HU

kap {kata kerja}

volume_up
1. lazim
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
A mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
(RO) A sajtószabadság sohasem kap megfelelő védelmet a visszaélésekkel szemben.
(RO) Freedom of the press is never given adequate protection against abuse.
A részvétel azonban nem azt jelenti, hogy mindenki kap valamit.
However, participation does not mean that everyone is given something.
Amikor azonban az ember ilyen lehetőséget kap, némileg ideges lesz.
But when you get that opportunity, you get a little nervous.
Valószínűleg kap majd egy csomagot, és nem lesz szabad kinyitnia ha kap egyáltalán valamit.
What you will probably get will be a package you won't be allowed to open--providing you get anything at all.
Meleagrant elszántnak látszott, Gwenhwyfar tudta, hogy tőle nem kap választ.
He looked desperate, and Gwenhwyfar knew that she could get no information from him.
A KAP korábbi reformjai a mezőgazdasági piacok liberalizációjához vezettek.
Previous CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
A számvitel megbízható, és a KAP területén is előrelépést látunk.
We have reliable accounts and we have achieved improvements on the CAP.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
As you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Egyértelműen a piac torzításához vezet, ha a gyárépítéshez az egyik vállalkozó kap támogatást, míg a másik nem.
The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
Amennyiben kérelmére nem kap választ, vagy nem biztos abban, hogy megkapja a hosszabbítást, legjobban teszi, ha a 3 hónapos időszak lejárta előtt hazatér.
If you haven't received a reply or you are unsure that you will obtain the extension, the best for you is to return before the end of the 3-month period.
Most már megszabadult a Greenholtz, Simmon és Lederbetter cégtől, és a kilátás, hogy valahol új állást kap, kellemes várakozással töltötte el.
In the meantime, she was free of Greenholtz, Simmon and Lederbetter, and the prospect of obtaining a situation elsewhere filled her with pleasurable anticipation.
Ennek értelmében körülbelül 860 millió euró támogatást kap majd.
To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
Amennyiben Ön nincs jelen, a kérdést ejtik, és nem kap rá választ.”
If you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'
Mindenki, aki nyilvántartásba veteti vállalatát, válaszul körülbelül 8-10 levelet kap.
Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
to snatch the opportunity
to snatch at the chance
to snatch at the chance
2. "betegséget"
Ebben az esetben az első válasz, amit az ügyfél kap, az, hogy ez a cég mintaszerződése, amelyen nem lehet változtatni.
In this instance, the first response the consumer receives is that there is a standard company contract and it cannot be amended.
Az illető személy olyan alapilletményt kap, amely biztosítja, hogy nettó díjazása legalább azon nettó díjazással legyen egyenlő, amelyet az új szerződés megkötése előtt kapott.
He shall receive a basic salary such as will ensure that his net remuneration is at least equal to the net remuneration which he received before the new contract was concluded.
Tizenegy órakor mondta Fern az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy a Galaktika rhajóépítő, amit eladtunk, hárommillió dolláros megrendelést kap az új űrkorszak jegyében.
At eleven, said Fern, the President of the United States announced that Galactic Spacecraft, which we had sold, was receiving a three-billion contract for the New Age of Space.
Szorít az idő: előbb az új KAP kereteit kell kidolgoznunk, hogy ehhez rendelhessük hozzá a költségvetést, és nem fordítva.
Time is pressing: first, we need to develop the CAP framework and then use it as a basis for the budget, and not the other way around.
3. "szavazatot"

Contoh penggunaan untuk "kap" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianMivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
As you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
HungarianAzért, mert a strukturális alapok és a kohéziós politika nem egyezett a KAP-pal?
Was it that the structural funds and cohesion policy were no match for the CAP?
HungarianTárgy: A moduláció javasolt növekedése a KAP "egészségügyi ellenőrzés” keretében
Subject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
HungarianJóval többet fog keresni a vacak hatdolláros órabérnél, amit a lámpagyárban kap.
She would earn more than the six lousy bucks an hour she got at the lamp factory.
HungarianE határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
A mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
HungarianAz utca túloldalán lévő parkolóban kap egy helyet, és tessék, itt van két kulcs.
You get one parking space in the lot across the street, and here are two keys.
HungarianSzülőhazámban, Máltán a halászat és az akvakultúra egyaránt nagy hangsúlyt kap.
In my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
HungarianEzért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
HungarianSzoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
There is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
HungarianE tekintetben az EU 2020 stratégia tartalmaz néhány elképzelést a leendő KAP-ról.
In this regard, the EU 2020 strategy includes some ideas about the future CAP.
HungarianAnyukád új állást kap, ahol jóval többet fog keresni, mint hat dollárt óránként.
Your mother has a new job, one that pays a lot more than six dollars an hour.
HungarianHa elszalasztjuk a lehetőséget, Európa öt éven belül nem kap második lehetőséget.
If we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
HungarianA KAP-ra fordított költségek már nem emésztik fel a Közösség pénzének nagy részét.
Expenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.
Hungarian- Néhány napon belül parancsot kap a Császártól, hogy hagyja el a Trantort.
In a few days, there will be an order from the Emperor for you to leave Trantor.
HungarianÖt másodpercet kap, hogy eltakarodjon innen, vagy az embereim odapörkölnek magának!
You’ve got five seconds to be gone before I order my men to fire!”
HungarianEzzel az adós figyelmehzetést kap, és mindez különféle bonyoldalmakat okozhat.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
HungarianAzonban szeretném megkérdezni, hogy az élelmezésbiztonság is helyet kap-e a vitában?
However, I wanted to ask whether food security will be part of the discussions.
HungarianA Nabucco csak akkor lehet sikeres, ha hosszú távú politikai garanciákat kap.
Nabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
HungarianA gazdasági válság idején sokkal nagyobb szerepet kap az etika és a morális értékek.
At a time of economic crisis, moral values and ethics have become more important.
HungarianA kulcsfontosságú vita a tejről a KAP felülvizsgálatával kapcsolatban történik majd.
The crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.