EN deposit
volume_up
{kata benda}

1. lazim

deposit (juga: amputation, cordon)
deposit (juga: payment)
deposit (juga: security, caution money)
Why should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
Waarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van 500 000 euro betalen?
deposit
deposit
volume_up
afstorting {de}

2. keuangan

deposit
That means for every dollar you deposit, it loans out about nine or 10.
Dat betekent dat het voor elke dollar in deposito, er 9 of 10 uitleent.
That would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
Dat zou verlies betekenen van veel deposito's die zij graag hadden willen hebben.
A deposited sum can therefore not be used in any way.
Een deposito kan dus op geen enkele manier worden benut.

Contoh penggunaan untuk "deposit" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishSuch a demand would mean that bank night safe-deposit boxes would have to be set up immediately.
Als dit wordt geëist moeten onmiddellijk alle nachtkluizen worden afgeschaft.
EnglishGermany too offers much inspiration with regard to its deposit system.
Ook Duitsland biedt veel inspiratie met zijn statiegeldsysteem.
EnglishIn spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Ondanks het statiegeld, zal veel van dit naar zee drijvend afval bestaan uit plastic flesjes.
EnglishDeposit systems can indeed conflict with the internal market.
Statiegeldsystemen kunnen inderdaad botsen met de interne markt.
EnglishUnlike a drug company, we don't have a pipeline that we can deposit these molecules into.
In tegenstelling tot de farmaceutische industrie hebben wij geen reeds bestaande pijplijn waar deze moleculen in kunnen.
EnglishA normal investment bank is not a deposit bank, it's an investment bank; it has 15 to 20 times.
Een gewone investeringsbank is geen depositobank: het is een investeringsbank. ~~~ Die heeft een hefboom van 15 tot 20.
EnglishThis coins deposit nickel on contact with the skin.
Deze munten geven bij huidcontact nikkel af.
EnglishPoor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
Arme families die in de schulden zitten lenen hun kind uit aan een schuldeiser als borg of om het bedrag terug te verdienen.
EnglishAlso the proposal for a multinational approach to legal deposit may also run into linguistic difficulties.
Bovendien kan het voorstel betreffende een multinationale benadering van het wettelijk depot tot linguïstische problemen leiden.
EnglishWell, what we have here appears to be...... your average, garden-variety, $22- deposit beer keg...... but it's way too light.
Het lijkt erop alsof we hier...... een gemiddeld, tuin-variant, $22-model biervat hebben...... maar het is veel te licht.
EnglishEverybody wanted their deposit back.
EnglishHow much is the deposit?
EnglishThe Deposit Guarantee Schemes Directive is in the process of being reviewed in order to ensure that it is still in line with market developments.
De richtlijn inzake depositogarantiestelsels wordt herzien om te waarborgen dat zij blijft aansluiten op de ontwikkelingen op de markt.
EnglishThe Member States must give serious consideration to the application of a system of mandatory deposit of new film productions in their film archives.
De lidstaten moeten ernstig nadenken over een systeem waarbij nieuwe filmproducties verplicht worden opgenomen in hun filmarchieven.
Englishmake a deposit
EnglishMr President, we have studied with interest in the Commission the information on the question of Sweden's return-of-deposit system.
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft de inlichtingen in de vraag over het Zweedse recyclingsysteem voor flessen en blikjes met belangstelling gelezen.
EnglishAmendment No 16 jeopardises the protection of investors because a blocked security deposit with a third party custodian is a contradiction in terms.
Amendement 16 brengt de bescherming van beleggers in gevaar omdat het verbod op zekerheidstelling bij de bewaarder een contradictio in terminis is.
EnglishYou return home to find that you have waved goodbye to the deposit of several thousand pounds and the company you dealt with is a worthless shell, constituted in some offshore haven.
Wat doet u dus: u tekent een contract en doet een aanbetaling voor een timeshareproduct dat u eigenlijk niet wilt.
EnglishSome complex questions, such as deposit guarantee schemes or the issue of lender of last resort, must be re-examined in that context.
Een aantal ingewikkelde vraagstukken, zoals de depositogarantiestelsels of wie in laatste ressort als leninggever optreedt, moeten in dat kader opnieuw worden bestudeerd.
EnglishOr, if you want to paint, you can paint it blue throughout because every roof which you see in this picture collects rainwater drops and deposit in the rooms.
Of als je wilt schilderen, kun je het helemaal blauw maken want ieder dak dat je ziet op deze foto vangt regenwater op en slaat het op in de kamers.