Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "by"

EN

"by" bahasa Belanda terjemahan

volume_up
by {kt dpn}
EN

by {kata depan}

volume_up
by (juga: at, in, inside, into)
Trying to change transmission rates by treating other sexually transmitted diseases.
Proberen overdracht te verminderen door andere soa's te behandelen.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Door zich te verenigen, hebben onze landen besloten deze waarden te onderschrijven en te verbreiden.
measures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.
maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
by (juga: above, at, for, on)
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Op presidentieel bevel worden alle voertuigen doorzocht... op wapens en drugs.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Dit verslag is gebaseerd op overtuigingen en niet op provocaties.
By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition.
Op mijn 19de was ik een volwassen filmactrice maar nog steeds op zoek naar definitie.
Only by giving and sharing that responsibility can this be done.
Alleen met inbegrip, met meegeven, met meedelen van die verantwoordelijkheid.
Not with producing fine phrases, but with taking action initiated by ourselves.
De EU heeft problemen met haar beleid - niet met de mooie woorden, maar met de daden.
The cost of diseases caused by air pollution is rising on a daily basis.
De met luchtverontreiniging samenhangende ziektekosten stijgen met de dag.
by (juga: after, for, on, owing to)
They are intimidated -- by warlords, by terrorists, by criminals.
Ze worden geïntimideerd – door krijgsheren, door terroristen, door criminelen.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
Even today, Cyprus is divided by a wall, by barbed wire, and by minefields.
Ook vandaag nog blijft Cyprus verdeeld door een muur, door prikkeldraad, door mijnenvelden.
by (juga: about, at, for, on)
What is at issue is a step-by-step approach to the ultimate lifting of the embargo.
Het gaat om een stapsgewijze aanpak om het embargo definitief op te heffen.
You cannot justify restrictions on democracy by the fact that it serves a good cause.
Het is niet gerechtvaardigd om de democratie in te perken om een goede zaak te dienen.
Will it be possible for them to be implemented in a credible way by 16 May?
Is het haalbaar om die besluiten vóór 16 mei op een geloofwaardige manier om te zetten?
by (juga: above, after, at, beside)
By adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
Door steun aan de ontwerpresolutie kunnen wij daar nu aan bijdragen.
There was nothing ready, and, you know, as we can see by what they're doing.
. ~~~ Zoals we kunnen zien aan wat ze aan het doen zijn.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
Ik raad u aan het verslag aan te nemen zoals het door de commissie is goedgekeurd.
by (juga: at, on, to, towards)
Europe ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
Tot besluit zou ik nog enkele woorden willen richten tot commissaris Patten.
Let me conclude by emphasizing that women are the vital ingredient for future development.
Tot slot wil ik nog benadrukken dat vrouwen de sleutel zijn tot ontwikkeling.
by (juga: about, at, beside, near)
By then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.
En dan ontstaan er grote problemen bij de bestrijding van aids maar ook bij tuberculose.
It is customary for votes on appointments to be taken by secret ballot.
Het is gebruikelijk om bij een stemming over benoemingen dit bij geheime stemming te doen.
However, career breaks still tend to be taken more often by women than by men.
Het is echter nog steeds zo dat loopbaanonderbrekingen vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomen.
We look ahead to 2013 and to what we want to have achieved by that time.
Wij kijken naar 2013 en naar wat we in die tijd bereikt willen hebben.
We can begin by looking at ourselves – the EU and Europe.
Om te beginnen kun je naar jezelf kijken, naar de Europese Unie en Europa.
In this way we can work towards further European integration step by step.
Zo kunnen we stapsgewijs toewerken naar een verdere Europese integratie.
We are opposed to this policy and to the methods applied by big business.
Wij zijn tegen dit beleid en tegen het gekonkel van het grootkapitaal.
It is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
Dat druist in tegen onze opdracht, tegen het mandaat dat wij van de kiezers hebben gekregen.
By the time you enter college, you're going to lie to your mom in one out of every five interactions.
Tegen je studietijd lieg je tegen je moeder in 1 van elke 5 interacties.
by (juga: for, in, inside, into)
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
Het mag geen rol spelen of ze per fax, per gewone brief of per elektronische post worden ingediend.
After all, the fight against drug use is, by definition, an international phenomenon.
Per slot van rekening is de strijd tegen doping per definitie een internationaal fenomeen.
They got them by ship, and I'm talking now about 7,000, 8,000 at a time went out this week.
Ze kregen ze per schip. ~~~ Ik heb het nu over 7000, 8000 per keer, deze week.
by
volume_up
ten {kt dpn} [ark./kuno]
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Ten eerste heeft de hier voorgestelde procedure een predemocratisch karakter.
Thirdly, some of the information submitted by some Member States was incomplete.
Ten derde verstrekten enkele lidstaten slechts onvolledige informatie.
In our opinion, we must reform it by taking an overview of the institutions.
Volgens ons moet een hervorming rekening houden met alle instellingen.
Putting these in place requires, in our view, a step-by-step approach.
De implementatie daarvan vraagt, volgens ons, om een stapsgewijze aanpak.
I believe, however, that there is a great deal of misunderstanding about what we mean by this.
Volgens mij bestaan er echter allerlei misverstanden over onze bedoelingen.
by
volume_up
ter {kt dpn} [ark./kuno]
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
by
volume_up
ter {kt dpn} [ktnggln-zaman]
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
I remember well the problems caused in some languages by that definition.
Ik herinner me de problemen die in sommige talen ontstonden vanwege die definitie nog goed.
It was warmly endorsed for its strategic thrust by both the Council and by the Parliament.
Zowel de Raad als het Parlement waren vol lof over dit beleid vanwege de gekozen strategie.
They were created by vile, violent and ethnically-based confrontation.
De mensen sloegen op de vlucht vanwege afschuwelijke, gewelddadige en etnisch georiënteerde botsingen.
The proposed directives are complemented by a proposal for an action programme.
Naast de voorgestelde richtlijnen is er een voorstel voor een actieprogramma.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
This year is characterized by three particular features which come clearly to mind.
Dit jaar vertoont drie bijzondere kenmerken waar wij niet naast kunnen zien.
The only way forward is by reaching an understanding with that minority.
De enig mogelijke weg voert langs overeenstemming met die minderheid.
Changes must therefore take place little by little.
Veranderingen zullen daarom langs lijnen van geleidelijkheid moeten plaatsvinden.
That is to say, by taking an exclusively democratic path.
Dat wil zeggen: uitsluitend langs democratische weg.
by (juga: beyond, past)
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Laten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
It is an historic opportunity which we must not allow to pass by.
Deze historische gelegenheid mogen wij niet voorbij laten gaan.
So, one week, two weeks, three weeks went by, and finally I said, "Well, how about blue?"
Eén, twee, drie weken gingen voorbij, tot ik zei: "Wat dachten jullie van blauw?"
This includes incest, attacks by children on their parents and vice versa.
Het gaat dan om incestgevallen, geweld van kinderen jegens ouders of van ouders jegens kinderen.
" Condemns all the massacres against the civilian population perpetrated by the military forces in place ".
" Veroordeelt alle gewelddadigheden jegens de burgerbevolking van de aanwezige strijdkrachten ".
It is our duty towards everyone hit by the recent disasters.
Dat is onze plicht jegens al degenen die door de recente rampen zijn getroffen.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
Dat zijn zaken die wij in Tsjetsjenië eigenlijk van tamelijk dichtbij hebben gezien.
The mobile is a way of life: you are always close by, yet you have your freedom.
Het is een manier van leven: je bent altijd dichtbij en toch altijd vrij.
On the contrary, we must monitor the situation continuously and closely, by which I mean on the ground.
Wij moeten de situatie voortdurend en van dichtbij, met andere woorden ter plaatse, blijven volgen.
As regards the appropriations saved by capping payments, it was proposed to hand this money over to the Member States.
Met betrekking tot de ingevolge het plafond bespaarde middelen werd voorgesteld deze aan de lidstaten te doen toekomen.
The property and assets of the Bank shall not be liable to attachment or to seizure by way of execution except by decision of a court.
    De vermogenswaarden van de Bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke beslissing in beslag genomen of geëxecuteerd worden.
In my view, the opinion delivered by the Court of Justice on 28 March 1996 ruled out any possibility of accession.
Ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van 28 maart 1996 is, mijns inziens, iedere vorm van deelname namelijk uitgesloten.
by (juga: at, beside, near, next to)
These investigations are still underway and are being monitored attentively by OLAF.
Dit onderzoek loopt nog en wordt door OLAF van nabij gevolgd.
In that context, the specific case mentioned by the honourable Member is known and has been followed closely.
In die context gezien is het specifieke geval dat door de geachte afgevaardigde wordt genoemd bekend en wordt het van nabij gevolgd.
Let me conclude by recalling that one month ago the Ievoli Sun sank near Cherbourg with 6 000 tonnes of dangerous cargo.
Tot slot wil ik u eraan herinneren dat het nog maar een maand geleden is dat de Ievoli Sun met een lading van 6.000 ton gevaarlijke stoffen aan boord nabij Cherbourg is vergaan.
Statements by Condoleezza Rice reveal that the USA's view is that Syria is responsible for the assassination.
Blijkens verklaringen van mevrouw Rice zijn de Verenigde Staten van oordeel dat Syrië verantwoordelijk is voor de moord.
Turkey has made impressive progress in these areas, but it is apparent from the reports by non-governmental organisations that it has not yet achieved these objectives.
Turkije heeft op deze terreinen indrukwekkende vorderingen gemaakt, maar blijkens rapporten van niet-gouvernementele organisaties is het er nog niet.
This is a positive debate, very positive for Europe, and widespread interest has been shown, as evidenced by the large number of amendments.
Dit is een positief debat, dit is heel positief voor Europa, en blijkens het grote aantal amendementen is dit tevens een onderwerp dat zich in een zeer grote belangstelling mag verheugen.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "by":

by

Contoh penggunaan untuk "by" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
EnglishThe 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.
De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishWe are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
We zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
EnglishNo, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
Neen, de Raad onderzoekt passende maatregelen en daarmee is zijn plicht vervuld.
EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.