HU

megoldás {kata benda}

volume_up
1. lazim
Úgy gondolom, hogy a megoldás Afrika déli régiójának kezében van.
I believe that the key to ending this lies in southern Africa.
Walesben a pragmatikus hozzáállás volt a megoldás kulcsa.
In Wales, the key has been to take a pragmatic approach.
A megoldás szempontjából rendkívül fontos a várható nehézségekre való felkészülés és a gyors cselekvés.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
megoldás
Emellett nem kellene meglévő munkahelyeket kockáztatnunk azért, hogy egy alkalmatlan megoldás használata teret nyerjen.
However, we should not risk jobs for the sake of a product that does not really seem expedient.
Éppen ezért a választott megoldás történelmi értelemben a legtermészetesebb, gyakorlati szempontból meg a legcélszerűbb volt.
The chosen approach was therefore the most natural in historical terms and the most expedient in practical terms.
megoldás
Jelenleg általánosan elismert tény, hogy a megoldás kulcsa a fogyatékosság kérdésének tudomásulvétele.
It is now generally acknowledged that taking notice of the issue of disability is the key to resolving it.
Köszönjük Jerzy Buzek elnöknek, hogy a megoldás érdekében Szlovákiában járt követségben.
We would like to thank President Jerzy Buzek for his mission to Slovakia aimed at resolving the issue.
Az európai polgároknak minden megoldás, ma már minden megoldás az itt felvázolt problémákra, érzékeny fülekre talál.
As far as European citizens are concerned, people are now open to consider any means of resolving the problems outlined here.
A havonta gyakorolt nyilvános megnevezés és megszégyenítés stratégiája az utolsó megoldás.
The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Tehát ez a végső megoldás arra az esetre, ha a jogszabály megbukik.
So that is the ultimate resort, should this legislation fail.
A katonai és polgári védelmi eszközök katasztrófaelhárításban történő felhasználása csak a legvégső megoldás lehet.
Military and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
Ettől eltérő megoldás csak a megoldás hosszú időre való halasztását jelentette volna.
A different solution could mean delaying the solution for a long time.
Ez szerencsétlen megoldás lenne, nem ez a helyes megoldás!
This is a poor solution; this is not the right solution!
Hiszem, hogy a végül elfogadott megoldás a helyes és megfelelő megoldás.
I think the solution adopted is quite a good and proper solution.
megoldás
"Probléma megoldás: "John a legtöbb problémát felismeri megfelelő idő alatt.
Problem solving -- John identifies most problems within appropriate time frames.
A megoldás komplex intézkedést igényel, amelyhez nélkülözhetetlen a politikai elhivatottság.
Solving the problem requires complex arrangements, which cannot be made without political determination.
megoldás
A Bizottság azonban egy minimalista, sőt, idealisztikus megoldás elfogadását választotta egy nagyon is valós probléma kezelésére.
However, the Commission has chosen to adopt a minimalist, even idealistic, solution to tackling a very real problem.
Ugyanezt a gondolatmenetet követve, az éghajlatváltozás problémájának kezelése hosszú távú feladat, és nincs csalhatatlan vagy egyszerű megoldás.
In the same vein, tackling climate change is a long-term matter, and there is no silver bullet or simple solution.
megoldás
2. "feladaté"
megoldás (juga: válasz, felelet)
Ha egy csap csöpög, nem az a megoldás, hogy elzárjuk, hanem hogy megjavítjuk.
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
Könnyű megoldás, és én szeretnék könnyű megoldást találni, hogy lezár- hassam a dolgot.
It's an easy answer, and I'd like to find an easy answer so we can wrap this thing up fast.
Egy tisztán kormányközi megoldás nem lehet a helyes válasz.
A purely intergovernmental solution cannot be the right answer.
3. "csomóé"
megoldás
megoldás
megoldás
megoldás

Contoh penggunaan untuk "megoldás" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianDe ne feledd el, kell, hogy legyen megoldás, minden Erőaktusnak van ellenaktusa.
But remember that there must be a solution; every use of Power has a counter.
HungarianA pénzügyi válság idején Európa élen halad a globális megoldás felé vezető úton.
In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.
HungarianÉn azonban tudtam, hogy zavart keltene benned ez az alternatív megoldás, Hari.
But I already knew you'd feel conflicted about this alternative solution, Hari.
HungarianCsak egyetlen megoldás kínálkozott: a gépet át kell alakítani tengeralattjáróvá.
There was but one thing to do - to change our machine again into a submarine.
Hungarian"Probléma megoldás: "John a legtöbb problémát felismeri megfelelő idő alatt.
Problem solving -- John identifies most problems within appropriate time frames.
HungarianEz persze lehet Bázel II, lehet adójogi nyilvántartás, lehet sokféle megoldás.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
HungarianKár a múlton siránkozni, de mondhatom, nekem ez lett volna a legjobb megoldás!
One ought not to repine; - but, to be sure, it would have been such a thing for me!
HungarianEz a legjobb megoldás, ha öldöklés nélkül akarnak véget vetni ennek az egésznek.
If you want a chance to end this without getting people killed, this is the best one.
HungarianSőt, számos kadmium-telluridtól mentes helyettesítő megoldás is elérhető a piacon.
Rather, there are numerous cadmium telluride-free alternatives on the market.
HungarianA megoldás ugyanakkor biztosan nem valamiféle különös európai magatartási kódex.
The solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
HungarianA második megoldás csak decentralizált megújuló elektromosság útján lehetséges.
The second option will be possible only through decentralised renewable electricity.
HungarianEz a pragmatikus megoldás figyelembe veszi a gazdasági szereplők különböző igényeit.
This pragmatic solution allows for the different needs of the economic operators.
HungarianHa egy csap csöpög, nem az a megoldás, hogy elzárjuk, hanem hogy megjavítjuk.
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
HungarianEz a NATO szempontjából kétségtelenül megoldás lenne a törökországi kérdésre.
This would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
HungarianEz az egyetlen megoldás arra, hogy a klímaváltozás jövőbeni hatásait megfékezzük.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
HungarianAz egyetlen megoldás az lehet, hogy igent mondunk az innovációra és a kutatásra.
The only solution can be to say 'yes' to innovation and 'yes' to research.
HungarianMegoldás: a gyalogútról letérni, a meredeken átvágva irány egyenest a parkoló.
The solution: Get to the car without taking the path, cut across the slopes.
HungarianÚgy gondolom továbbá, hogy a keretirányelv talán nem a megfelelő megoldás.
I also think that a framework directive was perhaps not an appropriate solution.
HungarianVitatkozhatunk erről, de nem hiszem, hogy létezik egyetlen üdvözítő megoldás.
Let us discuss that, but I am not sure that there is one simple solution like that.
HungarianMinden más megoldás megfosztja Európát függetlenségétől és az önellátástól.
Any other choice would deprive Europe of its independence and self-sufficiency.