EN

plan {kata benda}

volume_up
So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows.
Dus kwamen ze met dit plan. ~~~ Het vijf-punten stimulatie plan voor de zeugen.
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
De Chinezen hebben een iets beter plan -- dat wil zeggen: zij hebben een plan, wij hebben geen plan.
The only plan in sight for now is clearly the Blair plan.
Het enige plan dat vooralsnog in het verschiet ligt is duidelijk het plan-Blair.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Met dit project wil Turkije zijn energiepotentieel met 2% verhogen.
Subject: Plan for joint action to combat racism and xenophobia
Betreft: Project voor een gezamenlijke actie ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
No, there is no Europe of plans, but a plan for Europe, and that plan is the Constitution.
Nee, er bestaat geen Europa van projecten, maar er bestaat wel een Europees project en dat project is de Grondwet.
That is the purpose of the action plan submitted by the Commission.
Dat is ook het doel van het actieplan dat de Commissie heeft ingediend.
To this end, the Commission is currently preparing a plan of action on the internal market.
Met dit doel voor ogen bereidt de Commissie momenteel een actieplan voor de interne markt voor.
Such a plan must allow for Belarus to take its rightful place in Europe.
Doel van zo'n plan moet zijn om Wit-Rusland de plaats in Europa te geven die het toekomt.
On these grounds, I welcome the plan of the Finnish Presidency.
Daarom ben ik ook erg blij met het voornemen van het Finse voorzitterschap.
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
Welke middelen denkt de Raad in te kunnen zetten om Turkije van dit voornemen af te houden?
Dit voornemen dateert al van jaren.
As you know, the plan is for the draft Constitution to be approved at the Brussels European Council in December.
Zoals u weet, zou de Europese Raad van december de ontwerp-Grondwet moeten goedkeuren.
The draft budget plan totally fails to respond to these realities, however.
Met het ontwerp van algemene begroting wordt echter op geen enkele manier ingespeeld op de huidige omstandigheden.
This is because this plan, even if amended significantly by Parliament, is still dangerous.
Dit ontwerp blijft namelijk gevaarlijk, ook met de marginale wijzigingen die het Parlement heeft aangebracht.
The Shelter Improvement Plan is unusual in that it arises from a political decision of the G7.
Het SIP is in die zin ongebruikelijk dat het is voortgekomen uit een politiek besluit van de G-7.
As the rapporteur states, this proposal must be seen simply as an integral part of a broader action plan.
Ik ben het met de rapporteur eens dat dit voorstel slechts zin heeft in het kader van een breder actieplan.
We cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
Wij kunnen niet meer toestaan dat de ruimtelijke ordening, in absolute zin, subsidiair is.
The regions need to be able to plan ahead with confidence.
De regio's hebben behoefte aan zekerheid qua planning.
But successful integration also requires long-term planning.
Succesvolle integratie veronderstelt echter ook planning op lange termijn.
The Commission wants a budget extending over several years as this facilitates planning.
De Commissie wil een meerjarig budget omdat dan een betere planning mogelijk is.
Secondly, this plan includes those countries that do not have any prospect of membership.
Ten tweede omvat dit concept ook landen die geen toetredingsperspectief hebben.
That is why political reforms must be an essential part of the plan.
En daarom dienen politieke hervormingen een belangrijk onderdeel van het concept te zijn.
The HACCP plan is a very good plan for large businesses.
Het HACCP-concept is uitstekend voor grote bedrijven.
However, communication is not meant to contain a fully fledged action plan.
Het is echter niet de bedoeling dat de communicatie met een volledig actieplan gepaard gaat.
The plan is to report on these areas in July 2001.
Het is de bedoeling in juli 2001 over deze gebieden verslag uit te brengen.
The plan is for negotiations between Milosevic and the Kosovar leadership.
Het is nu de bedoeling dat er onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen Milosovic en de leiders in Kosovo.
There is also a proposal for the Commission to carry out strategic planning of aid given by the Member States.
Tevens wordt voorgesteld dat de Commissie een strategische planning van de bijstand van de lidstaten opzet.
We also require a sensible plan should the entry-into-force provisions be frustrated by accident or by design.
Wij moeten tevens een goed plan maken voor het geval de toepassing van de bepalingen inzake de inwerkingtreding door toeval of met opzet belemmerd wordt.
Special assistance was given to the Municipal Corporation of Bhopal for the preparation of an urban reproductive and child health plan.
We hebben speciale steun verleend aan het gemeentebestuur van Bhopal voor de opzet van een voortplantings- en jeugdgezondheidsprogramma.
The plan is for the new system to come into force on 1 April.
Het nieuwe schema moet op 1 april in werking treden.
I have access to security codes, surveillance plans, the works.
Ik heb alle toegangscodes, schema's, ken de ruimten.
I have access to security codes, surveillance plans, the works.
Ik heb toegang tot de beveiliging, de schema's, en de ruimten.
plattegrond begane grond
If you look at the seating plan, you will see that the four members of the PPE group up here in the last two rows are sitting between other groups.
Als u namelijk kijkt naar de plattegrond, zult u zien dat hierboven vier leden van de christen-democratische fractie op de laatste twee rijen tussen andere fracties zitten.
Accordingly, not only do we need instruments to provide immediate aid to the opposition, but we also need a broad political plan for a new Belarus, and we need it now.
Daarom hebben we niet alleen instrumenten nodig om onmiddellijke hulp aan de oppositie te kunnen verschaffen, maar is er ook een politieke blauwdruk voor een nieuw Wit-Rusland nodig, en wel nu.
Parliament’ s amendments are based essentially on the view that the Commission has exaggerated the problems of over-fishing and that a recovery plan is unnecessary.
De strekking van de amendementen van het Parlement is dat de Commissie de problemen rond het leegvissen heeft overdreven en dat een herstelplan niet nodig is.
NL

plan {het}

volume_up
Dus kwamen ze met dit plan. ~~~ Het vijf-punten stimulatie plan voor de zeugen.
So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows.
De Chinezen hebben een iets beter plan -- dat wil zeggen: zij hebben een plan, wij hebben geen plan.
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Het enige plan dat vooralsnog in het verschiet ligt is duidelijk het plan-Blair.
The only plan in sight for now is clearly the Blair plan.
Men is van plan een vergadering over scheepsbouw te organiseren in OESO-verband.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
We zijn niet van plan dit voorstel in te trekken; het is buitengewoon belangrijk.
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
Ik begrijp dat Roemenië en Bulgarije niet van plan zijn om een referendum te organiseren.
I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria.
Bent u van plan een dergelijk project te steunen, commissaris Patten?
Do you intend to support a project such as this, Commissioner Patten?
Dit plan moet daarom snel geconcretiseerd worden.
We therefore urgently need more precise details of this entire project.
Dit is een schitterend, gigantisch en verleidelijk plan, maar het houdt ook alle mogelijke gevaren in.
It is a beautiful, grand and seductive project, but yet it harbours many dangers.
Als we serieus willen zijn, dan moeten we ook de lacunes en beperkingen van dit plan aangeven.
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
Het is zo omdat iemand anders een plan heeft voor jullie grondstof.
It's because somebody else has a design for your resource.
Voor een groots plan zijn echter middelen nodig.
Pursuing a grand design requires resources, however.
Ik zag dit plan getekend door een Franse architect, en ik dacht: "Wow!
I saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, "Wow!
Wat voor plan van het zonnestelsel zou je ze tonen om aan te tonen dat het niet helemaal zo is?
What sort of diagram would you show them of the solar system, to show that it's not really like that?
Juist met het oog hierop is de Commissie dan ook van plan om de voornaamste interinstitutionele procedures grafisch te presenteren, voor een beknopte weergave van een en ander.
For this purpose, it plans to present the principal interinstitutional procedures in the form of a diagram, in order to be concise.
plan (juga: opzet, lay-out, indeling)
Ik was toch al van plan om naar de kerk te gaan.
I've been meaning to come to church anyway.
Maar dit project heeft pas zin als het gepaard gaat met een financieel plan waardoor Europa de inspanningen van de lid-staten vervolledigt.
But it only has any meaning if it is accompanied by a financial plan allowing Europe to complete the efforts made by the individual Member States.
Daarom denk ik dat ook het plan waaraan de Commissie werkt een holistische aanpak vergt, waarbij met name voorlichting en eventueel ook zingeving wordt betrokken bij de algehele problematiek.
I therefore believe that the plan drawn up by the Commission must also include this holistic approach, and, above all, combine education and possibly also giving meaning to life with the whole field.
(Gelach) (Applaus) Het maakt deel uit van het plan van maïs om de wereld te domineren.
(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.
Zal u ook niet langer talmen en snel optreden inzake het plan voor later geboren dieren?
Will you also move decisively - not drag your feet - on the bornafter date scheme?
Volgens dit plan zou de Commissie in feite het veiligheidsbeleid bepalen.
Under this scheme the Commission would run defence policy.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "plan":

plan

Contoh penggunaan untuk "plan" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
Een actieplan voor de EU/Centraal-Azië zal de komende weken worden goedgekeurd.
EnglishAt a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
Het Britse bankenplan heeft ten minste aangetoond dat telewerken nuttig kan zijn.
EnglishI hope the Commissioner can give us the assurance we need on this action plan.
Ik hoop dat de commissaris ons de nodige garanties kan geven voor dit actieplan.
EnglishWe must have proper checks on the readiness and the value of our contingency plan.
Er moeten goede controles komen op de paraatheid en de waarde van ons rampenplan.
EnglishThe action plan covers all of our countryside, including the Natura 2000 areas.
Het actieplan behelst ons hele platteland met inbegrip van de Natura 2000-gebieden.
EnglishFor example, on the fifth environment action plan only 70 % of the budget was spent.
Zo was bij het vijfde milieuactieprogramma slechts 70% van de begroting besteed.
EnglishIt is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
Het is cruciaal dat we over een uitvoerbaar en effectief rampenplan beschikken.
EnglishThis fits in with the EU action plan and the forthcoming summit in Stockholm.
Dit sluit goed aan bij het actieplan van de EU en de komende top in Stockholm.
English The business plan for the benefiting company Nová Hut shall be implemented.
    Het bedrijfsplan voor de begunstigde onderneming Nová Hut ' wordt uitgevoerd.
EnglishSubject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
Betreft: Wetenschappelijke bijeenkomst in Ispra over het Spaanse nationale waterplan
EnglishThe implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
De uitvoering van het in juli in Rabat overeengekomen actieplan heeft hoge prioriteit.
English The business plan for the other benefiting companies shall be implemented.
    Het bedrijfsplan voor de andere begunstigde ondernemingen wordt uitgevoerd.
EnglishThe European Council has therefore asked the Commission to prepare a new action plan.
De Europese Raad heeft de Commissie gevraagd een nieuw actieplan op te stellen.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Vergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
EnglishAt the same time, we wondered whether a ten-year plan was really, in fact, outdated.
Tegelijkertijd stelden wij ons de vraag of een tienjarenplan wel van deze tijd was.
EnglishThe action plan aims to make the European market equal to the American market.
Het actieplan beoogt een Europese markt die identiek is aan de Amerikaanse.
EnglishI wish to hold the Commission to this promise, and I welcome the action plan.
Ik zal de Commissie aan deze belofte herinneren en ik begroet het actieplan.
EnglishI believe that these matters will be taken into account in the forthcoming action plan.
Ik geloof dat er in het nieuwe actieplan rekening met deze zaken wordt gehouden.
EnglishWhat are this action plan's strategic objectives for the financial internal market?
Wat zijn de strategische doelen van dit actieplan voor een financiële interne markt?