Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "nyújt"

HU

"nyújt" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
nyújt {kt krj}

HU nyújt
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

nyújt (juga: győz vmit)
volume_up
to afford {kt krj}
Társaságuk nem nyújt olyan örömet, ami felérne ezzel a kínlódással.
Their society can afford no pleasure that will atone for such wretchedness as this!
Ez a fajta strukturális támogatás lehetőséget nyújt a célkitűzéseink megvalósítására.
This kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
Ez az alapjogi charta valóban nyújt olyasfajta védelmet, amelyet a klasszikus alkotmányos államok is nyújtanak állampolgáraik számára.
This Charter of Fundamental Rights does indeed provide protection for citizens akin to that afforded by the classic constitutional state.
volume_up
to grant {kt krj}
A Bizottság egyre növekvő mértékben nyújt országoknak általános költségvetési támogatást.
Increasingly, the Commission is granting countries general budget assistance.
De a svájci kormány úgy döntött, hogy kb. 120 millió euró értékben vissza nem térítendő hitelt nyújt Romániának.
However, the Swiss Government decided to grant us a non-refundable loan amounting to approximately EUR 120 million.
A Közösség e rendelet alapján 275 millió ECU-re becsült pénzügyi támogatást nyújt az Egyesült Királyság javára.
The Community shall grant financial assistance under this Regulation estimated at 275 million ECU in favour of the United Kingdom.
nyújt (juga: ajánl, adódik, kínál, felajánl)
volume_up
to offer {kt krj}
Mindez együtt érdekes tanúlmányt nyújt... az őskori történelemből.
Taken altogether, they offer a fascinating perspective... on ancient history.
Egyedülálló lehetőséget nyújt az adományozó országoknak, hogy megismételjék a kötelezettségvállalásukat.
It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Ez a változat tehát megfelelő biztosítékokat nyújt.
This version is considered therefore to offer sufficient guarantees.
nyújt (juga: előad, bemutat, bead, benyújt)
Remélem, hogy jövőre ezzel kapcsolatban is nyújt majd be javaslatokat a Bizottság.
I hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.
Évente egyszer jelentést nyújt be tevékenységeiről az Európai Parlamentnek.
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
A jövő év első felében az Európai Bizottság javaslatot nyújt be a rendszer felülvizsgálata céljából.
During the first half of next year, the European Commission will present the proposal to revise the system.
nyújt (juga: intézkedik, ellát, gondoskodik, ad)
Remélhetőleg az értékelés lehetőséget nyújt majd tökéletesítésre.
Hopefully, the evaluation will provide an opportunity for improvement.
Tehát a törvény alapvető segítséget nyújt európai polgárok millióinak.
So this will provide a basic benefit for millions of European citizens.
Az EU jelenlegi költségvetése erről nem nyújt valós tájékoztatást.
The current EU budget does not provide any realistic information on this.
Leginkább azon múlott ez, hogy ki mennyi hasznot nyújt a kormányzóságnak.
Promotion according to merit meant only promotion according to one's usefulness to the imperial ministers.
nyújt (juga: megenged, enged, ad)
volume_up
to allow {kt krj}
Remélem, hogy ez a pótlólagos időszak lehetőséget nyújt a hatályos intézkedések hatásának vizsgálatára.
I hope that this additional time will allow the impact of the measures in force to be assessed.
Viszont ezzel elértük azt az eredményt, hogy bárki, aki szabadalmat nyújt be, ezt a saját nyelvén teheti meg.
However, we have reached a result that allows anyone submitting patents to do so in their own language.
A tápérték jelölése olyan tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak, amely lehetővé teszi, hogy tudatos vásárlási döntést hozzanak.
Statements of nutritional value provide consumers with information that allows them to make an informed purchasing decision.
nyújt (juga: tágít, tágul, kitágul, kinyújt)
volume_up
to dilate {kt krj}
nyújt (juga: felvesz, vonz, közeledik, húz)
volume_up
to draw {kt krj}
Az Ausztriában és Svájcban rendezett labdarúgó Európa-bajnokság lehetőséget nyújt, hogy felhívjuk erre a figyelmet.
The European Football Championship in Austria and Switzerland gives us the opportunity to draw attention to this.
Ez azt jelenti, hogy új megállapodást kell készíteni, amely jobb biztosítékokat nyújt majd az adatbiztonságra vonatkozóan.
This means that a new agreement will have to be drawn up that will provide better guarantees regarding security.
nyújt (juga: növel, kibővít, , terjed)
volume_up
to extend {kt krj}
Az Európai Unió igyekszik befolyását újabb területekre kiterjeszteni, ezért gyakran az EU-n kívüli országoknak nagyobb támogatást nyújt, mint a tagállamoknak.
Striving to extend its area of influence, the European Union often helps countries outside the EU more than the new EU states.
Vagy, ami sokkal valószínűbb volt, tetszett nekik, hogy az elnök az ajtóban várja őket, és mosolyogva kezet nyújt nekik, mintha tényleg örülne a találkozásnak.
But mainly they liked to see the Presi­dent standing when the door opened, his hand extended and a smile on his face, as though he really was glad to see them.
Amennyiben Európa együttműködő kezet nyújt Moldovának, és nagyobb közeledés megy végbe Kisinyov és Brüsszel között, az növelni fogja a befektetők bizalmát az ország iránt.
A hand of cooperation extended by Europe to Moldova and a greater rapprochement between Chişinău and Brussels will instil greater confidence in the investors in this country.
volume_up
to rack {kt krj}
nyújt (juga: viszonoz, változtat, ad, bemutat)
volume_up
to render {kt krj}
volume_up
to yield {kt krj}
Nekünk szintén az a véleményünk, ha Rugyin nem tudja rávenni a Politikai Bizottságot, hogy továbbra is hozzájáruljon az engedményekhez, amit őő Castletownban nyújt, akkor vége.
We also are of the view that if Rudin cannot persuade the Politburo to continue conceding the things he is yielding to you at Castletown, he could fall.

Contoh penggunaan untuk "nyújt" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianValódi lehetőségeket nyújt a vegyi anyagok, gyógyszerek és más iparágak számára.
It provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.
HungarianBékét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
She gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
HungarianA KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
For SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
HungarianHa nem nyújt be indítványt, a Jogi Bizottság nem tudja megvizsgálni a helyzetet.
If no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
HungarianNagyobb lehetőségeket nyújt a polgárok számára a döntéshozók ellenőrzéséhez.
It provides greater opportunities for citizens to scrutinise the decision-makers.
HungarianEgy bizonyos gyűrűről, amely némi védelmet nyújt bizonyos fajta Erők ellen.
A particular ring that offers some slight protection against some forms of Power.
HungarianA jelentés áttekintést nyújt az európai ombudsman előző évi tevékenységeiről.
The report provides an overview of the Ombudsman's activities during the past year.
HungarianEmellett az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) technikai segítséget nyújt.
The European Maritime Safety Agency (EMSA) also provides technical support.
HungarianÜdvözöljük, ha a Parlament segítséget nyújt a társkivitelező ösztökéléséhez.
I wish to say that Parliament is welcome to help us spur on the co-contractor.
HungarianA Lisszaboni Szerződés új eszközöket és fokozott cselekvési kapacitást nyújt.
The Lisbon Treaty offers new tools and has enhanced our capacity for action.
HungarianVas és kőrisfa nyújt bizonyos védelmet, és a Sidhe nem lép be senki házába hívatlanul.
Iron and ash wood may be of some aid, and the Sidhe may enter no dwelling unasked.
HungarianA Cercas-jelentés kiegyensúlyozott és védő megoldásokat nyújt a munkavállalóknak.
The Cercas report provides balanced and protective solutions for workers.
HungarianWebhelyünk az Európai Unió által támogatott források megpályázásához nyújt segítséget.
This site will help you to apply for finance supported by the European Union.
HungarianA terepjáró legalább mindennél kiválóbb menedéket nyújt jelen helyzetében.
The jeep, at least, offered some form of shelter, better than anything else around.
HungarianKiegyensúlyozott, és keretet nyújt a tagállamok számára a közös elvek elfogadásához.
It is balanced and proposes a framework for Member States to adopt common principles.
HungarianEzen kívül, a húsipar nagyon komoly segítséget nyújt a klímaváltozás felgyorsításához.
Furthermore, the meat industry is seriously helping to hasten climate change.
HungarianA teherszállítás az egész gazdaság számára nyújt szolgáltatást, beleértve a polgárokat is.
Lorry transport provides a service to the whole economy, including the citizens.
HungarianÉs ez a közösség is modernizálódott mára, és 300 fonó számára nyújt munkát.
And that's also modernized today, and it's supporting work for 300 weavers.
HungarianFolyamatos itt a növekedés és néhány esetben a kormányzat is támogatást nyújt.
They are constantly upgrading, and in a few cases, the government helps.
Hungarian(3) A Bizottság képviselője előterjesztést nyújt be a meghozandó intézkedésekről.
3. The representative of the Commission shall submit a draft of the measures to be taken.