Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "megoldás"

HU

"megoldás" bahasa Inggris terjemahan

HU megoldás
volume_up
{kata benda}

1. lazim

megoldás (juga: kulcs, billentyű, megoldások, hangnem)
volume_up
key {kt bnd}
Úgy gondolom, hogy a megoldás Afrika déli régiójának kezében van.
I believe that the key to ending this lies in southern Africa.
Walesben a pragmatikus hozzáállás volt a megoldás kulcsa.
In Wales, the key has been to take a pragmatic approach.
A megoldás szempontjából rendkívül fontos a várható nehézségekre való felkészülés és a gyors cselekvés.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
megoldás
megoldás (juga: fortély, kiút, kisegítő eszköz)
volume_up
expedient {kt bnd}
Emellett nem kellene meglévő munkahelyeket kockáztatnunk azért, hogy egy alkalmatlan megoldás használata teret nyerjen.
However, we should not risk jobs for the sake of a product that does not really seem expedient.
Éppen ezért a választott megoldás történelmi értelemben a legtermészetesebb, gyakorlati szempontból meg a legcélszerűbb volt.
The chosen approach was therefore the most natural in historical terms and the most expedient in practical terms.
megoldás
volume_up
resolving {kt bnd}
Jelenleg általánosan elismert tény, hogy a megoldás kulcsa a fogyatékosság kérdésének tudomásulvétele.
It is now generally acknowledged that taking notice of the issue of disability is the key to resolving it.
Köszönjük Jerzy Buzek elnöknek, hogy a megoldás érdekében Szlovákiában járt követségben.
We would like to thank President Jerzy Buzek for his mission to Slovakia aimed at resolving the issue.
Az európai polgároknak minden megoldás, ma már minden megoldás az itt felvázolt problémákra, érzékeny fülekre talál.
As far as European citizens are concerned, people are now open to consider any means of resolving the problems outlined here.
A havonta gyakorolt nyilvános megnevezés és megszégyenítés stratégiája az utolsó megoldás.
The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Tehát ez a végső megoldás arra az esetre, ha a jogszabály megbukik.
So that is the ultimate resort, should this legislation fail.
A katonai és polgári védelmi eszközök katasztrófaelhárításban történő felhasználása csak a legvégső megoldás lehet.
Military and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
megoldás (juga: feloldás, megfejtés, oldat, oldás)
volume_up
solution {kt bnd}
Ettől eltérő megoldás csak a megoldás hosszú időre való halasztását jelentette volna.
A different solution could mean delaying the solution for a long time.
Ez szerencsétlen megoldás lenne, nem ez a helyes megoldás!
This is a poor solution; this is not the right solution!
Hiszem, hogy a végül elfogadott megoldás a helyes és megfelelő megoldás.
I think the solution adopted is quite a good and proper solution.
megoldás
volume_up
solving {kt bnd}
"Probléma megoldás: "John a legtöbb problémát felismeri megfelelő idő alatt.
Problem solving -- John identifies most problems within appropriate time frames.
A megoldás komplex intézkedést igényel, amelyhez nélkülözhetetlen a politikai elhivatottság.
Solving the problem requires complex arrangements, which cannot be made without political determination.
megoldás
volume_up
tackling {kt bnd}
A Bizottság azonban egy minimalista, sőt, idealisztikus megoldás elfogadását választotta egy nagyon is valós probléma kezelésére.
However, the Commission has chosen to adopt a minimalist, even idealistic, solution to tackling a very real problem.
Ugyanezt a gondolatmenetet követve, az éghajlatváltozás problémájának kezelése hosszú távú feladat, és nincs csalhatatlan vagy egyszerű megoldás.
In the same vein, tackling climate change is a long-term matter, and there is no silver bullet or simple solution.
megoldás

2. "feladaté"

megoldás (juga: válasz, felelet)
volume_up
answer {kt bnd}
Ha egy csap csöpög, nem az a megoldás, hogy elzárjuk, hanem hogy megjavítjuk.
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
Könnyű megoldás, és én szeretnék könnyű megoldást találni, hogy lezár- hassam a dolgot.
It's an easy answer, and I'd like to find an easy answer so we can wrap this thing up fast.
Egy tisztán kormányközi megoldás nem lehet a helyes válasz.
A purely intergovernmental solution cannot be the right answer.

3. "csomóé"

megoldás
volume_up
loosening {kt bnd}
megoldás
volume_up
unbinding {kt bnd}
volume_up
undoing {kt bnd}
megoldás
megoldás
volume_up
untying {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "megoldás" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianCsak egyetlen megoldás kínálkozott: a gépet át kell alakítani tengeralattjáróvá.
There was but one thing to do - to change our machine again into a submarine.
HungarianEz persze lehet Bázel II, lehet adójogi nyilvántartás, lehet sokféle megoldás.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
HungarianKár a múlton siránkozni, de mondhatom, nekem ez lett volna a legjobb megoldás!
One ought not to repine; - but, to be sure, it would have been such a thing for me!
HungarianEz a legjobb megoldás, ha öldöklés nélkül akarnak véget vetni ennek az egésznek.
If you want a chance to end this without getting people killed, this is the best one.
HungarianSőt, számos kadmium-telluridtól mentes helyettesítő megoldás is elérhető a piacon.
Rather, there are numerous cadmium telluride-free alternatives on the market.
HungarianA második megoldás csak decentralizált megújuló elektromosság útján lehetséges.
The second option will be possible only through decentralised renewable electricity.
HungarianEz az egyetlen megoldás arra, hogy a klímaváltozás jövőbeni hatásait megfékezzük.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
HungarianMinden más megoldás megfosztja Európát függetlenségétől és az önellátástól.
Any other choice would deprive Europe of its independence and self-sufficiency.
HungarianAz ügyek egyharmadában a panaszos megelégedésére békés megoldás született.
One third of cases were settled amicably to the satisfaction of the complainant.
HungarianDemerzel nem tudott döntéseket hozni, mert egyetlen jó megoldás sem maradt.
Demerzel had been unable to make choices because there were no good ones left.
HungarianHendrik, ha úgy gondolnám, hogy van más megoldás, azt választanám.
If I thought there was any other way, Mr. Hendrik, believe me I'd take it.
HungarianA részidős foglalkoztatás például jó megoldás, ha a munkavállaló ezt választja.
Part-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.
HungarianValamennyien tudjuk, hogy sok lehetséges alternatív megoldás van az asztalon.
We all know that there are many possible alternative solutions on the table.
HungarianTehát valójában, ha bánkódás nélküli életet akarunk élni, erre is van megoldás.
So if, in fact, you want to live a life free of regret, there is an option open to you.
HungarianHa a test átvilágítása lenne a helyes megoldás, akkor viszont elég rosszul tálalták.
If the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
HungarianCsaknem olyan jó megoldás, mint a katonák taktikai rádiói, gondolta Sean.
Sean figured they were almost as good as the tactical radios the soldiers carried.
Hungarian...és szállítóeszközöket von el a Keleti Frontról, akkor ez egy hülye megoldás.
...and rolling stock from the Eastern Front, then it is a stupid choice.
HungarianEzért úgy gondolom, hogy az előttünk lévő megoldás jó és kiegyensúlyozott.
Therefore, I believe that the resolution before us is good and well balanced.
HungarianMinden kereskedelmi vitát átlátható és kiegyensúlyozott megoldás útján kell rendezni.
Any commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
HungarianHa van megoldás a jelenlegi problémára, gondolta, akkor úgyis meg fogja találni.
If there was a way to deal with the current problem, he would find it.