EN

about {keterangan}

volume_up
about
In other words, this is not about deciding, but about being heard.
Dat betekent dat het om het inwinnen van adviezen gaat en niet om besluitvorming.
Our point of disagreement on the report is how this financing should come about.
Ten aanzien van de manier van financiering verschillen wij van mening met het verslag.
Then the efficiency of such a base station is only at about five percent.
De efficiëntie van een dergelijk basisstation is slechts ongeveer vijf procent.
Furthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
Er wordt ook met geen woord gerept over de salarisaanpassing die erbij zou moeten horen.
In the context of the WTO talks, I am concerned primarily about agriculture.
In de context van de WTO-besprekingen houd ik mij vooral bezig met de landbouw.
I went for the second time in about ten days with the High Representative.
Dit was mijn tweede bezoek met de Hoge Vertegenwoordiger in ongeveer tien dagen.
That's what life is about, about daring greatly, about being in the arena.
Daar gaat het leven over, over grootse moed, over in de arena staan.
This is not about lousy marriages, this is not about jobs that suck.
Niet over slechte huwelijken. ~~~ Niet over rotbanen.
Mapping is, of course, not just about cartography, it's also about imagery.
'Mapping' is natuurlijk niet alleen maar kartografie, het gaat ook over afbeeldingen.
about (juga: behind, nearby, through, near)
What people don't think about is: what if the oil had made it safely to shore?
Waar mensen niet aan denken is: wat als de olie veilig aan land was gekomen?
Mr President, about 40 organisations will participate in this forum.
Mijnheer de Voorzitter, er zullen ongeveer 40 organisaties aan dit forum deelnemen.
After about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
Na ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
After about two to three weeks, we're looking at something which is about an inch in thickness.
Na ongeveer twee tot drie weken, zien we een ongeveer twee à drie centimeter dikke laag.
It takes about seven hours to print a kidney, so this is about three hours into it now.
Het duurt ongeveer zeven uur om een nier te printen, deze is er nu ongeveer drie uur mee bezig.
In fact, the currency convergence costs represent about 20 % of the total.
De valutaconvergentiekosten maken ongeveer 20% van de totale kosten uit.
We keep talking about the regulatory authorities of the Member States concerned.
We spreken altijd weer over de regelgevende instanties van de betreffende lidstaten.
I want to speak about the Karamanou report on Europol.
Ik wil iets zeggen over het Karamanou-verslag betreffende Europol.
What does the Council think about the Green Paper on repatriation?
Wat vindt de Raad van het Groenboek betreffende de terugkeer van migranten?
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
De zorgen wat betreft milieuvervuiling en de gezondheid van de bevolking zijn begrijpelijk.
On the other hand, we have strong reservations about the method used.
Wat betreft de gekozen regeling hebben wij echter grote reserves.
Now I would like to speak about Parliament's proposed amendments.
Dan wat betreft de door het Parlement ingediende amendementen.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
Ook de bezorgdheid omtrent de betrekkingen met Taiwan hoort in deze rubriek thuis.
I had serious doubts about the conclusions of this study and the methods used.
Ik had sterke twijfels omtrent de resultaten van deze studie en de erin toegepaste methode.
Parliament expressed its concerns about the pipeline project as early as January 2000.
Het Parlement heeft al in januari 2000 zijn zorgen omtrent het pijplijnproject uitgesproken.
about (juga: approximately)
It is estimated that about 50 % of these people do not have a private car at their disposal.
Volgens ramingen heeft circa 50 % van deze mensen geen eigen auto.
In about ten years ' time, we expect this electronic scrap heap to have doubled in size.
Binnen circa tien jaar wordt een verdubbeling van de hoeveelheid elektronisch afval verwacht.
In Ireland it is estimated that about 25, 000 are affected.
Men schat dat er in Ierland circa 25.000 patiënten zijn.
In Denmark, about 90 % of drinking water comes from groundwater.
In Denemarken wordt zowat 90 % van het drinkwater uit grondwaterlagen gehaald.
Investment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Op dit ogenblik vertegenwoordigen de investeringen zowat 18 % van het bruto binnenlands product van Europa.
And there's about three hackerspaces or more in Detroit.
Er zijn zowat drie of meer hackerruimtes in Detroit.
Secondly, in relation to the effective provisions about vicarious penalties.
Het tweede punt betreft de vigerende bepalingen aangaande indirecte bestraffing.
However the EPLP has strong reservations about the following areas.
De labourafgevaardigden hebben echter ernstige bedenkingen aangaande de volgende punten.
This leads me to Mr Trakatellis ' question about traceability.
En dan kom ik terecht bij de vraag van de heer Trakatellis aangaande traceerbaarheid.
It was down to just the two of us, and we were about to go under.
Alleen wij twee bleven over, en we stonden op het punt om kopje onder te gaan.
I was about to ask if he intends to answer or not.
Ik stond op het punt hem te vragen of hij deze al dan niet wilde beantwoorden.
Het toenmalige Macedonië stond op het punt te ontploffen.
So he taught me that physics is cool because it teaches us so much about the world around us.
Hij leerde me dat natuurkunde cool is omdat het ons zoveel leert over de wereld rondom ons.
A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
Een jaar later luisterde ik naar al het gedoe rondom het conflict in het Midden-Oosten.
And if you look at the species level, you saw about fish.
En als je op het niveau van soorten kijkt, dan zie je de situatie rondom vis.
There is contradictory information about what will happen in the meantime.
Er is tegenstrijdige informatie in omloop over de vraag wat er in de tussentijd moet gebeuren.
- My party has serious reservations about Community law applying to the sale of consumer products, as against applying the concept of mutual recognition of standards.
Helaas was zij ernstig lichamelijk gehandicapt als gevolg van een buitengewoon onveilig product dat in de Europese Unie in omloop was.
We did this with food technologists in India and Pakistan -- really about three of them.
We deden dit met voedseltechnologen in India en Pakistan -- een stuk of drie.
And what these images are -- you'll see them at the start of the slide show -- there's only about four images -- but it's of a little bear that lives in the Great Bear Rainforest.
Dit zijn beelden van -- je ziet ze aan het begin van de serie -- een stuk of vier beelden maar -- ze zijn van een kleine beer die leeft in het Great Bear Rainforest.
Laten wij er dus niet om heen draaien.

Contoh penggunaan untuk "about" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOthers prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
Anderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Wij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishLet us think about that and look at how our European policies are operating today.
Laten we daarover nadenken en kijken hoe we hier in Europa momenteel mee omgaan.
EnglishBecause of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Door wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
EnglishOne very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
Een reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
EnglishMr President, we are very happy about the very positive response to our proposal.
Mijnheer de Voorzitter, het verheugt ons dat ons voorstel zo goed is ontvangen.
EnglishWe believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
Wij denken dat een democratisch Turkije zich daarover zelf moet kunnen uitspreken.
EnglishWhat about political fundamentalism, or cultural or environmental fundamentalism?
En het politiek fundamentalisme dan, of het cultureel of milieufundamentalisme?
EnglishIf nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Als er niets wordt gedaan, zal dit uitgroeien tot een zeer groot grensconflict.
EnglishI find these Americans always whine and going on about how they got it so bad
Ik vind deze Amerikanen altijd op hoe zij zeuren en dat zij het zo slecht hebben
EnglishThis has been carried out because they do not want consumers to know about it.
Die bestraling geschiedt illegaal omdat men niet wil dat consumenten ervan weten.
EnglishI am convinced that you, Mr Kinnock, are especially knowledgeable about this area.
Ik ben ervan overtuigd dat u, mijnheer Kinnock, specialist bent op dit terrein.
EnglishWe are thinking about releasing this money as soon as the reserves are released.
We denken erover dit geld vrij te geven zodra de reserves worden vrijgegeven.
EnglishWe have the interinstitutional agreement which the Commissioner talked about.
Neem nu het interinstitutionele akkoord waarover de commissaris gesproken heeft.
EnglishI therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
Daarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
EnglishThe only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
Het enige probleem is, de eerste scherpe wapens kwam pas 200,:,000 jaar geleden.
EnglishBut the more I talked about it, the more objectified and fragmented my body became.
Maar hoe meer ik erover praatte, hoe verdeelder en ontzielder mijn lichaam werd.
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen en hoe je hiertoe gekomen bent.