HU forog
volume_up
{kata kerja}

Megpörgette a kulcsot a láncon, és nézte, ahogy forog körbe, körbe.
He twirled the key on its chain, watching it go around and around.
Forog, forog, és mindig valahol másutt áll meg.
Go round and round and stop at something different every time.'
Ezek a nagyfejűek azt gondolják magukról, hogy az ő vacak dolgaik körül forog a világ.
s think their potty affairs are what makes the world go round.
forog (juga: kering, köröz, pörög, vonaglik)
volume_up
to gyrate {kt krj}
A mai vita akörül forog, hogy mi az eszköz finanszírozásának optimális módja.
Today's debate hinges on the best way to finance this instrument.
volume_up
to reel {kt krj}
forog (juga: kering, forgat)
Úgy tűnt, hogy minden egy hatalmas erőt megidéző rítus körül forog.
It all seemed to revolve around a special ritual of immense power.
Minden akörül forog, hogy ki ütött elsőnek.
Now, it all seems to revolve around who struck the first blow.
Az egész életük csak a farkuk körül forog.
Their entire lives revolve around their penises.
Az erkölcsös hogy néhány dagadt, zsíros fickó meztelenül forog...
Is it moral to let some fat, greasy man roll around naked...
Vatutin látta, hogy a másiknak vérben forog a szeme.
Vatutin looked up in annoyance to see the other man roll his eyes.
És véssétek az eszetekbe... behúz, forog, kicsap!
Remember... rip it, roll it, and punch it!
A Föld holdja majdnem háromezer-háromszáz kilométer átmérőjű, és nem forog a Földhöz képest.
The Earth's moon is almost two thousand miles in diameter and does not rotate with respect to Earth.
So it doesn't rotate with the earth.
Ahogy a Föld forog, fényképeket készítünk és így egy az égen átnyúló legyezőt kapunk.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
volume_up
to screw {kt krj}
Ha valami túl szépnek hangzik, akkor átverés esete forog fenn.
If something sounds too good to be true, someone's being screwed.
forog (juga: megfordul, kieszel, kitalál, fordul)
volume_up
to spin {kt krj}
Ha ezt a tárcsát forgatom, a kisebbik gyorsabban forog majd.
If I spin this pulley, the small one's going to spin much faster.
Most az Intézet még valamit tud: azt, hogy a csillag forog.
Now the Institute knew one thing more: the star's spin.
A fejem forog, homályosan látok, s ez az őrült kék-vörös villogás megvakít.
My head spins wildly and my vision is blurred, and the frantic flashing of the red and blue lights blinds me.
forog (juga: elfordul, forgat)
volume_up
to swivel {kt krj}
You mean they swivel?
A gép forog, forog, és tovább kell forognia örökké.
The machine turns, turns and must keep on turning–for ever.
A belső hordó így állandóan mozdulatlan lesz, és csak a külső forog.
The inner one would remain steady; only the outer one would turn.
Egy ekkora műveletnek számtalan fogaskereke van, fiatal barátom, és nem forog mind ugyanabba az irányba.
There are many wheels in such an operation, and they don't all turn in the same direction, my young friend.
forog (juga: pörög)
forog (juga: forgat, pörög, pörget, pödör)
volume_up
to twirl {kt krj}
Megpörgette a kulcsot a láncon, és nézte, ahogy forog körbe, körbe.
He twirled the key on its chain, watching it go around and around.
Talán olyan lehet, mint amikor ejtőernyővel kiugrik az ember, és a levegőben forog.
He heard the steel overhead wheels roll along the metal tubing and wondered what it was like to ride the damned thing.
Egy ekkora műveletnek számtalan fogaskereke van, fiatal barátom, és nem forog mind ugyanabba az irányba.
There are many wheels in such an operation, and they don't all turn in the same direction, my young friend.

Contoh penggunaan untuk "forog" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Hungarian- Azt képzeled, hogy ölbe tett kézzel várakozom, miközben az apám veszélyben forog?
You think I'd be satisfied doing nothing, waiting, while my father's in danger?
HungarianTehát trillió és trillió tonna forró metál óránként 3000 mérföldet forog, így...
So a trillion trillion tons of hot metal spinning at a thousand miles an hour, so...
HungarianA fejében működő egyensúly-ellenőrző készülék azt jelezte, hogy még mindig forog.
The part of her head which monitored equilibrium reported that she was still turning.
HungarianEz azt jelenti, hogy Délföld is veszélyben forog? kérdezte aggodalmasan Flick.
Does this mean that the Southland is in danger, too? asked an anxious Flick.
HungarianMost ő is közéjük tartozott, és látta, mi forog kockán, ha nem bocsátkoznak háborúba.
Now he was one of them, and now he saw what lay in the abyss of not going to war.
HungarianAz Európai Uniónak még további szerepe van, és szavahihetőségünk forog kockán.
The European Union still has a role to play and our credibility is at stake.
HungarianNos, tehát néztem ezeket a Brown féle mozgásnak nevezett dolgot -- csak forog körbe.
Well, so I looked at these things called Brownian motion -- just goes around.
HungarianNemcsak hitelességünk forog kockán: az országok ténylegesen nehézségekkel küzdenek.
It is not only our credibility which is at stake; countries really face a challenge.
HungarianKövetkezésképpen ebben a vitában az Európai Unió hitelessége is kockán forog.
The European Union's credibility is therefore also at stake in this dispute.
HungarianSok ember megélhetése forog kockán, nekik rövid időn belül van szükségük segítségre.
Many people's livelihoods are at risk, and they need help in the short term.
HungarianWendyt egy pillanatra megint elfogta az émelyítő érzés, hogy visszafelé forog az idő.
Wendy had a moment of that sickening time-is-running- backward feeling again.
HungarianNem vállalhatunk kockázatokat ott, ahol a természet és az emberiség léte forog kockán.
We cannot take risks where the prevention of nature and humanity is concerned.
HungarianJaffe azért választotta ezt az időt, mert tudta, hogy a Nagy Mű veszélyben forog.
Jaffe had chosen to come now because he knew his Great Work was being conspired against.
HungarianMinden gondolatunk körülöttük forog ma, akiket életük virágjában ért a halál.
Our thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
HungarianKülönben is látni lehet az ember szemén, ha fél, hogy az élete forog kockán.
Besides, I can read in a man's eye when it is his own skin that he is frightened for.
HungarianVégtére számunkra itt, az Európai Parlamentben egy alapvető kérdés forog kockán.
Ultimately, for us here in the European Parliament, there is a fundamental issue at stake.
HungarianAhogy a Föld forog, fényképeket készítünk és így egy az égen átnyúló legyezőt kapunk.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
HungarianIgaz, felhagyott vele, de egészsége továbbra is nagy veszélyben forog.
It is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
HungarianNe szakítsuk meg azonban a párbeszédet, ha az ország függetlensége forog kockán.
Let us not, however, break off the dialogue if the independence of this country is at stake.
HungarianNemcsak a Quiddity forog kockán, jóllehet az már önmagában is eléggé értékes.
It isn't just Quiddity that's at stake, though that's valuable enough.