egy kis csalás, és ez nagyon tetszik Bruisernek.
This has a fraudulent ring to it, and Bruiser likes it.
Hungarian- hosszú üzemidőt és a csalás ellen védelmet biztosítsanak,
- conform with the provisions of this Directive,
HungarianCsalás az egész, de a Great Benefitnek rengeteg pénze van, és szívesen perkál az olyanoknak, mint a Tinley Britt.
It's a rip-off, but Great Benefit has plenty of money and doesn't mind paying people like Tinley Britt.
HungarianEz utóbbi csalás rosszabb lenne az előbbinél."
And the last error shall be worse than the first.
HungarianEgyszerű csalás, vagy különleges jelenség?
Elaborate prank or extraterrestrial phenomenon?
HungarianÚjra és újra figyelmeztettem, mi vár ránk, ha kiderül, hogy nincs semmi csalás a Trikkala mentési kísérlete körül.
I warned him again and again what it meant if we discovered there was nothing phoney about the Trikkala salvage attempt.
HungarianA állásfoglalás kész tényként kezeli azt, hogy az Ahmadinezsád elnök győzelmét hozó választásokon csalás történt.
In the resolution, it is taken for granted that the elections that brought victory to President Ahmadinejad were fraudulent.
HungarianArra gondolok, hogy a csalás következménye a jelentős pénzbüntetés kirovása vagy a támogatási rendszerekből való kizárás lehetne.
I am thinking of significant financial penalties, as well as exclusion from subsidy schemes as a consequence.
HungarianEz éppannyira igaz, mint az, hogy a világ legjobb törvényhozója sem képes megakadályozni a csalás szándékával, jogsértő módon folytatott kereskedelmet.
Nor can the best legislator in the world prevent trade with criminal or fraudulent intent.
HungarianNem csalás, nem ámítás: csakugyan elkezdődött!
HungarianValami csalás volt a videón!
Something was wrong in the tape he left me.
HungarianCsalás, csalás! ordított fel Agli.