Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "piszkos"

HU

"piszkos" bahasa Inggris terjemahan

HU

piszkos {kata sifat}

volume_up
De a praxisomat piszkos kis emberek között végzem, egy piszkos kis városban.
But I practice among dirty little people in a dirty little town.
Koszos kövek, koszlott ablakok, az ágyékában lapító piszkos kis rettegések.
Dirty stone, dirty windows, dirty terrors skulking at his groin.
Négyszögletes, szarukeretes szemüveget visel, amely meglehetősen piszkos.
He wears square, wire-rimmed glasses that are quite thick and dirty.
Szája sarkában piszkos, olajszínű vér szivárgott.
There was a trickle as black as dirty oil at the corner of his mouth.
Kezemben a piszkos ruháimat tartalmazó szatyorral, visszatértem az intenzív osztály folyosójára.
The window presented a view of black hills rising to a black sky full of Braille dots leafed with silver.
Az arany-fekete, Saints feliratú vászontáska, piszkos ruhákkal és új alsóneműkkel tele, ott hevert az ágy mellett.
His black-and-gold Saints canvas bag was packed with dirty clothes and new underwear.
Ralph elhanyagolt, piszkos külsejének tudatában feszengve, félénken válaszolt.
Squirming a little, conscious of his filthy appearance, Ralph answered shyly.
Most azonban nem a ruhája lett volna ijesztő, még akkor se, ha még mindig piszkos.
But it would not have been his clothes this time, even if they were still filthy.
Pete megragadja összekarmolt, piszkos csuklóját.
Pete grabs her scratched and filthy wrist.
piszkos (juga: koszos, szutykos, trutyis)
Reggie becsapta az ajtót és távozott az Ark-Lon Fixtures piszkos irodaházából.
She slammed the door and left the grungy corporate offices of Ark-Lon Fixtures.
Maga mögött hagyta a partot, és bement egy lepusztult motel piszkos halijába.
He left the beach and walked into the grungy lobby of a run-down motel.
Egy merev komornyik mogorván méregette Tess piszkos farmernadrágját, szakadt pulóverét, koromlepte arcát és kócos, pókhálókkal összekuszálódott haját.
A rigid butler scowled, surveying her grimy jeans, torn pullover, soot-covered face, and grungy, spider-web-tangled hair.
Dana entered the messy apartment.
Besides... it's going to be messy.
It's work, killing people, it's messy.
Miután végeztek a piszkos munkával, a nőstény leszakítja és felfalja...
After they're finished doing the nasty, the female eats the head...
Nem egy piszkos meglepetés miatt vagyunk itt, ugye?
We're not in for any more nasty surprises, are we?
Andy Clutterbuck itt van, de hát Clut újonc, ez pedig túlságosan is piszkos munka.
Andy Clutterbuck was here, but Clut was a rookie and this was a nasty piece of work.
volume_up
crappy {kt sft} [bhs gaul] (vulgar)
Rövid, vastag, bütykös lábak, ő a konyhában ült le, és hallgatta a szavait, közben a csontjaiba ivódott a kopott falak és a piszkos padló látványa.
He sat in the kitchen and listened to her talk, the dingy walls and soiled floor seeping into his bones.
Sötét, tégla homlokzatú, háromemeletes ház volt; rozsdás ráccsal és piszkos neccfüggönnyel álcázott alsó ablakai a járda szintjére nyíltak.
It was dark brick in front, three stories, the lower windows at sidewalk level and masked by rusted screens and dingy net curtains.
Majdnem hat láb magas volt, lótakarószerű piszkos színű ruhát viselt, és semmiféle jel nem emlékeztette Kimet valamilyen ismert foglalkozásra, vagy mesterségre.
He was nearly six feet high, dressed in fold upon fold of dingy stuff like horse-blanketing, and not one fold of it could Kim refer to any known trade or profession.
A mosogatóban nem láttam piszkos edényt, a tűzhelyen nem éktelenkedtek rossz szagú fazekak.
There were no dirty dishes in the sink, no foul-smelling pots on the stove.
The foul water went over my head.
piszkos (juga: mosdatlan, férges, kukacos)
Szürke, piszkos városnak tartotta Moszkvát, de amivel ma reggel találkozott, arra nem számított.
He had always thought Mos-cow a drab and grubby city, but he had not been expect-ing his experiences of that morning.
piszkos (juga: trágyás)
Aztán átöltözött az estélyi ruha a kereséstől piszkos és rongyos lett és elhajtott a kocsival.
She changed her clothes then--evening clothes, now muddy and torn from her search--and drove away from the house.
it's muddy in that quarter
Időnként szegényes farmokat láttak, ahol piszkos, barna zubbonyukban fáradt parasztok dolgoztak keményen, hogy kicsikarják a kemény földből a kevéske termést.
Occasionally they saw poor farmsteads where shabby-looking peasants in muddy brown smocks laboured long and hard to wrest scanty crops from the unyielding earth.
Mi a fenének támogatja Presteignt ebben a piszkos ügyben?
What the devil are you doing backing Presteign in this shabby deal?
A szoba, ahová beléptünk, nappaliként szolgált, kopott volt és koszos, újságok, ruhadarabok és piszkos edények hevertek szerteszét.
The room we entered was a living-room, shabby and dirty, with clothing, newspapers, and dirty dishes sitting around.
Tökéletesen illő fészek volt ehhez a szárnyashoz, ehhez a pocsék madárhoz, ehhez a piszkos tollazatú, mellyeszteni, ropogtatni való, zsíros lakomához.
It was a proper nest in which to find this fowl, this ugly bird, thick rich pluckable, devourable sack of bones and blood and shabby plumage.
Testes, idősebb ember, rendetlen ruházatú, körme piszkos, mint az enyém.
Heavy-set, oldish, sloppy clothes, dirty fingernails, like mine.
Az a Bob Robertson, akinek a konyhája tele van piszkos edényekkel, banánhéjjal és morzsával, nem lehet valami nagy stratéga.
The Bob Robertson who left his kitchen strewn with dirty dishes, banana peels, and crumbs was too sloppy to be a wise strategist.
piszkos (juga: foltos, pacás, elmosódott)
piszkos (juga: trágár, üszkös, kormos)
A maga piszkos abszurditásában ez a szituáció ellenállhatatlanul komikus volt.
In its smutty absurdity the situation was irresistibly comical.
piszkos (juga: szemét, rongy, taknyos)
piszkos (juga: mocskos, szennyes)
Azzal már elő is vett valamit a farzsebéből, valami levél volt, piszkos borítékban.
He took something from his hip pocket: a letter in a soiled envelope.
Fehér hálóinge a piszkos padlót söpörte.
Her white nightgown touched the soiled floor.
Gondolom, egy orvos nem szereti, ha piszkos a keze.
I guess a doctor doesn't want her hands to be soiled.
Élveztem, hogy saját piszkos céljaim érdekében berúgatom.
I liked getting her drunk for my own sordid purposes.

Contoh penggunaan untuk "piszkos" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianKabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
Feeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
HungarianKinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
He held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
HungarianReggie becsapta az ajtót és távozott az Ark-Lon Fixtures piszkos irodaházából.
She slammed the door and left the grungy corporate offices of Ark-Lon Fixtures.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianKim hanyatt-homlok rohant és cirógatta a poros lábat a piszkos-sárga ruha alatt.
Kim was in the road headlong, patting the dusty feet beneath the dirty yellow robe.
HungarianMost azonban nem a ruhája lett volna ijesztő, még akkor se, ha még mindig piszkos.
But it would not have been his clothes this time, even if they were still filthy.
HungarianNekünk a piszkos ügyek kellenek, Mitch, azok, amelyek már önmagukban vádiratok.
We want the bad files, Mitch, the ones with indictments written all over them.
HungarianA vak is láthatja, hogy ez a könyvkereskedés csak fal valami piszkos ügyhöz.
It's obvious to anybody with eyes that that store is just a front for something.
HungarianRalph elhanyagolt, piszkos külsejének tudatában feszengve, félénken válaszolt.
Squirming a little, conscious of his filthy appearance, Ralph answered shyly.
HungarianA piszkos üveg mögött Henry Devlin alig kivehető alakja megrezdült, azután fölállt.
Behind the dirty glass, the vague shape that was Henry Devlin stirred, then stood.
HungarianÉreztem rajta a pénzt is, a piszkos papírpénz félreismerhetetlen, áporodott szagát.
I could smell cash on him too, that unmistakable stale smell of filthy paper money.
HungarianAndy Clutterbuck itt van, de hát Clut újonc, ez pedig túlságosan is piszkos munka.
Andy Clutterbuck was here, but Clut was a rookie and this was a nasty piece of work.
HungarianAz üveg piszkos volt, tompította a nátriumgőz fényszórók kegyetlen, fehér izzását.
The glass was dirty, and cut the merciless white glare of the sodium lights a little.
HungarianJukes piszkos zsebkendőt gyömöszölt a számba, és madzaggal át is kötötte.
Jukes stuffed a dirty handkerchief into my mouth and bound it there with twine.
HungarianA piszkos aszfaltjárda remegett a lábuk alatt a dízelmotorok állandó zümmögésétől.
The dirty asphalt pavement vibrated under the steady hum of an acre of diesel engines.
HungarianAz életünket piszkos fehérneműk között töltjük, és rothadt fogakat szagolunk.
We spend our lives turning over dirty underwear and sniffing rotten teeth.
HungarianRoppant büszke volt a tisztaságára, ez itt pedig egy piszkos hely lenne.
He took great pride in his cleanliness, and this would be a dirty place to do it.
HungarianMint akit lelocsoltak piszkos vízzel, aztán hagyták, hogy rászáradjon a piszok.
Rather like a man who has been splashed with dirty water, and has let it dry on his skin.
HungarianAz arabok ellen, az undorító, piszkos, gyáva dinnyék" ellen, akik megölték.
It was the Arabs, the loathsome, dirty, cowardly `melons', who had done it.
HungarianTestem gonosz kis sejtjei elvégezték piszkos és elkerülhetetlen munkájukat.
The evil little cells in my body had done their dirty and inevitable work.