Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "kedvező"

HU

"kedvező" bahasa Inggris terjemahan

HU kedvező
volume_up
{kata sifat}

kedvező (juga: előnyös)
Az egyéni teljesítmények bátorításához kedvező környezetet kell teremtenünk.
In order to encourage individual achievement a favourable environment has to be created.
Csúcsteljesítmény eléréséhez azonban kedvező körülmények között különleges figyelemre van szükség.
However, top performance requires special attention under favourable circumstances.
Remélem, hogy vitánknak kedvező visszhangja lesz az Európai Unióban és azon túl is.
I hope our debate meets with favourable resonance in the European Union and beyond.
kedvező (juga: becsületes, korrekt, tisztességes, )
volume_up
fair {kt sft}
Remélem, hogy a Tanács és a Bizottság kedvező elbírálásban fogja részesíteni ezt az ötletet.
I hope that Council and Commission will give this idea a fair wind.
Nem, hacsak meg nem érkezik a kedvező szél - feleltrá a földlakó bőszen.
Not unless we raise a fair wind, Carse said grimly, and even then not by much of a margin.
Nehéz a navigálás, de most kedvező szelet kaptunk.
It's hard to navigate, but this wind is a fair one.
kedvező (juga: előnyös)
volume_up
favorable {kt sft}
- Õfelsége kedvező elbírálásban részesítette kihallgatásra vonatkozó kérését.
The king has taken favorable notice of your message.
Körültekintő módon arra is ügyelt, hogy kedvező fénybe állítsa a gazdagságát.
Mary Beth was also very canny about presenting her wealth in a favorable light to other people.
Mindaz, amit a főfelügyelő megtudott, egyértelműen kedvező volt.
The information that the superintendent gathered was entirely favorable.
kedvező (juga: nyájas, barátságos, kedves, baráti)
volume_up
friendly {kt sft}
A békés megoldással vagy megegyezés útján rendezett ügyek nagyobb száma egyaránt kedvező és elismerésre méltó eredmény.
The increased number of friendly solutions and settlement of cases is both positive and praiseworthy.
Ez nem illik bele abba a csomagba, amely a fenntartható közlekedésért érvel a környezetnek nem kedvező közlekedési formákkal szemben.
That does not fit in with a package that is arguing for sustainable transport over forms that are not friendly to the environment.
Egy ilyen támogató struktúra fenntartásának és nők számára kedvező kialakításának az európai uniós támogatási stratégia központi elemét kell képeznie.
One of the core European support strategies must be to maintain this supportive structure and develop it in a woman-friendly way.
kedvező (juga: sokat ígérő, sikeres)
Három nap múlva megújul a hold, s ebben a kedvező időpontban meg fogja kapni a kardot.
In three days the moon will be new again, and at that auspicious time he shall have the sword.
A hadművelet neve, amit véletlenül hallott meg egy Diego Checa nevű kapitánnyal folytatott rövid beszélgetés során, szintén kedvező előjelnek látszott.
The name of the operation, which he'd overheard in a brief conversation with Captain Diego Checa, also seemed auspicious.
kedvező (juga: enyhe, elnéző, irgalmas, kegyelmes)
volume_up
clement {kt sft}
kedvező (juga: szerencsés)
volume_up
fortunate {kt sft}
kedvező (juga: jóindulatú, kegyes)

Contoh penggunaan untuk "kedvező" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianNem az lesz-e a kedvező pillanat, hogy rajtuk üssünk, mielőtt védekezni tudnának?
Would not that be the time to surprise them, before they could defend themselves?
HungarianÖsszességében kedvező hatásúnak tartom a jelentést, és emiatt mellette szavaztunk.
Overall, we consider it to be positive, and we voted in favour for this reason.
HungarianMeggyőződésem, hogy holnap kedvező fogadtatásban lesz része ennek a jelentésnek.
I am convinced that we can achieve a positive vote on this report tomorrow.
HungarianMindenféleképp azt hiszem, hogy valamiféle kedvező szakosodásra szükség van.
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
HungarianKedvező jel, hogy az EU személyzeti szabályzatának reformja már megkezdődött.
The positive aspect here is that the EU Staff Regulations are about to be reformed.
HungarianAz elnökség üdvözli a legutóbbi háromoldalú megbeszélés kedvező eredményét.
The Presidency welcomes the positive result of the most recent trialogue meeting.
HungarianKedvező fejleményekről lehet beszámolni az oktatás érzékeny területét illetően is.
There are also positive developments with regard to the sensitive issue of education.
HungarianEnnélfogva amiatt aggódom, hogy jövőre nem folytatódik e kedvező tendencia.
Therefore, I am concerned that the positive trend will not continue next year.
HungarianA kedvező alkalom akkor jött el, amikor Amyas teljesen belegabalyodott a Greer lányba.
My opportunity came when Amyas lost his head so completely over the Greer girl.
HungarianA kultúra azért fejlődhetett ott ki egyáltalán, mert az éghajlata igen kedvező.
It is that culture developed there at all, for the climate is so pleasant.
HungarianEz a javaslat valóban kedvező hatással lesz milliónyi európai gyerek egészségére.
This proposal will produce real health benefits for millions of children across Europe.
HungarianA Lisszaboni Szerződés előírja ezt a lépést, ami kedvező fejlemény lenne.
The Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
HungarianA kedvező szavazatok után szerencsére csak önmagát tünteti fel nagyon ostoba színben.
Fortunately, after the positive votes, he is merely making himself look very silly.
HungarianAz előadó szóbeli módosítása tükrözte ezeket a kedvező oroszországi fejleményeket.
The rapporteur's oral amendment reflected these positive trends in Russia.
HungarianSzükséges, hogy kedvező feltételeket biztosítsunk az európai tehetségek számára.
It is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.
HungarianÍrországban a cukorrépát kölcsönösen kedvező rotációban termesztették a búzával.
In Ireland, beet was grown in a mutually beneficial rotation with wheat.
HungarianNoha az eredmények tagországonként különböznek, az általános összbenyomás kedvező.
Although results vary across the different Member States, the general tone is positive.
HungarianA terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezők (vita)
The factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (debate)
HungarianA kedvező eredmények ellenére még mindig sok a tennivaló e problémával kapcsolatban.
Despite positive results, there is still much to be done in relation to this problem.
HungarianEgyértelmű, hogy mind kedvező megtakarítást, mind jó külpolitikát fog eredményezni.
It is clear that we are making both good savings and good external policy.