Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "származik"

HU

"származik" bahasa Inggris terjemahan

HU

származik {kata kerja}

volume_up
származik (juga: felmerül, keletkezik, adódik)
Csakhogy valamennyi terményünk vad fajokból származik.
Yet all crops arose from wild plant species.
"Kerckhaert Morres” ügyben hozott határozatából származik.
This position arises from the decision of the European Court of Justice in case C-513/04 Kerckhaert Morres.
Az 1 millió eurós felső határ az előzetes tanulmányokból származik, és az 55. cikk általános jellegének fenntartását célozta.
The decision to impose a ceiling of EUR 1 million arose from preliminary studies and was aimed at retaining the general nature of Article 55.
származik (juga: megérkezik, történik, jön, lesz)
Senki sem tudta, honnan származik, milyen sertésekből és honnan származik.
Nobody knew where it had come from, what pigs it came from or where it came from.
Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik.
For if this council or this work be of men, it will come to nought:
A kibocsátások 40%-a az erőművekben elégetett szerves fűtőanyagokból származik.
Forty per cent of our emissions come from the fossil fuels burnt in our power stations.
00:28:56.84,00:29:00.04 Az "Armageddon" szóból származik.
It's derived from the word Armageddon.
-... minden testnedv, ami beleivódott a kendőbe, emberi testtől származik.
... all bodily fluids, every part of the image, derived from fluids of a human body.
Examen Philosophiae Fluddanae című művében ugyanis Gassendi azt mondja, hogy a Rosencreutz név nem a rosa, vagyis rózsa, hanem a ros, vagyis harmat szóból származik.
Gassendi in his Examen Philosophiae Fluddanae says that Rosencreutz does not derive from rosa but from ros, dew.
Az üvegházhatású gázok tíz százaléka mégiscsak a mezőgazdaságból származik.
Ten per cent of greenhouse gases still originate from agriculture.
A kifizetésekre vonatkozóan, a legtöbb a 2000 és 2006 közötti időszakból származik.
As regards the payments, most of them originate from the period between 2000 and 2006.
Számos kiváló bor származik az Egyesült Királyságból, különösképpen Anglia délkeleti részéről.
Many excellent wines now originate from the UK and particularly in the south-east of England.
származik (juga: történik, következik)
Joe Borg biztosnak, aki éppen Máltáról származik.
I asked if he had ever discussed the issue with the Commissioner Dr. Joe Borg, who is the Maltese Commissioner.
Továbbá tudom, hogy Burukot tucatnyi utasítással látták el hozzáteszem, ezek közül egyik sem származik tőlem!
Further, it is my understanding that Buruk is charged with a host of instructions - none issued by me, I might add.
A problémák például egész Európát érinthetik, még akkor is, ha az első egymillió aláírás csak pár országból származik.
For example, issues may still be relevant to Europe as a whole even if the first million signatures come from only a very few countries.
származik (juga: következik, ered)
Az ENSZ adatai szerint a világ fakitermelésének 20-40%-a illegális fakitermelésből származik.
According to the United Nations, 20-40% of world timber production is the result of illegal logging.
De a fejlődő országok számos problémája az elhibázott politikákból és az elhibázott jogrendszerből származik.
But also many of the problems that developing countries face result from a failure of politics and a failure of the legal system.
Ezért az európai folyamat során megvalósult minden előrelépés sokszínű, több országból vagy ideológiából származik.
As a result, every advance that we have made in the European process has had no one colour and has come from no one country or ideology.
származik (juga: ered, ívik, petéket rak)
Innen származik kérdéseink szükségessége.
From that springs the necessity of our questions.
Továbbra is a Mayfair-boszorkányok és szövetségeseik tudatával táplálkozik, ebből származik tudása, egyénisége és akarata.
He continues to feed upon the consciousness of the Mayfair Witches and their associates, and from this springs his learning, and his personality, and his will.

Contoh penggunaan untuk "származik" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianAusztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a származik az EU-tól.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
HungarianOnnan származik az aletiométer, vagy csavargásod közben emelted el valahonnan?
Is that where the alethiometer comes from, or did you steal it on your travels?
HungarianGondolom, Michael Gorman elmondta, hogy Ballygowlanból származik... eltaláltam?
I suppose Michael Gorman happened to tell you he came from there--was that it?
HungarianA következő kérdés Kadenbach asszonytól származik, akit Arsenis úr helyettesít.
Our next question comes from Mrs Kadenbach, who is replaced tonight by Mr Arsenis.
HungarianKésőbb az ilyenfajta tevékenységből származik az EU teljes kiadásainak egyharmada.
This type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
HungarianA "sziluett" szó egy pénzügyminiszter nevéből származik, Etienne de Silhouette-től.
So the word "silhouette" comes from a minister of finance, Etienne de Silhouette.
HungarianA hevesség az idegekből származik, a szenvedélyesség viszont a szívből, a lélekből.
Passion is borne from the heart and soul, no mere mechanism of the bodily humors.
HungarianFinknak semmi előnyé nem származik a kiszivárogtatásból és túl nagy a kockázat.
Fink would have nothing to gain by leaking this, and the risks are too great.
HungarianValójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.
In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
HungarianA hamburgercsomagokon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy honnan származik a hús.
It must be clearly stated on a pack of hamburgers where the meat comes from.
HungarianItt a bottal kifogott sárgaúszójú tonhal -- a fenntartható készletekből származik.
You've got pole-caught yellowfin tuna here -- comes from sustainable stocks.
HungarianÉs ezt azért tették, hogy a hatalom le tudja követni honnan származik egy szöveg.
And this was done so the government could track where text was coming from.
HungarianÉs ez annak a mértéke, hogy mennyi jólét származik a bolygó erőforráshasználatából.
And this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
HungarianEz a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni.
For this is not wisdom, descending from above: but earthly, sensual, devilish.
HungarianEgyikről se tudtam volna megállapítani, hogy milyen felmenők szövedékéből származik.
It seemed quite impossible to guess the lineage or racial history of anyone I saw.
HungarianPersze, ebből származik a késleltetett fejlődés gyümölcse, az emberi értelem.
Hence, of course, that fruit of delayed development, the human intelligence.
HungarianEz egy töltény, ami egy nagyon nagy amerikai lőszergyártó cégtől származik.
This is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.
HungarianA legdominánsabb hang, ami emberek által kerül az óceánba, a hajózásból származik.
The most dominant sound that humans put into the ocean comes from shipping.
HungarianA törvény azonban nem a hitből származik, hanem: "Aki teljesíti, élni fog."
But the law is not of faith: but he that doth those things shall live in them.
HungarianElrejtés nélkül Ez az opció az IRIX NFS-ben található hasonló nevű opcióból származik.
No hide This option is based on the option of the same name provided in IRIX NFS.