Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "on"

EN

"on" bahasa Belanda terjemahan

volume_up
on {kt dpn}
volume_up
ON [singkatan]
NL
NL

"on-" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
on- {kt dpn}
EN
EN
volume_up
ON [singkatan]
EN
EN

on {keterangan}

volume_up
That is, in other words, a social aim that ought to be clearly put on the table.
Dit is een sociale doelstelling, die niettemin duidelijk naar voren moet worden gebracht.
Before I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
Voordat ik afsluit wil ik nog kort ingaan op een ander thema dat hier naar voren is gebracht.
Mr President, Commissioner, there are two points I should like to raise briefly on this subject.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wilde kort twee kwesties naar voren halen.
on (juga: ahead, away)
Went on, and eventually decided to devote myself, full time, to that.
Ging voort, en besliste uiteindelijk me er voltijds op toe te leggen.
By law you've got to bid, and so on and so forth.
Volgens de wet moet er geboden worden, en zo verder en zo voort.
This summit should re-launch our relations on much more proactive terms.
Deze top zou een aanzet moeten zijn om onze betrekkingen op een veel meer proactieve voet voort te zetten.
Nevertheless, we recognise that sections of Iranian society are trying to move on.
We erkennen echter wel dat bepaalde sectoren binnen de Iraanse maatschappij proberen vooruit te komen.
All we have experienced is two steps forward and three steps backwards on every occasion.
Wij hebben alleen maar gezien hoe telkens twee stappen vooruit en drie stappen achteruit gezet werden.
We must learn from the lessons and try to move on.
We moeten de lessen verwerken en proberen vooruit te kijken.
Europe needs to move forwards on a firm scientific footing.
Europa moet voorwaarts gaan op een stevige, wetenschappelijke basis.
I believe that the G8 meeting on Thursday may represent a crucial step forward.
Ik denk dat de G8-bijeenkomst op donderdag een beslissende stap voorwaarts zal betekenen.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Als we daar in slagen, hebben we een belangrijke stap voorwaarts gemaakt - en we werken eraan.
on (juga: ahead)
Sometimes I startle myself: I'll forget that I have it on, and I'll lean over to pick up something, and then it goes like -- (Blip) -- "Oh!"
Soms verras ik mezelf: dan vergeet ik dat hij aan staat en ik leun voorover om iets op te rapen, en dan doet hij -- (Bliep) -- "Oh!"
.– EU rules prescribe the goods and services on which the Member States may impose high rates of VAT and those that, by way of derogation, may fall within the reduced rate.
- EU-regels schrijven voorover welke goederen en diensten de lidstaten een hoog BTW-tarief moeten heffen en welke bij uitzondering onder het lage tarief mogen vallen.
NL

on- {kata depan}

volume_up
on- (juga: im-, in-)
on- (juga: im-, in-)
Het is een volstrekt belachelijk, volkomen on-sexy woord.
It's a completely ridiculous, totally un-sexy word.
Weet je wel hoe on-Canadees dat is?
Can I tell you how un-Canadian that is?
Dit is een erg on-TED-achtig ding om te doen, maar laten we de middag beginnen met een boodschap van een geheime sponsor.
Now this is a very un-TED-like thing to do, but let's kick off the afternoon with a message from a mystery sponsor.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "on":

on
English

Contoh penggunaan untuk "on" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
EnglishWe are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
We zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
EnglishNo, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
Neen, de Raad onderzoekt passende maatregelen en daarmee is zijn plicht vervuld.
EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Ik ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
EnglishThe legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
De juridische problemen die daarbij opduiken, verdienen een voortvarende aanpak.
EnglishDuring the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
EnglishAs the world's most populous country, China forms a military and economic power.
Als volkrijkste land ter wereld vormt China een militaire en economische macht.
EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.
EnglishI can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
Ik kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Wij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
EnglishThe only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
De enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.