HU

okoz {kata kerja}

volume_up
1. lazim
okoz (juga: előidéz)
Orvosaik határozottan állítják majd, hogy a dohányzás nem okoz tüdőrákot.
Their doctors would argue strenuously that smoking does not cause lung cancer.
Nyilvánvaló, hogy ez külön nehézségeket okoz majd a fogyasztók számára.
Obviously that is going to cause extra difficulties for consumers.
Ha a vegyület két komponensére válik szét, szélütést okoz.
The separation of the chemical into its two component parts would cause a stroke.
Ez a biológiai sokféleség csökkenésének legfőbb oka, amely a legtöbb esetben visszafordíthatatlan kárt okoz.
Their effect is the substantial, mostly irreversible, reduction of biodiversity.
Cselekedeteinek hatása, amint ma észlelhetik, nagyobb bajt okoz az önök országának, mint a miénknek.
The net effect of his actions, as may be seen today, will be to cause greater hardship to your country than to ours.
Lehet, hogy a snüssz nem okoz tüdőrákot, hiszen nem lélegzik be, de vannak hatásai és okoz problémákat.
Snus might not cause lung cancer, because it is not inhaled, but it has effects and causes problems.
Oh, certainly, if it would give you any pleasure.
Ugyanakkor azonban bizonyos szinten rugalmatlanságot is okoz a költségvetésben.
However, it also gives rise to a degree of inflexibility in the budget.
Ha örömet okoz, hogy beletiporsz a büszkeségembe, akkor győztél.
If it gives you pleasure to attack my pride, you've won.
Mégis remélem, a saját érdekében nagyobb károkat okoz az ellenségnek, mint nekünk.
However, for your sake, I hope you can inflict more on the enemy than he does on us.
Ez azonban nem csak kárt okoz az EU-nak, hanem a polgáraink által befizetett adókkal való visszaélést is jelent.
However, this does not just inflict damage on the EU, but also misuses the taxes paid by our citizens.
Semmi volt, egy eszelős, ki a tűzzel játszik, és nincs balzsama a sebekre, melyeket okoz.
He was inconsequential, a madman playing with fire and having no cure for the bums it was sure to inflict.
okoz (juga: létrehoz, nemz, kelt)
okoz (juga: előidéz)
Mivel ügyleteiket általában más országokban viszik végbe, igazságszolgáltatás előtti felelősségre vonásuk komoly nehézséget okoz.
Since these practices are carried on across frontiers, it is very difficult to bring those responsible to justice.
Nem tudom támogatni ezt a lépést, mert ez csak veszteségeket és késedelmeket okoz majd a projektek finanszírozásában, amely projektekre nagy szükségük van a vidéki területeknek.
I cannot support such a step, because it will bring only losses and delays in financing projects needed by rural areas.
Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet szerez, később azonban a megigazulás békés gyümölcsét termi annak, aki elviseli.
Now all chastisement for the present indeed seemeth not to bring with it joy, but sorrow: but afterwards it will yield to them that are exercised by it the most peaceable fruit of justice.
A munkások önkényes alkalmazása és elbocsátása félelmet szül, és társadalmi nyugtalanságot okoz.
A hire-and-fire system engenders fear and sows the seeds of social unrest.
Ez ugyan nagy forróságot okoz, de kevés előremozdulással jár.
This generates a lot of heat, but not much movement.
Fizikai hatásai is vannak: az erőszak és a bizonytalanság, amit javarészt az integráció kudarca miatt frusztrált bevándorló populáció okoz, elmérgesítve az egész helyzetet.
It is also physical, when violence and insecurity largely generated by immigrant populations frustrated by the difficulties they have in integrating aggravate the whole situation.
Itt van a Nagy Testvér, ami még erőteljesebb bizonyítékul szolgál az európai demokrácia katasztrofális hanyatlásáról, melyet az egyre inkább totalitáriánus Európai Unió okoz.
This is Big Brother writ large and provides even more evidence of the disastrous decline of democracy in Europe generated by this increasingly totalitarian European Union.
Valódi betegség keletkezik, amit a halált kívánó tudatalatti okoz.
A real illness will be induced, caused by that death-seeking self.
That induced a certain amount of instability.
Nem véletlen, hogy a hét intézményből, amelyeket értékeltem, hat többé-kevésbé rendben van, és közülük egy okoz folyamatosan problémákat.
It is no accident that, of the seven institutions which I have had occasion to assess, six of them are more or less in order, and one is the cause of continual problems.
Most az a nagy kérdés, hogy a kínai terv okoz-e esetenként zűrzavart az EU-nak a régióra vonatkozó, fáradságos bővítési programjával kapcsolatos munkálatokban?
The big question now is: has this Chinese agenda on occasions thrown a spanner in the works of the EU's laborious enlargement agenda for this region?
A technikai intézkedésekre vonatkozó jelenlegi rendelet súlyos problémákat okoz az ír tengerpartok, valamint a nyugat-skót partok közelében működő, kis, part menti hajók számára.
The existing regulation on technical measures is causing major problems for small inshore vessels operating off the coast of Ireland and, indeed, off the west coast of Scotland.
2. kedokteran: "külső tünetet"
okoz
volume_up
to bring out {kt krj} [bhs Ingg. Ingg.]

Contoh penggunaan untuk "okoz" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianFogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél.
She can have no idea of the pain she gives me by her continual reflections on him.
Hungarianjelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
HungarianHa csak fél százalékponttal csökkenti azt, még nagyobb csalódást okoz a piacoknak.
If it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.
HungarianKörülbelül 120 behatásról bizonyosodott be, hogy bizonyítottan boldogságot okoz.
About 120 interventions have been proposed that allegedly make people happy.
HungarianAmikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
When you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
HungarianAz én országomban gondot okoz elég helyet találni a szélenergia termeléséhez.
In my country we have problems with finding enough space to develop wind power.
HungarianMarty úrnak komoly gondot okoz különbséget tenni a tények és a spekuláció között.
Mr Marty has serious difficulty distinguishing between facts and speculation.
HungarianEgyiküknek sem okoz álmatlan éjszakát, ha nyolc-tíz napra eltűnsz a szemük elől.
None of them are going to worry much if you drop out of sight for a week or ten days.
HungarianAz is igaz viszont, hogy ennek a szabályozása és felügyelete sok fejtörést is okoz.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
HungarianMa még a nagy tagállamoknak is gondot okoz az új védelmi rendszerek finanszírozása.
Today, even the large Member States have trouble funding new defence systems.
HungarianA nyílméreg egyébként nemigen okoz fájdalmat, Mr. Beaufort pedig sokat szenvedett.
Also, curare is relatively painless, and Mr. Beaufort suffered a great deal.
HungarianTalán ha egyenesen belelebeg a fejébe... vagy ezzel csak még több kárt okoz neki?
Perhaps if he drifted right into her head ... or would that do more harm?
Hungarian. - (PT) Az illegális bevándorlásról szóló irányelv lehetetlen dilemmát okoz.
in writing. - (PT) The Directive on illegal immigration poses an impossible dilemma.
HungarianEz nagyobb egyenlőtlenségeket okoz, mint amely az eltérő vásárlóerőből származhat.
It creates deeper inequalities than those derived from the different purchasing power.
HungarianHát, okoz még meglepetéseket Fulknak az, amit ő Verlaine kincseiből kiválogat!
Well might Fulk be surprised at her choices from the treasure of Verlaine!
HungarianAkkor olyan visszavágást kell kitalálnunk, ami nem okoz nekik túl súlyos sérüléseket.
Then we have to fig- urc a way to fight them without hurling them too badly.
HungarianA rendori nők fátylat viselnek, így Sephrenia megjelenése sem okoz majd problémát.
Rendorish women wear veils, so Sephrenia's appearance won't be a problem.
HungarianCsupán Moszkvában tudta négy ember, hogy mindkét gomb megnyomása azonnali robbanást okoz.
Only four men in Moscow knew that both buttons were set for instant detonation.
HungarianUgyanakkor azonban bizonyos szinten rugalmatlanságot is okoz a költségvetésben.
However, it also gives rise to a degree of inflexibility in the budget.
HungarianA mágiája, mindegy mit használ, csak erősebbé teszi, nem okoz kárt benne.
His magic, no matter how desperate, could only make it stronger, not harm it.